Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola Santovka

Materská škola, Kúpeľná 2, 935 87 Santovka
Stupeň vzdelania predprimárne   ISCED 0
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma vzdelávania denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy Materská škola
Názov školy Materská škola, Kúpeľná 2, Santovka
Adresa školy Kúpeľná 2, Santovka
Riaditeľ školy Bc. Monika Pitlaničová
Kontakty tel.:036/6399248, e-mail: mssantovka@centrum.sk
Zriaďovateľ Obec Santovka
Adresa Parková 2, Santovka
Kontakty tel.:036/6399115, email: obecsantovka@zoznam.sk

 


 

Charakteristika školy:

Materská škola, Kúpeľná 2, Santovka je jednotriedna, štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Santovka. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom
vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1993. Nachádzajú sa v nej vstupná hala, ktorá zároveň slúži ako  šatňa, herňa, jedáleň, sociálne zariadenia, spálňa, kuchyňa s príslušenstvom a riaditeľňa. Pri materskej škole je priestranný dvor s pieskoviskom a ihriskom. Školu navštevujú deti z obcí Santovka a Domadice.

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Ciele ŠkVP „Zvedavkovo“ vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. júla 2016  pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 pre materské školy s platnosťou od 1. septembra 2016. ŠkVP je zameraný na prípravu detí na vstup do ZŠ, na rozvoj environmentálneho cítenia a úcty k starším ľudom.  Materská škola je  vybavená novým, moderným  detským nábytkom, veku primeranými hračkami a učebnými pomôckami  a digitálnou  technikou (vrátane interaktívnej tabule, počítača a programovateľných digitálnych hračiek).

Materská škola spolupracuje s Obecným úradom v Santovke pri zabezpečovaní kultúrnych programov pri akciách organizovaných OcÚ, so Zariadením pre seniorov a Domovom dôchodcov Santovka a Domadice, čím sa prehlbuje úcta detí k starším ľuďom. Spolupracuje tiež  so ZŠ v Santovke, s CPPPaP v Leviciach, s OZ „Do školy“.

 

Personál materskej školy :         

Pedagogickí zamestnanci: Bc. Monika Pitlaničová ( riaditeľka)
  Bc. Katarína Búrová (učiteľka)

 

Nepedagogickí zamestnanci: Silvia Mertošová (vedúca školskej jedálne)
  Erika Slováková (kuchárka)
  Eva Mancsíková (školníčka - upratovačka)

 


 


Úvodná stránka