Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 379
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
46/6/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č.77/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe.Účelom dohody je poskytovanie príspevku na dobrovoľnícku službu. 476,40 €1.12.201531.5.2016
47/6/2015QADRA PLUS, s.r.o., Agátova 66/1094, 927 01 ŠAĽA - SKZmluva o poskytovaní služieb GPS monitoringu.Prevádzka GPS zariadení/M2M dátové SIM karty/servisné podmienky12,00 €15.12.201531.12.2017
49/6/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.Zbezpečiť prevádzku IS DCOM...0,00 €15.12.2015nestanovený
51/6/2015Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1723/2015 uzatvorená podľa § 18i zák.č. 278/1993 Z.z.Prevodca v súlade so zákonom bezodplatne prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č.1 nadobúdateľovi.2 201,28 €16.12.2015nestanovený
52/6/2015TENDER &Development, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 BratislavaMandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním uzavretá podľa § 566 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovMandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zriadi za odplatu pre mandanta formou príslušnej metódy úkony spojené s verejným obstarávaním...2 000,00 €17.12.2015nestanovený
53/6/2015ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDohoda o prevode práv a povinností stavebníka uzavretá podľa § 269 ods. 2 OZSpoločnosť Zlatner s.r.o. ako stavebník má povolené uskutočniť stavby : 1.1. Novostavba bytového domu 3x - 8 b.j. ...0,00 €17.12.2015nestanovený
54/6/2015Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaZmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneníosobné motorové vozidlo Dácia LOGAN MVC, EČV LV946DG0,00 €19.12.2015nestanovený
1/6/2014Tibor Setei, 935 02 Brhlovce č. 92Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 588 a nasl.zák.č.40/1964 Zb. OZMalotraktor TK - 4 - 14, bez EČV, rok výroby 19911 500,00 €3.1.2014nestanovený
2/6/2014Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce.Skladovanie a ošetrovanie materiálu PIO. 187,20 €2.1.201431.12.2014
3/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.73/§51/VATOP-SR 3/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evid. uchádzačov o zamestnanieNárodný projekt:Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK-3,ITMS kód :271101300330,00 €1.1.201430.6.2014
4/6/2014Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6, BratislavaZmluva o poskytnutí finanč.príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc.služieb podľ §71 ods.6 zák. č. 448/2008 Z.z.Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v ZpS-DD Santovka 337 920,00 €11.2.201431.12.2014
5/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec...Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti 0,00 €1.2.201431.7.2014
7/6/2014Obchodná akadémia,Ul.K.Kittenbergera 2, Levice,934 01Zmluva o zabezpečení a vykonávaní odbornej praxe uzavretá podľa § 24 vyhl. MŠM a Š SR č.80/1991 v znení neskorších predpisovZabezpečenie vykonávania odbornej praxe študenta0,00 €28.2.2014nestanovený
8/6/2014Bartolomej Kováč,Santovka, ul. Vrbická 200, PSČ 935 87Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky.Poskytnutie jednoraz.sociálnej dávky na úhradu základných život.potrieb. 150,00 €21.3.2014nestanovený
9/6/2014Emília Boďová, r.Strelcová, Santovka 27, 935 87Darovacia zmluva.Nehnuteľnosti na LV č. 740,00 €5.4.2014nestanovený
10/6/2014Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Úvere č.23/028/09, Dodatok č.3Zníženie výšky Úveru 0,00 €14.4.2014nestanovený
11/6/2014Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra Dohoda o zabezpečení odbornej praxeZabezpečenie vykonávania odbornej praxe študenta0,00 €15.4.2014nestanovený
12/6/2014Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaPríkazná zmluva uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)Kompletná realizácia procesu verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu 0,00 €2.4.2014nestanovený
13/6/2014Jozef Kovács, Vodárenská č. 20, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
14/6/2014Jozef Juraška, Levická 17, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
15/6/2014Pavel Halás, Vodárenská 34, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €23.4.201430.11.2014
16/6/2014Ernest Bartoš, Rozmarínová 16, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
17/6/2014Ján Botík, Vodárenská 85, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
19/6/2014BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Reklama a propagácia  100,00 €23.5.201421.5.2014
20/6/2014Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 134/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu. 500,00 €29.5.201431.12.2014
21/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.22 /§ 50j / NS /2014Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti podľa § 50j zák.č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor.predpisov2 850,06 €1.6.201430.11.2014
22/6/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obec.služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo prísp.organiz.,ktorej zriaďovateľom je obec,resp.dobrov.činnosť,uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 4.,resp.bod 5 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej nAktivácia plnoletých členov domácností,ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.0,00 €1.4.201430.11.2014
