Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 420
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
36/6/2017Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 192/2017 podľa §3 a §12 ods. 3 zák.č. 544/2010 Z.z. ...Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, Reg.č. 7389/2017-M_ORF23 000,00 €27.10.201731.1.2018
37/6/2017ELIOS Slovakia,s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Marian Dostál, konateľDODATOK č.1 ku Koncesnej zmluve č. 31/6/2015Nahrádza Koncesnú zmluvu v bode 12.Cena a platobné podmienky, bod 12.4. novým znením...0,00 €28.10.2017nestanovený
38/6/2017Wallet, s.r.o. Račianska 150, 831 54 Bratislava, SRKúpna zmluva o predaji tovaru uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. OZ v platnom znení zák.č. 18/1996 Z.z. ...Predaj Mulčovacieho ramena DZ 2-45,Kosačky KUBOTA GZD 15 HD a Štiepkovača Negri C14TN57 429,60 €14.11.2017nestanovený
38/1/6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceDarovacia zmluvaprojektová dokumentácia projektu pre stavebné povolenie na stavbu ,,Novostavba bytového domu 3x 8 b.j. Santovka a technická infraštruktúra.“0,00 €2.12.2017nestanovený
39/6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dieloNOVOSTAVBA 3 x 8 BJ SANTOVKA1 261 797,96 €12.12.2017nestanovený
40/6/2017Orange Slovensko,a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy : A6972689Úprava podmienok využívania elektronických komunikačných služieb a iných plnení...0,00 €13.12.201730.11.2018
42/6/2017Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaDodatok č. 2 ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963.Týmto dodatkom sa mení článok 4.2 a 13.3 a dopĺňa sa zmluva o združ.dodávke elektriny zo dňa 23.6.2014...0,00 €23.12.201730.6.2018
43/6/2017Občianske združenie Tekov-HontZmluva o prenájme nebytových priestorovNájom kancelárskych priestorov 969,64 €30.12.2017nestanovený
1/6/2016ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o dieloViacúčelové ihrisko v Santovke42 094,38 €8.1.2016nestanovený
2/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 15/15/010/65Predmetom dohody je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €14.1.201631.12.2016
3/6/2016MAZY - Silvia Matušková, Čifáre 227Mandátna zmluvaStavebný dozor Viacúčelové ihrisko Santovka 400,00 €8.1.2016nestanovený
4/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA č.16/15/012/7 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec...Zabezpečiť aktivačnú činnosť UoZ0,00 €28.1.201631.12.2016
5/6/2016Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce § 226 ZPSkladovanie a ošetrovanie materiálu PIO 187,20 €2.2.201631.12.2016
6/6/2016Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaRámcová dohoda č. RD - 01/2016 o poskytnutí poistných služiebJe poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb,štatutárnych zástupcov organizácií...0,00 €13.2.20167.2.2020
7/6/2016CPO s.r.o. Na Karlove 26, 974 01 Banská BystricaZmluva o prenájme zariadeniaPrenájom Xerox WC 7225_S0,00 €8.3.20166.3.2020
8/6/2016Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z.z. ...Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociál. služby v zariadeniach... 337 920,00 €15.3.201631.3.2017
9/6/2016ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovÚprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri poskytnutí služieb a realizácii stavebného diela Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Santovke-zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke (ďalej len dielo) 199 884,16 €15.3.201613.3.2017
10/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/51 A2/4 podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z....Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finanč.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní...4 929,96 €1.4.201630.9.2017
11/6/2016Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva číslo : 4419007949Podľa § 788 a nasledujúcich OZ a Rámcovej dohody č. RD-01/2016 - poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb...1 035,95 €2.4.2016nestanovený
12/6/2016DATALAN, a.s.Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena DATALAN a.s. 600,00 €14.6.2016nestanovený
13/6/2016ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. SZH0923201513 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zák. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov...0,00 €16.6.2016nestanovený
14/6/2016BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenájom bočnej plochy autobusovej čakárne v Santovke, pre umiestnenie reklamnej tabule (banneru). 100,00 €7.6.201621.5.2017
15/6/2016Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o vydaní a používaní platobnej karty.Vydanie debetnej platobnej karty k účtu majiteľa - Maestro.0,00 €26.4.2016nestanovený
16/6/2016PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZmluva o prenájme priestorov.Zabezpečiť prenájom priestorov na Obecnom úrade v Santovke pre realizáciu kontrolného dňa projektu IS DCOM, vrátane internetového pripojenia a občerstvenia. 840,00 €30.5.20163.6.2016
17/6/2016Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č. 2016/12/69 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať podľa požiadaviek objednávateľa práce na údržbe vodného toku Búr, ktorý je v správe objednávateľa v úseku prechádzajúcom intravilánom Obce Santovka.1 062,60 €16.6.201615.8.2016
