Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 420
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
57/2018BMS Energy s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAmandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zriadi za odplatu pre mandanta formou príslušnej metódy všetky úkony spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky4 800,00 €16.10.2018nestanovený
58/2018ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dielorealizácia prác na stavbe: „Obecný chodník pre peších Santovka- Levická ulica“.44 757,74 €16.10.2018nestanovený
59/2018Rímskokatolícka cirkev, farnosť Santovka, Vrbická 328/28, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce SantovkaObstaranie sochy anjela 300,00 €16.10.201831.12.2018
60/2018Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceDohoda o ukončení nájomnej zmluvy.Ukončenie nájomného vzťahu z dôvodu uzatvorenia novej Nájomnej zmluvy.0,00 €26.10.201831.10.2018
61/2018Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceNájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 nasl.Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej lenObčiansky zákonník) medzi zmluvnými stranamiPredmetom NZ je prenájom športového areálu - ihriska, multifunkčného ihriska a telocvične (ďalej lenpredmet nájmu) vo vlastníctve obce Santovka, v k.ú. Santovka, okres Levice na LV č. 10,00 €26.10.201831.10.2023
62/2018Pavel Rikoň, 93701 Želiezovce, Fraňa Kráľa 13Zmluva o spoluprácispolupráca pre zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia pre kultúrny program ku dňu dôchodcov. ktorý sa uskutoční dňa 26.10.2018 so začiatkom o 15:00 hodine v telocvični v obci Santovka. 150,00 €26.10.2018nestanovený
63/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č.18/15/012/53 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4.resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚčelom uzatvorenia dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali.0,00 €2.1.201931.12.2019
64/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 18/15/010/52 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníPredmetom dohody je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201931.12.2019
65/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 8 500 eur (slovom: osemtisícpäťsto eur), ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť na realizáciu podporeného projektu číslo 8292, a to v rozsahu a za podmienok vymedzených v tejto zmluve: Názov projektu- Výstavba detského ihriska v areáli MŠ Santovka; Cieľ použitia dotácie- Výstavba detských ihrísk; Výška dotácie- 8 500,- eur; Výška spolufinancovania- 573,- eur; Číslo projektu- 82928 500,00 €9.11.2018nestanovený
66/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-002906 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt : Hasičská zbrojnica Santovka...30 000,00 €22.11.201831.12.2022
67/2018Občianske združenie Tekov-HontDohoda o spolupráci pri financovaní niektorých prevádzkových nákladovspolupráca pri financovaní nákladov vzniknutých pri používaní zariadenia Xerox WC 7225 v. č. 332 994 42970,00 €21.11.2018nestanovený
68/2018PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 KošiceZmluva o dieloDodanie a osadenie detského ihriska a hracích prvkov.8 834,80 €23.11.2018nestanovený
69/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100005374 uzatvorená v zmysle zákona o energetike (ďalej len "zmluva")Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve združenú dodávku elektriny...0,00 €1.1.201931.12.2020
70/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej ako Zmluva) je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberného miesta...0,00 €1.1.202031.12.2021
71/2018RA NSRV SR pre Nitriansky kraj PROUNION a.s. Piaristická 2, 949 01 NitraDohoda o spolupráciPredmetom dohody je spoločná príprava a realizácia vianočných trhov dňa 15.decembra 2018 v obci Santovka,Nitriansky kraj.0,00 €18.12.2018nestanovený
72/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDodatok č. 2 k dohode č. 18/15/060/192 zo dňa 22.03.2018o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska...0,00 €18.12.2018nestanovený
73/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDodatok č.2 k dohode č. 18/15/060/247 zo dňa 22.03.2018o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska...0,00 €18.12.2018nestanovený
1/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 54/§52a/2016 16/15/52A/185Je úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivač.činnosti formou dobrovoľ. služby...46,45 €1.1.201730.6.2017
2/2017MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyDodatok č. 1 Zmluvy o dodávke plynu č. P1232/2014.Dohoda na zmene článku IV. zmluvy - cena za združenú dodávku...0,00 €1.1.201731.12.2017
3/2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb.Koncové zariadenie Router/HAG- výpožička.21,60 €25.1.2017nestanovený
5/2017Roľnícke družstvo Prameň v SantovkeZmluva o nájme nebytových priestorovParkovanie špeciál.motorového vozidla AVIA A 30K.0,72 € (jednotková)28.1.201728.2.2017
6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o nájme nebytových priestorovSkladovanie materiálu a parkovanie motor. vozidiel0,60 € (jednotková)2.2.2017nestanovený
7/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaníúprava práv a povinností účastníkov dohody5 635,44 €1.2.201731.7.2018
8/2017JUDr. Milan Ukrop, CSc., Ivana Bukovčana 6, 841 08 BratislavaZmluva o vytvorení autorského diela a o udelení licencie na jeho používanieMonografia Santovčania vo svetových vojnách 500,00 €17.2.201728.2.2017
9/2017Ing. Ivan Moravský, Textilná 16, 934 05 LeviceZmluva o vytvorení autorského diela a o udelení licencie na jeho používanieMonografia Santovčania vo svetových vojnách 500,00 €17.2.201728.2.2017
