Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola Santovka

Materská škola Santovka

Sprievodca MŠ
 Sprievodca mš.pdf (292.5 kB) (292.5 kB)

ŠVP Zvedavkovo
 ŠVP Zvedavkovo .pdf (844.5 kB) (844.5 kB)

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
 ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY.pdf (210 kB) (210 kB)

Prihláška na predprimárne vzdelávanie
 Prihláška na predprimárne vzdel.pdf (324.4 kB) (324.4 kB)

Zriaďovacia Listina MŠ
 Zriaďovacia Listina MŠ.pdf (259.6 kB) (259.6 kB)

Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ 2016/2017
 Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ 2016_2017.pdf (476.8 kB) (476.8 kB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kúpeľná 2, Santovka za školský rok 2015/2016
 Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej  školy, Kúpeľná 2, Santovka za školský rok 2015_2016.pdf (491.3 kB) (491.3 kB)

Materská škola, Kúpeľná 2, 935 87 Santovka
Stupeň vzdelania predprimárne   ISCED 0
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma vzdelávania denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy Materská škola
Názov školy Materská škola, Kúpeľná 2, Santovka
Adresa školy Kúpeľná 2, Santovka
Riaditeľ školy Bc. Monika Pitlaničová
Kontakty tel.:036/6399248, e-mail: mssantovka@centrum.sk
Zriaďovateľ Obec Santovka
Adresa Parková 2, Santovka
Kontakty tel.:036/6399115, email: obecsantovka@zoznam.sk

 


 

Charakteristika školy:

Materská škola, Kúpeľná 2, Santovka je jednotriedna, štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Santovka. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom
vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1993. Nachádzajú sa v nej vstupná hala, ktorá zároveň slúži ako  šatňa, herňa, jedáleň, sociálne zariadenia, spálňa, kuchyňa s príslušenstvom a riaditeľňa. Pri materskej škole je priestranný dvor s pieskoviskom a ihriskom. Školu navštevujú deti z obcí Santovka a Domadice.

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Ciele ŠkVP „Zvedavkovo“ vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. júla 2016  pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 pre materské školy s platnosťou od 1. septembra 2016. ŠkVP je zameraný na prípravu detí na vstup do ZŠ, na rozvoj environmentálneho cítenia a úcty k starším ľudom.  Materská škola je  vybavená novým, moderným  detským nábytkom, veku primeranými hračkami a učebnými pomôckami  a digitálnou  technikou (vrátane interaktívnej tabule, počítača a programovateľných digitálnych hračiek).

Materská škola spolupracuje s Obecným úradom v Santovke pri zabezpečovaní kultúrnych programov pri akciách organizovaných OcÚ, so Zariadením pre seniorov a Domovom dôchodcov Santovka a Domadice, čím sa prehlbuje úcta detí k starším ľuďom. Spolupracuje tiež  so ZŠ v Santovke, s CPPPaP v Leviciach, s OZ „Do školy“.

 

Personál materskej školy :         

Pedagogickí zamestnanci: Bc. Monika Pitlaničová ( riaditeľka)
  Bc. Katarína Búrová (učiteľka)

 

Nepedagogickí zamestnanci: Silvia Mertošová (vedúca školskej jedálne)
  Erika Slováková (kuchárka)
  Eva Mancsíková (školníčka - upratovačka)

 


 


Úvodná stránka