Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

sprava dani a poplatkov

Obec Santovka je na základe §4 ods. 1) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správcom dane.  V súlade s §2 ods. 1) a §77 ods. 1) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, obec ukladá miestne dane a poplatky.

Zdaňovacím obdobím pre miestne dane je kalendárny rok.


 

Daň z nehnuteľností

Ročná sadzba pre daň z nehnuteľností v Obci Santovka v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. VZN č. 2/2014

Daň z pozemkov
POLOŽKA DAŇ Z POZEMKOV HODNOTA POZEMKOV ROČNÁ SADZBA
1 orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

k. ú. Santovka

0,3734 eur/ m

0,43 %

k. ú. Malinovec

0,4511 eur/ m2
2 trvalé trávne porasty

k. ú. Santovka

0,0912 eur/ m2 

0,43 %

k. ú. Malinovec

0,0813 eur/ m2
3 záhrady

k. ú. Santovka

1,32 eur/ m2

2,00 %

k. ú. Malinovec

1,32 eur/ m2
4 zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

k. ú. Santovka

1,32 eur/ m2

2,00 %

k. ú. Malinovec

1,32 eur/ m2
5 lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

k. ú. Santovka

0,05 eur/ m2

0,45 %

k. ú. Malinovec

0,05 eur/ m2
6 stavebné pozemky 

k. ú. Santovka

13,27 eur/ m2

0,78 %

k. ú. Malinovec

13,27 eur/ m2

 

Daň zo stavieb
POLOŽKA DAŇ ZO STAVIEB ROČNÁ SADZBA
1 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

0,14 eur/m2

2 stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  0,14 eur/m2
3 stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,85 eur/m2

4 samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov  0,43 eur/m2
5 priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 

1,26 eur/m2

6 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

1,26 eur/m2

7 ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich položkách dane zo stavieb  

0,51 eur/m2

Pri dani zo stavieb je pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,028 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
POLOŽKA DAŇ Z BYTOV A Z NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BYTOVOM DOME ROČNÁ SADZBA
1 byty v bytovom dome 

0,14 eur/m2

2 nebytový priestor v bytovom dome 

0,25 eur/m2

Pri dani z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome sa sadzba určuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy.

 

Daňová povinnosť vzniká podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po predchádzajúcom zdaňovacom období (01. január – 31. december), v ktorom  sa daňovník stal vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti.

Daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti Obci Santovka vždy do 31. januára (podľa § 99a ods. 1) zákona o miestnych daniach). Ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je takisto povinný podať čiaskové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára (podľa § 99b ods. 1) zákona o miestnych daniach). V čiastkovom daňovom priznaní uvedie len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (podľa § 99a ods. 3) zákona o miestnych daniach) alebo je povinný podať čiastkové daňové priznanie (podľa § 99b ods. 3) zákona o miestnych daniach), ak nadobudnutím nehnuteľnosti vydražením alebo dedením došlo k zmene oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 


 

Miestne dane a poplatky

Ročná sadzba pre daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. VZN č. 2/2018.

Miestna daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
POLOŽKA MIESTNA DAŇ SADZBA EUR
1 Daň za psa 7,00 
2 Daň užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva na každý aj začatý deň  0,14 
za jeden predaj na trhovom mieste  2,50 
3 Daň za ubytovanie 0,50 osoba/noc
4 Daň za predajné automaty 29,00 
5 Daň za nevýherné hracie prístroje 29,00 

Daňového priznanie (podľa § 99a ods. 2) zákona o miestnych daniach) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (alebo podľa § 99b ods. 2) zákona o miestnych daniach) sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká vlastníkovi alebo držiteľovi psa prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil vek šesť mesiacov, okrem prípadov, ak:

- je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely

- je pes umiestnený v útulku zvierat

- ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

 

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva rozumie:

- umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

- umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a veľkokapacitných kontajnerov

- umiestnenie predajného zariadenia

- umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií

- umiestnenie skládky materiálu všetkého druhu

- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

 

Pri dani za ubytovanie je platiteľ dane povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a viesť evidenciu v „Knihe ubytovaných“.