9/2/6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovÚprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri poskytnutí služieb a realizácii stavebného diela Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Santovke-zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke (ďalej len dielo)0,00 €2.3.2017nestanovený
10/6/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č.10/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.Stavba Santovka - predĺženie verejného vodovodu vetva A10,00 €16.3.2017nestanovený
11/6/2017Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDodatok č.1 k Dohode č. 16/15/50j/18 zo dňa 27.10.2016.Zmeny pôvodne dohodnutých podmienok...0,00 €7.3.2017nestanovený
12/6/2017S L O V G R A M, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 171181 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z..Článok 2 - Miesto vykonávania verejného prenosu - rozhlas na verejnom mieste, ozvučená časť : Obec santovka.38,50 €14.3.2017nestanovený
13/6/2017Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z.z. ...Účelom poskytnutia FP je zabezpečenie dostupnosti sociál.služieb v zariadeniach :zariadenie pre seniorov a denný stacionár... 371 040,00 €25.3.201731.12.2017
14/6/2017General Trading Slovakia s.r.o, Tomašovská 1237/42, 979 01 Rimavská SobotaNájomná zmluva o prenajatí kávovaru, uzatvorená v súlade s § 663 a nasl. Z.č. 40/1964 Zb. OZ...Prenajímateľ prenecháva za odplatu hnuteľnú vec -Kávovar, model Lirika SUP041E48,60 €7.4.2017nestanovený
15/6/2017MADE spol.s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o elektronickom zasielaní faktúr.Udeľuje poskytovateľovi súhlas na to, aby Poskytovateľ vyúčtoval Odmenu a Iný nárok Poskytovateľa Elektronickou faktúrou...0,00 €19.4.2017nestanovený
16/6/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 167/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmenyPoskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry : Deň obce Santovka1 300,00 €24.6.201730.9.2017
18/6/2017Mesto Vráble,Hlavná 1221, 952 16 VráblePríkazná zmluva č. 01/V/2016/PLSpoločné verejné obstarávanie - dodávka tovaru - zemného plynu ... 180,00 €26.4.2017nestanovený
20/6/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 63/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyPoskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu : Santovka Cup1 000,00 €29.6.201712.12.2017
21/6/2017Občianske združenie TTRAMPTÁRIA, Okružná 558/27, 935 34 Veľký ĎurZmluva o poskytnutí služiebZabezpečenie školy v prírode pre deti zo ZŠ Santovka1 900,00 €13.5.201719.5.2017
22/6/2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva č. 28789/2017 uzatvorená podľa § 269,ods. 2 Obchodného zákonníkaSantovka - Predĺženie verejného vodovodu vetva A1...1,00 €20.5.2017nestanovený
23/6/2017Kalixstav s.r.o., Bruty 19, 943 55 BrutyZmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovVerejné obstarávanie na predmet zákazkyModernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci6 628,97 €27.5.201731.5.2017
24/6/2017BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Bočná plocha autobusovej čakárne v Santovke,parc.č.68/12 100,00 €27.5.201721.5.2018
25/6/2017Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BratislavaZmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPIASPI základ, Autorský obsah služby systému ASPI,Typ Licencie, Spôsob aktualizácie služby systému ASPI...0,00 €16.6.2017nestanovený
26/6/2017Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č.2017/12/68 uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZVykonať podľa požiadaviek objednávateľa práce na údržbe vodného toku Búr...1 062,60 €28.6.201715.8.2017
27/6/2017Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-141-2017.Je poskytnutie peňažného daru na projekt : Revitalizácia verejného priestranstva a vytvorenie oddychovej zóny v obci Santovka.3 700,00 €28.6.201730.10.2017
28/6/2017PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZmluva o reklame Propagácia obchodného mena PosAm spol. s.r.o. počas dňa obce Santovka 08. júla 2017 700,00 €7.7.2017nestanovený
29/6/2017Občianske združenie Tekov-HontZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK na podporu implementácie Stratégie CLLD6 247,00 €7.7.2017nestanovený
30/6/2017L-DEN Slovakia, spol. s.r.o.Zmluva o dielo2 738,00 €19.7.2017nestanovený
31/6/2017Roľnícke družstvo Prameň v SantovkeKÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTIparc. č. 86/2, parc. č. 86/37 300,00 €21.7.2017nestanovený
32/6/2017Roľnícke družstvo "Prameň" v SantovkeKÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTIparc. č. 737/1, parc. č. 737/2, parc. č. 737/3, parc. č. 236, parc. č. 560/19 613,00 €21.7.2017nestanovený
33/6/2017DATALAN, a.s.Zmluva o reklamePropagácia obchodného mena DATALAN a.s. počas Dňa obce Santovka,konaného dňa 08.7.2017. 700,00 €26.7.2017nestanovený
34/6/2017Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Zmluva o dodávke plynu uzatvorená v súlade s §83 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov...číslo zmluvy SFA: 63002442980,00 €6.9.201731.12.2019
35/6/2017Slovenská republika - ZV NOH pri ZsVAK OZ Levice, Ludanská 4, 934 01 LeviceZámenná zmluva na základe §611 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkZamieňajúci č. 1 - obec Santovka, zamieňa diel číslo 2 nehnuteľnosti parcelné číslo 1597/56 – ostatná plocha o výmere 52m2 v obci Santovka, kat. územie Santovka, zapísané na LV č. 1, parc. reg. „C určeného na základe Geometrického plánu č. 103/2017 „na rozdelenie pozemkov parc. č. 1597/16,56“, ktorý vyhotovil Štefan Boďó dňa 20.06.2017. Zamieňajúci č. 2- Slovenská republika - ZV NOH pri ZsVAK OZ Levice, zamieňa diel číslo 1 nehnuteľnosti parcelné číslo 1597/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52m2 v obci Santovka, kat. územie Santovka, zapísané na LV č. 732, parc. reg. „C určeného na základe Geometrického plánu č. 103/2017 „na rozdelenie pozemkov parc. č. 1597/16,56“, ktorý vyhotovil Štefan Boďó dňa 20.06.2017.0,00 €7.9.2017nestanovený
Položky 101-150 z 420


Úvodná stránka