Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 379
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
34/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA č. 16/15/051/66 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evid.uchádzačov o zamestnaniePredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolv.praxe...0,00 €29.11.201631.1.2017
35/6/2016S L O V G R A M, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 1621718 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu...5,00 €13.12.201631.12.2016
36/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/010/78Je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201731.12.2017
37/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/012/35Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec ...na účely aktivačného príspevku,ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €2.1.201731.12.2017
38/6/2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaDODATOK č. 1. ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963.Týmto dodatkom sa mení článok 4.2 a 13.3 a dopĺňa zmluva a združenej dodávke elektriny zo dňa 23.6.2014 vrátane jej dodatkov.0,00 €20.12.201631.12.2017
1/6/2015RVC Senica s.r.o.,Licencia SKAU č.302,M.Nešpora 925/8,905 01 SenicaZmluva o poskytovaní audítorských služiebVykonanie auditu za rok 2014 - 2017.0,00 €16.1.201531.12.2018
2/6/2015Mgr. Peter Šeba - triweZmluva o prevode užívateľských práv Domény santovka.skPrechod práv k doméne santovka.sk 350,00 €16.1.2015nestanovený
3/6/2015Orange Slovensko,a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb č.zmluvy : 00431946Aktivácia účastníckeho programu : Panter Pro 65 eur s osobitnym roam.balíkom 279,00 €30.1.2015nestanovený
4/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzav. podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.Číslo zmluvy : 1003064Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému podľa cenovej ponuky č. 1003064.11 999,16 €30.1.2015nestanovený
5/6/2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb.Balík lP - Akcia : INT = DOBA VIAZANOSTI : 24 mesiacov 180,00 €30.1.2015nestanovený
6/6/2015Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP)Skladovanie a ošetrovanie materiálu PIO. 187,20 €6.2.201531.12.2015
7/6/2015LI +, s. r. o., Parková 181, 935 87 SantovkaKúpna zmluvakúpa nehnuteľností9 221,17 €13.2.2015nestanovený
8/6/2015Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb...Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na financ.sociál.služby v zariadeniach sociálnych služieb 337 920,00 €27.2.201531.12.2015
9/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec,alebo pre rozpočtovú organizáciu,ktorej zriaďovateľom je obec...Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec...0,00 €6.3.201531.5.2015
10/6/2015PROTIS, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 LeviceZmluva o zabezpečení BOZP, PO a PZSSlužba technika BOZP, PO a PZS 119,00 €9.3.2015nestanovený
11/6/2015SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva, o použití hudobných diel ich verejným vykonaním...Predmetom zmluvy je udelenie licencie-súhlasu používateľovi podľa ustanovenia Autor.zákona.0,00 €24.3.2015nestanovený
12/6/2015Vlastníci bytov a nebyt.priestorov 6 b.j. Vrbická 199/27 Santovka, v zastúpení OSBD Levice, Ku Bratke 3, 934 01 LeviceNájomná zmluva o prenajatí spoločného priestoru v bytovom dome na ul.Vrbická 199/27 v Santovke.Dočasné užívanie spoloč.priestoru na plášti byt.domu,kde je umiestnená anténa kamerového systému obce Santovka.25,00 €31.3.201531.7.2016
13/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.8/§50/NS/2015Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie...4 106,76 €1.4.201531.3.2016
14/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.9/2015/§ 54 - VZÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest...9 417,63 €1.4.201530.9.2015
15/6/2015Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceNájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 nasl.Občianskeho zákonníkaPrenájom športového areálu/ihriska/ a telocvične v Santovke. 250,00 €15.4.2015nestanovený
16/6/2015Mgr.Dušan Kazár, Vrbická 356/48, 935 87 SantovkaNájomná zmluva o prenajatí podkrovného priestoru domu na ul. Vrbická 356/48, Santovka.Prenájom podkrovného priestoru rod.domu o veľkosti 0,5 m2 na umiestnenie rozvádzača pre napájanie 1 kamery kamer.systému obce Santovka.75,00 €6.5.201531.7.2016
17/6/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 385/2015Je úprava zmluvných podmienok,práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2015. 800,00 €9.6.201531.12.2015
18/6/2015Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, v zastúpení Natália CangárováZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu (KSC) a služieb CA DISIG č. 201503368.Vydávanie KSC,zrušovanie platnosti KSC,poskytovanie zoznamu zrušených KSC,potvrdzovanie existencie a platnosti KSC,ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC. 103,20 €14.5.2015nestanovený
19/6/2015BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Reklmná tabula. 100,00 €2.6.201521.5.2016
20/6/2015Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke.Odovzdať bezodplatne do užívania hnuteľný majetok štátu a to počítač stolný,tlačiareň-multifunkčná,čítacie zariadenie čipových kariet, monitor.1 258,80 €13.6.20153.6.2020