Od dane z ubytovania je oslobodená:

- nevidomá osoba a jej sprievodca, držiteľ preukazu ZŤP/S a jej sprievodca, držiteľ preukazu ZŤP, bezvládna osoba a osoba poberajúca invalidný dôchodok

- osoby do 15 rokov, ktoré sa ubytujú v zariadeniach formou organizovaných pobytov pre deti.

Tlačivá na ohlásenie vzniku/zániku povinnosti pri dani za ubytovanie a hlásenie ročného vyúčtovania dane za ubytovanie nájdete tu.

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný predložiť správcovi dane v termíne do 10 dní po 30. júni príslušného kalendárneho roka a v termíne do 10 dní po 31. decembri príslušného kalendárneho roka vyúčtovanie dane za ubytovanie prostredníctvom tlačiva Hlásenie ročného vyúčtovania dane za ubytovanie.

Daňová povinnosť pri predajných automatoch a nevýherných hracích prístrojoch vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Správca dane vyrubí poplatok daňovníkovi rozhodnutím, ktoré mu bude doručené do vlastných rúk.

Splatnosť dane je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platbu je možné vykonať osobne do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo na účet obce.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Santovka v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. a VZN č. 2/2018

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
POLOŽKA MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY SADZBA EUR
1 Za osobu a kalendárny deň

17,00 rok/osoba

2 Za miesto a kalendárny deň pre chaty a chalupy 30,00 rok/chata
3 Pri množstevnom zbere  za vývoz jednej 100 - 149 litrovej kuka nádoby- podnikatelia a právnická osoba 3,00
za vývoz jednej 150 - 250 litrovej kuka nádoby- podnikatelia a právnická osoba 7,00
za vývoz jedného kontajnera/ 1100 l- podnikatelia a právnická osoba 30,00

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, stavbu, objekt ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast a iné pozemky.

Poplatková povinnosť vzniká dňom keď sa fyzická alebo právnická osoba stane poplatníkom, teda získa trvalý alebo prechodný pobyt v obci  alebo začne užívať nehnuteľnosť. To platí aj pri zániku poplatkovej povinnosti. Každoročne vyrubený poplatok za odpad v rozhodnutí je splatný do 31. augusta príslušného zdaňovacieho obdobia.

Na základe oznámenia môže obec  plnenie poplatkovej povinnosti preniesť za všetkých členov domácnosti na jedného člena domácnosti. Poplatok sa teda vyrubí pre všetkých členov domácnosti jedným rozhodnutím.

Obec vráti pomernú časť poplatku, zníži poplatok na 0,023288 eur/osobu a deň alebo poplatok odpustí za podmienok stanovených v platnom nariadení obce po podaní Žiadosti o vrátenie pomernej časti / zníženie / odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 

UPOZORNENIE!

V prípade nesplnenia si zákonnej povinnosti podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie, Obec Santovka vyzve daňovníka podľa §15 daňového poriadku na splnenie si tejto povinnosti v lehote 15 dní. Pri nepodaní daňového priznania k dani z nehnuteľností Obec Santovka v zmysle §155 ods. 1) písm. a) daňového poriadku poučí o vyrubení pokuty vo výške od 5 EUR do 3000 EUR, najviac však do výšky vyrubenej dane. V prípade nereagovania na výzvu Obec Santovka opätovne vyzve daňovníka na podanie daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania s tým, že Obec Santovka v tomto prípade poučí daňovníka v zmysle §155 ods. 1) písm. b) daňového poriadku o vyrubení pokuty vo výške od 10 EUR do 6000 EUR, najviac však do výšky vyrubenej dane. V prípade nepodania daňového priznania po opätovnej výzve a uplynutí 15 dňovej lehoty obec pristúpi k vyrubení pokuty.

V prípade nesplnenia si zákonnej povinnosti zaplatenia dane, Obec Santovka vyzve daňového dlžníka v zmysle §80 ods.1) daňového poriadku na zaplatenie splatného daňového nedoplatku na miestnych daniach a poplatkoch v lehote 15 dní. Vo výzve poučí Obec Santovka daňovníka o tom, že v prípade nezaplatenia nedoplatku pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku v exekučnom konaní v zmysle §88 a nasl. daňového poriadku.

Všetky ostatné informácie nájdete v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo VZN č. 2/2018.


 


Úvodná stránka