18/6/2016Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 130/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyÚhrada nákladov na podporu kultúry na Deň obce Santovka. 500,00 €28.6.201612.12.2016
19/6/2016Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaDODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby...Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 102,22 €2.7.2016nestanovený
20/6/2016Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Einsteinova 25,851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb.Predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinn.zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov...0,00 €8.7.2016nestanovený
21/6/2016NAY a.s.Zmluva o reklamePropagácia obchodného mena NAY a.s. počas Dňa obce Santovka konaného 09. júla 2016 500,00 €13.7.2016nestanovený
22/6/2016MADE spol. s.r.o.Zmluva o reklamePropagácia obchodného mena MADE spol. s.r.o. počas dňa obce Santovka 09. júla 2016 700,00 €13.7.2016nestanovený
23/6/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č. 132/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športuv zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenySantovka Cup 600,00 €26.7.201612.12.2016
24/6/2016JP Trade Slovakia, s.r.o.Zmluva o nájme nehnuteľnostipriestory telocvične na športové účely 100,00 € (jednotková)13.7.2016nestanovený
25/6/2016Roman Jediný - skupina EXILZmluva o dielorealizácia hudobnej produkcie na akcii Deň obce Santovka 2016 850,00 €12.7.2016nestanovený
26/6/2016Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaDODATOK č.1 k zmluve o výpožičke uzatvorenej podľa §659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneníPredmet nájmu sa poskytuje aj na plnenie úloh v rámci prepravnej služby.0,00 €4.8.2016nestanovený
27/6/2016MADE spol.s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaDODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U978/2013Zmluvné strany sa dohodli že cena za Program je 739 € a za Systémovú podporu je 185 € vrátane DPH...0,00 €26.8.2016nestanovený
28/6/2016Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2/000041-340 zo dňa 04.06.2015Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu...1 541,16 €3.9.2016nestanovený
29/6/2016PROSPECT, spol. s.r.o. so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové ZámkyRámcová zmluvaÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní činností : odvoz/vývoz drob. staveb. odpadu, jeho likvidácia a recyklácia, uskladnenie, prenájom strojov a mechanizmov.0,00 €20.12.201620.12.2019
30/6/2016ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDarovacia zmluva na hnuteľný majetok.Hnuteľný majetok : Kávovar Delonghi EC201 CD.B, pákové espresso. 119,00 €4.10.2016nestanovený
31/6/2016Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.226/2016 podľa §3 ods.1 a §12 ods. 3.zák.č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovDotácia poskytnutá jednorazovo formou kapitálového transferu. podľa Prílohy č.1 : Zmluvný rozpočet.5 200,00 €22.10.201631.1.2017
32/6/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.Zmluva sa mení a dopĺňa spôsobom uvedeným v tomto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len Dodatok)0,00 €19.10.2016nestanovený
33/6/2016Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.16/15/50J/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.Je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j...8 453,16 €3.11.201631.7.2017
34/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA č. 16/15/051/66 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evid.uchádzačov o zamestnaniePredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolv.praxe...0,00 €29.11.201631.1.2017
35/6/2016S L O V G R A M, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 1621718 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu...5,00 €13.12.201631.12.2016
36/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/010/78Je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201731.12.2017
37/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/012/35Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec ...na účely aktivačného príspevku,ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €2.1.201731.12.2017
38/6/2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaDODATOK č. 1. ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963.Týmto dodatkom sa mení článok 4.2 a 13.3 a dopĺňa zmluva a združenej dodávke elektriny zo dňa 23.6.2014 vrátane jej dodatkov.0,00 €20.12.201631.12.2017
1/6/2015RVC Senica s.r.o.,Licencia SKAU č.302,M.Nešpora 925/8,905 01 SenicaZmluva o poskytovaní audítorských služiebVykonanie auditu za rok 2014 - 2017.0,00 €16.1.201531.12.2018
2/6/2015Mgr. Peter Šeba - triweZmluva o prevode užívateľských práv Domény santovka.skPrechod práv k doméne santovka.sk 350,00 €16.1.2015nestanovený
3/6/2015Orange Slovensko,a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb č.zmluvy : 00431946Aktivácia účastníckeho programu : Panter Pro 65 eur s osobitnym roam.balíkom 279,00 €30.1.2015nestanovený
4/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzav. podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.Číslo zmluvy : 1003064Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému podľa cenovej ponuky č. 1003064.11 999,16 €30.1.2015nestanovený
Položky 151-200 z 420


Úvodná stránka