Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Santovka

 

Vitajte na oficiálnej stránke obce Santovka.

erb obce santovka


 

Stránkové hodiny Obecného úradu Santovka

Pondelok      8:00 - 12:00          13:00 - 15:00
Utorok      8:00 - 12:00          nestránkové hodiny
Streda      8:00 - 12:00          13:00 - 17:00
Štvrtok      8:00 - 12:00          nestránkové hodiny
Piatok      8:00 - 12:00          13:00 - 14:00

 

ocu santovka
 
Adresa: Obecný úrad Santovka
  Parková 2
  935 87 Santovka 

 

Starosta obce: Ľubomír Lőrincz  
Zástupca starostu obce: Ing. Marcel Poljak-Škobla  
Zamestnanci OcÚ:  
  • Ing. Jana Syllabová (účtovníctvo, dane, školstvo, matrika, overovanie)

 
  • Martina Šuhajová (mzdy, matrika, overovanie)

 
  • Anna Gregušová (pokladňa, podateľňa, evidencia hrobových miest, pomocné admin. práce)

 
  • JUDr. Ladislav Lauko (odborný referent)

 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Štefan Jurák  

 

Číslo účtu (v tvare IBAN): SK95 5600 0000 0022 3941 4001  
IČO: 00307432
DIČ: 2021218738 
Štat. kód obce: 502715
Počet obyvateľov: 663  (k 31.12.2018)

 

Telefón:
  • Obecný úrad +421 36 63 99 115
  • Starosta +421 905 948 525
 

 

E-mail:
  • Pracovníci obecného úradu:
          Ing. Jana Syllabová jana.syllabova(zavináč)santovka.sk
          Martina Šuhajová martina.suhajova(zavináč)santovka.sk
          Anna Gregušová anna.gregusova(zavináč)santovka.sk
          JUDr. Ladislav Lauko ladislav.lauko(zavináč)santovka.sk

Ambulancie lekárov:   +421 36 63 30 621

 

Občania môžu komunikovať so  samosprávou elektronicky na stránke www.slovensko.sk, alebo prostredníctvom odkazu "e-SLUŽBY" na vodorovnom menu.

Obec Santovka nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Santovka, nie sú pre obec Santovka záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Santovka!


 

Informácie o spracúvaní osobných údajov


Prevádzkovateľ: Obec Santovka
zastúpený:          Ľubomír Lőrincz, starosta obce
Sídlo:                   Parková 2
IČO:                     00307432
(ďalej len „prevádzkovateľ“)


je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“).


Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.


V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.


Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.


Zodpovedná osoba
V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu:

Ing. Žanetu Vargovú
ktorá
a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.


Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.


Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:
osobne: kancelária 305, 3 posch. SOcÚ Sv. Michala č.4, 93401 Levice, v čase od streda 14,00 – 16,30 hod.
telefonicky: +421 036/6306870
elektronickou poštou: prednosta@socu-levice.dcom.sk


Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.


 


Úvodná stránka