Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-100 z 420
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2018Mgr. art. Soňa Bellérová, Južná 16, 949 01 NitraZmluva o dielododanie interiérového návrhu zariadenia Múzeum obce Santovka o výmere 36m2 nachádzajúce sa v miestnosti budovy Obecného úradu Santovka, na adrese Parková 2, 935 87 Santovka4 400,00 €31.1.2018nestanovený
7/2018PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZmluva o reklame.Predmetom zmluvy je propagácia obchodného mena PosAm spol.s.r.o. počas dňa obce Santovka, konaného dňa 07.07.2018.1 000,00 €20.2.2018nestanovený
8/2018Pasienkové pozemkové spoločenstvo Santovka, Parková 2, 935 87 SantovkaDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 03.07.2007...mení sa nový text v Článku IV.bod 1,v Článku IV.bod 2, v Článku IV. bod 50,00 €21.2.2018nestanovený
9/2018ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra, zastúpený : Ing. Štefan StraňákZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovSpolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal.výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci...0,00 €6.3.2018nestanovený
10/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby,ktoré dovŕšili dôchodkový vek...Reg.číslo: 851/2018-M_ORFPredmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby... 392 805,72 €5.4.201831.3.2019
11/2018Santovka pre mladýchZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORUPrenajímateľ prenajíma nájomcovi miestnosť v budove Obecného úradu Parková 2/179 o výmere 62 m2. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v suteréne budovy na prízemí so spoločným vchodom do ambulancií lekárov, v k. ú. Santovka, parc. č. 74/4 KN-C vedená na LV č. 11,00 € (jednotková)30.3.2018nestanovený
12/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb AKombinácia jednej, dvoch alebo troch služieb, ktorými sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služby Internetového prístupu.40,00 €26.4.2018nestanovený
13/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDOHODA č. 18/15/054/45 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ ...1 pracovné miesto :Iný pomocný pracovník0,00 €26.4.201830.4.2019
14/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.1 400,00 €28.4.2018nestanovený
15/2018Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaZmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby + Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. službyPlatiteľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi časť úhrady za prijímateľa soc.služby pani Štefánii Toplákovej, trvale bytom Santovka,Maďarovská 123/73... 100,87 €3.5.2018nestanovený
16/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €12.5.2018nestanovený
17/2018Ing. Žaneta VargováZmluva o určení zodpovednej osoby uzatvorená v zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovVymedzenie úloh zodpovednej osoby0,00 €24.5.2018nestanovený
18/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 23/001/18 Dodatok č. 1predĺženie bankovej záruky 200,00 €26.5.2018nestanovený
19/2018DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 BratislavaZmluva o reklame.Propagácia obchodného mena DATALAN a.s. počas Dňa obce Santovka,konaného dňa 07.7.2018.1 000,00 €16.6.20187.7.2018
20/2018Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomociPredmetom tejto zmluvy sú podmienky, za akých Obec Santovka v zmysle §10 ods.6 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Občianskemu združeniu Tekov - Hont, ktorého je členom.30 000,00 €20.6.201830.11.2018
21/2018Etela Struhárová, Poľná 119/4, 935 87 Santovka- MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 126/21 o výmere 17 m2 , zastavané plochy a nádvoria73,10 €23.6.2018nestanovený
22/2018Jaroslav Vörös, Ing. Edita Vörösová, Poľná 118/5, Santovka- MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 143/4 o výmere 21 m2 , záhrada70,00 €23.6.2018nestanovený
23/2018Etela Struhárová, Poľná 119/4, 935 87 Santovka- MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 126/9 o výmere 227 m2 , orná pôda 976,10 €23.6.2018nestanovený
24/2018Mária Murínová, Poľná 120/3, Santovka - MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 126/8 o výmere 320 m2 , orná pôda1 376,00 €23.6.2018nestanovený
25/2018Zelený Dom Group s. r. o., Zvolenská 16, Nitra 949 11Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 1/2018dodanie tovaru- rastlín, trávnika, lúky a mulčovacej textílie podľa jednotlivých položiek v súlade s Prílohou č. 1 (rozpočet) odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v prílohe tejto zmluvy5 978,65 €26.6.2018nestanovený
26/2018MUDr. Július Baka a Ing. Zuzana Baková, Bočná 4280/5, 821 04 BratislavaKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 1597/75 o výmere 230 m2 , zastavaná plocha a nádvorie1 138,50 €26.6.2018nestanovený
27/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 18/15/52A/76Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby...50,02 €1.7.201831.12.2018
28/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 255/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Deň obce Santovka1 300,00 €3.7.201830.9.2018
29/2018Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úvere číslo : 400/151/2018 POoObstaranie nájomného bytu výstavbou : Novostavba bytového domu 3x - 8 b.j. Santovka a technická infraštruktúra,Miesto stavby : Santovka 674 880,00 €4.7.2018nestanovený
30/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo:Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.072NR130112Realizácia Aktivít Projektu -Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, Názov projektu: Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt : časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská89 880,00 €4.7.2018nestanovený
31/2018Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190036544.ÚP uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.0,00 €4.7.201831.12.2018
32/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDohoda o voliteľnom volacom programe MagentaTouto Dohodou sú vymedzené osobitné podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi voliteľný volací program Magenta Office a vybrané elektronické komunikačné služby prostredníctvom telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov VVN (ďalej spoločne aj len Služby)....0,00 €5.7.2018nestanovený
