Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

 

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
1 Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis    2,00 / 4,00
2 Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis     5,00 / 10,00
3 Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík    2,00 
4 Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky    10,00
5 Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 10,00
6 Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky   20,00  
7 Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky    20,00   
8 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby    20,00   
9 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
10 Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než  matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
11 Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00
12 Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00   
13 Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt           200,00

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,                                                                  b) o priestupkoch                                                                                                                                            c) o slobodnom prístupe k informáciám.

Od poplatku podľa položky 1 je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie a osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Správny orgán môže poplatok podľa položky 1 a 2 zvýšiť až o 100%,   ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené    vybavenie    alebo    vykonanie    tohto   úkonu   mimo úradnej   miestnosti (zvýšené uznesením č. 365/2018).

Od poplatku podľa položiek 6 - 13 sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatku podľa položiek 6 - 7 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok podľa položiek 6 - 13 sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

Od poplatku podľa položiek 2 a 3 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok podľa položiek 11 – 13 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa položiek 11 - 13 vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

Ak sa vyberie poplatok podľa položky 13, poplatok podľa položky 11 alebo 12 sa nevyberie.

Poplatok podľa položiek 6 a 10 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady  na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

Poplatok   podľa   položiek 7 - 9 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Uvedené služby sa poskytujú počas stránkových hodín OcÚ Santovka.


 

Termíny sobášov v obci

Riadny termín konania sobášov v obci Santovka - sobota v čase 14:00 do 17:00.


 

Pracovníčky matriky

Martina Šuhajová

Adresa: Parková, 935 87 Santovka

Pracovník obce, mzdy, matrika, overovanie

martina.suhajova(zavináč)santovka.sk

 

Ing. Jana Syllabová

Adresa:  Vrbická 27/199, 935 87 Santovka

Pracovník obce, účtovníctvo, dane, školstvo, matrika, overovanie

jana.syllabova(zavináč)santovka.sk

 

Pracovníčky matriky obce je možné zastihnúť na tel./fax kancelárie OcÚ Santovka                                     +421 36 63 99 115 počas stránkových hodín.


 


Úvodná stránka