21/6/2015NT-PARTNER s.r.o.,Ul. gen. Klapku 4183/93, 945 01 KomárnoZmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní.Zabezpečiť proces výberu dodávateľa v súlade so znením zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na zákazku : Vybudovanie digitálneho kamerového systému.1 188,00 €19.6.2015nestanovený
22/6/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.123/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014Dotácia na podporu športu Santovka CUP 2015 600,00 €15.7.201512.12.2015
23/6/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č. 146/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014Na úhradu nákladov na podporu kultúry na Deň obce Santovka. 500,00 €29.7.201530.9.2015
24/6/2015NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklame.Propagácia obchodného mena NAY a.s.,počas dňa obce Santovka,konaného dňa 11.7.2015. 500,00 €30.7.2015nestanovený
25/6/2015ALGAIL s.r.o., Novojelčanská 1396/124, 925 23 JelkaMandátna zmluva č. 307432/342/2015.Je záväzok uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti externého manažmentu projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávrat. fin.príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-20131 170,00 €29.7.201530.9.2015
26/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o budúcej zmluve o poskytovaní technických služieb.Poskytovanie technických služieb a služieb prevádzkovania kamerového systému v obci Santovka.0,00 €28.7.201531.12.2021
27/6/2015Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účte.Zriadenie podúčtu číslo : 2239418010/56000,00 €1.8.2015nestanovený
28/6/2015Viliam Pásztor, 935 85 Sazdice č. 79Dohoda o vykonaní práceHudobná produkcia skupiny Sazdickí citaráši v rámci podujatia Santovský travertín dňa 11.7.2015. 266,65 €11.7.201511.7.2015
29/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o dieloVybudovanie digitálneho kamerového systému 156 000,00 €3.9.2015nestanovený
30/6/2015Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. NR02854Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Santovka,Kód projektu :340NR1502854,Opatrenie č.:3.4.2. Obnova a rozvoj obcí 131 965,00 €8.9.20159.9.2020
31/6/2015ELIOS Slovakia,s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Marian Dostál, konateľKoncesná zmluvaRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Santovka6 659,00 €9.9.2015nestanovený
32/6/2015Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEŠRR, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraDohoda o odbornej praxi študenta.Vykonanie odbornej praxe študenta v rozsahu 4 týždne.0,00 €9.9.201528.8.2015
33/6/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č.1 k Zmluve o pripojení Informačného systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2014-0002/OPISÚčinnosť zmluvy je na dobu určitú a to do 31.12.20150,00 €26.9.201531.12.2015
34/6/2015Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o úvereDexia Komunál univerzálny úver0,00 €1.10.2015nestanovený
35/6/2015Daniel Jantošík CYDA,Mgr.Viera Jantošíková-právny nástupca,Kalnická cesta 1/C,934 01 Levice,SRKúpna zmluva č. Z201525342_Z, uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníkaOsobné motorové vozidlo - Škoda Rapid Limo12 900,00 €6.10.2015nestanovený
36/6/2015Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 8, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č. 4419001100, dodatok č.1Predmetom poistenia je Kamerový systém v obci Santovka rozmiestnený podľa priloženej mapy v hodnote 156 000,00 Eur.1 187,40 €10.10.2015nestanovený
37/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyDodatok č. 1 ku zmluve o dielo č.22/082015, uzatvorenej podľa ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovPredmetom tohto dodatku je zmena čísla účtu Zhotoviteľa.0,00 €13.10.2015nestanovený
38/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o poskytovaní technických služieb 01/2015Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti...0,00 €13.10.201531.12.2020
39/6/2015Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 169/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovReg.číslo: 5289/2015-M_ORF, jednorazovo formou kapitálového transferu 9 000,00 €16.10.201531.1.2016
40/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyNájomná zmluva o prenajatí nebyt.priestoruPrenajímateľ ponecháva nájomcovi do dočasného užívania priestory 6-byt. jednotky na ulici Lipová 1 Santovka.6 598,00 €14.11.201531.12.2015
41/6/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 10/2015/§ 54 - ŠnZPoskytnutie finanč.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ4 623,84 €31.10.201531.7.2016
42/6/2015Tibor Sumerák, 935 85 Demandice č. 140Pracovná zmluva ( § 43 a nasl. ZP)Zamestnanec bude vykonávať práce:čistenie verejných priestranstiev,kladenie dlažby a iné práce podľa pokynov starostu obce.0,00 €31.10.201531.7.2016
43/6/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo : 915/2015Podpora rozvoja športu a vytvorenie vhodných technických podmienok na podporu športu v obci40 000,00 €14.11.201531.1.2016
44/6/2015Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Ing. Dušan Muňko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovneDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHRJe určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zák.č. 105/1990 Zb. ...0,00 €21.11.2015nestanovený
45/6/2015Renáta Hubková - Háčko, Vodárenská 308/24, 935 87 SantovkaZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenájom bočnej plochy autobusovej čakárne v Santovke, pre umiestnenie reklamnej tabule (banneru). 100,00 €28.11.201531.10.2016
Položky 151-200 z 379


Úvodná stránka