33/2018Roman Jediný - skupina EXIL,Jiráskova 5729/41, 917 02 TrnavaZmluva o dielo.Predmetom zmluvy je realizácia hudobnej produkcie skupiny EXIL a ozvučenie a prenájom pódiovej a ozvučovacej techniky na akcii Deň obce Santovka 2018 850,00 €7.7.20188.7.2018
34/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve číslo 851/2018-M_ORFZmena článku III. bod 3.2 a 3.3 zmluvy a prílohy č. 1 zmluvy 380 632,30 €10.7.2018nestanovený
35/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 92/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na šport SANTOVKA CUP1 000,00 €13.7.201830.9.2018
36/2018Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11, NitraPríkazná zmluva č. 3/02/2018/ ELSpoločné verejné obstarávanie - dodávka tovaru -elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb..... 150,00 €17.7.2018nestanovený
37/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenDodatok č. 3 ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963 zo dňa 23.6.2014Zmena článku 4.2 a 13.3 a zmena ceny dodávky za elektrinu 0,00 €29.6.201831.12.2018
38/2018Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 64/1 o výmere 84 m2, trvalý trávnatý porast, parc. č. 64/2 o výmere 447 m2, trvalý trávnatý porast, parc. č. 166/1 o výmere 99 m2, vodná plocha, parc. č. 166/2 o výmere 53 m2, vodná plocha v k. ú. Santovka1 370,00 €5.7.2018nestanovený
39/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15Zmluva č. 0105-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovposkytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na účel obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 zákona, špecifikovaných v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 2018 449 920,00 €25.7.2018nestanovený
40/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, Nám.hrdinov č. 1, 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľompoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti spracovania agendy na úseku stavebnej správy a štátnej správy ochrany prírody a krajiny0,00 €26.7.2018nestanovený
41/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, Nám.hrdinov č. 1, 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľompoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy pre školy a školské zariadenia0,00 €26.7.2018nestanovený
42/2018ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceDodatok č. 2 k Zmluve o dielo evid. č. 39/6/2017úprava práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa z dôvodu zosúladenia podmienok stanovených v Zmluve č. 0105-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky evid. č. 39/6/20180,00 €28.7.2018nestanovený
43/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 23/001/18Zrušenie bodu 2.2.1. a nahradenie textom: Hodnota poskytnutého ručenia: 674 880,00 EUR, slovom: Šesťstosedemdesiatštyritisícosemstoosemdesiat EUR. Hodnota poskytnutého ručenia sa bude znižovať v závislosti od skutočného splácania istiny úveru identifikovaného v bode 2.2.2. Zmluvy0,00 €31.7.2018nestanovený
44/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu v mene euro pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z IROP0,00 €2.8.2018nestanovený
45/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZ M L U V A Č. 107/POD-402/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dedinyúprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.5 978,65 €2.8.2018nestanovený
46/2018BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenajímateľ prenajíma nájomcovi bočnú plochu autobusovej čakárne v Santovke pre umiestnenie reklamnej tabule v k.ú. Santovka,parc.č.68/12, Vrbická ul. súp.č. 491 o rozmeroch 220 x 230 cm. 120,00 €10.8.201821.5.2019
47/2018MUDr. Július Baka a Ing. Zuzana Baková, Bočná 4280/5, 821 04 BratislavaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnostidoplnenie rodného priezviska, bankového spojenia a č. účtu IBAN kupujúceho0,00 €14.8.2018nestanovený
48/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12,812 66 Bratislava 1,SR, poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.BOX 1, 830 03 Bratislava 33Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M484-211-17Projekt : Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka2 019 245,74 €17.8.2018nestanovený
49/2018Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 BratislavaZmluva o dielo na vykonanie povrchového prieskumu a zberu archeologických nálezovarcheologický dozor, terénna prospekcia a dokumentácia, zaistenie nálezov a ich evidencia, laboratórne spracovanie. Vykonanie povrchovej prospekcie a zberu archeologických nálezov v dôsledku konania vyvolaného stavbou: "Novostavba 3x8BJ Santovka"1 200,00 €28.8.2018nestanovený
50/2018Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 BratislavaZmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumuarcheologický dozor, terénna prospekcia a dokumentácia, zaistenie nálezov a ich evidencia, laboratórne spracovanie. Vykonanie archeologického výskumu vyvolaného stavbou "Novostavba 3x8BJ Santovka"1 200,00 €28.8.2018nestanovený
51/2018Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 BratislavaZmluva o dielo na vypracovanie výskumnej dokumentácie vo forme nálezovej správyspracovanie nálezovej správy, vypracovanie výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu vyvolaného stavbou "Novostavba 3x8BJ Santovka"1 200,00 €28.8.2018nestanovený
53/2018MADE spol.s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovPrevádzkovateľ v zmysle §34 ods. 1 ZOOÚ poveruje Sprostredkovateľa,aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve.0,00 €13.9.2018nestanovený
54/2018KOMENSKY, s.r.o. Sídlo: Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceDodatok č. DBK/18/06/0481 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/12/064 zo dňa 23.12.2010Poskytovanie služieb Bezkriedy Plus12,00 €15.9.2018nestanovený
55/2018Slovenská republika zastúpená Ústavom na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceDohoda o ukončení nájomnej zmluvy, uzavretej dňa 11.08.2011.Na základe Čl. VII Skončenie nájmu, bod 2 Nájomnej zmluvy ku dňu prechodu vlastníckeho práva k pozemkom...0,00 €5.10.2018nestanovený
56/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-033/2018Prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MVSR : súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky...13 840,54 €13.10.201826.9.2023
Položky 51-100 z 420


Úvodná stránka