23/6/2014NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklamePropagácia obchodného mena NAY a.s. počas dňa obce Santovka 700,00 €24.6.2014nestanovený
24/6/2014Silvia Mertošová AGRO REA, Bobrovec 487, 032 21Dodatok č.1 k Zmluve č. 17/2011Úprava výšky nájmu a platobných podmienok. 406,25 €1.7.2014nestanovený
25/6/2014Alžbeta Sirotová,Maďarovská 41,93587 SantovkaDodatok č.1 k dohode o finančnom príspevku.Zmena splátok finančého príspevku.0,00 €25.6.2014nestanovený
26/6/2014Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.119/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010.Poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry. 600,00 €20.6.201431.12.2014
27/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení.Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora sprostredkovať pracovnú činnosť špecif. v bode II tejto dohody.0,00 €1.7.201431.12.2014
28/6/2014Eva Naďová, Hviezdoslavova 5, 934 01 LeviceDohoda o vykonaní práce.Zabezpečenie územného konania pre stavbu Santovka, ochrana zdrojov minerálnych vôd - ČOV a kanalizácia.1 000,00 €9.7.201430.9.2014
29/6/2014Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663/29, 90091 LimbachZmluva o verejnej produkcii, uzatvorená v zmysle ustanovení par.269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. 422,40 €12.7.201412.7.2014
30/6/2014Igor Fekete, Žilinská č. 10, 811 05 BratislavaZmluva o verejnej produkcii uzatvorená v zmysle ustanovení par. 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. 492,00 €12.7.201412.7.2014
31/6/2014Róbert Mrva, Poľná 840/25, 926 01 SereďZmluva o verejnej produkcii uzatvorená v zmysle ustanovení par. 269 odseku 2 zák. č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. 335,00 €12.7.201412.7.2014
32/6/2014Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 421/2014Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu programu ÚVSR s názvom Kultúra národnostných menšín 2014.1 000,00 €15.7.201431.12.2014
33,35/2014Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie /SCO/,Pri starej prachárni 16/16,Bratislava 83104, Hurbanovo námestie 46,97201 BojnicePríkazná zmluva č. 01010730350-08 a č. 02010730360-08Kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania /CVO/ .0,00 €1.8.201430.9.2014
34/6/2014IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy,Čs.armády 20, 041018 KošiceZmluva o dielo č. R-53/2014Je právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS20,91 €1.8.2014nestanovený
36/6/2014Jozef Vengrín, Hlavná 74/35, Dolný PialDohoda o vykonaní práceOzvučanie podujatí. 780,00 €5.8.2014nestanovený
37/6/2014Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka,v zastúpení Ľubomírom Lőrinczom,starostom obceZmluva o zriadení vecného bremena.Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v prospech oprávneného strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom na GP :Zrealzovanie chodníka pozdĺž cesty II/564, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,modernizácie a akékoľvek stavebné úpravy chodníka pozdľž cesty II/564 a jeho odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, motor. a nemotor. prostriedkami, strojmi a mechanizmami...  260,00 €2.10.2014nestanovený
38/6/2014DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.DEUS sa zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu Používateľovi nasledovné služby IS DCOM: A.Komunikačné služby,B.Informačné služby,C.Elektronické služby samosprávy.0,00 €24.6.2014nestanovený
39/6/2014Viliam Pásztor, 935 85 Sazdice č. 79Dohoda o vykonaní práce podľa §226 ZPHudobná produkcia skupiny Sazdickí citaráši v rámci podujatia Santovský travertín dňa 31.8.2014 266,65 €29.8.201431.8.2014
40/6/2014Občianske združenie Do školy Santovka, Domadická 49/2, 935 87 SantovkaNájomná zmluva o prenájme pozemku parc. č. 68/6, 935 87 SantovkaPrenechanie nájomcovi do dočasného užívania nehnuteľnosti pre potreby realizácie detského ihriska podporovaného dotáciou z NSK.1,00 €26.9.2014nestanovený
41/6/2014MP dream s.r.o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, Petr Hlošek, konateľ spoločnostiZmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená podľa ust.§ 663 nasl. OZ v znení neskorších predpisovPredmetom nájmu sú priestory telocvične na športové účely. 100,00 €26.9.201430.6.2015
42/6/2014Júlia Zaťková, Vodárenská č. 59, 935 87 SantovkaZmluva o poskytovaní sociálnej službyOpatrovateľská služba v zmysle § 41 z.č.485/2013 Z.z. a z. 448/2008 Z.z.0,00 €1.10.2014nestanovený
43/6/2014Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, uzatvorená v zmysle zákona o energetike.Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve združenú dodávku elektriny.0,00 €1.1.2015nestanovený
44/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č. 55/§50j/NS/2014Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákonač. 5/2004 Z.z.13 845,87 €1.11.201431.7.2015
45/6/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníÚčelom tejto dohody je aplikácia § 10 zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201531.12.2015
46/6/2014MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyZmluva o dodávke plynu.Je záväzok po dobu účinnosti zmluvy dodávať plyn do odberných miest podľa VOP...0,00 €1.1.201531.12.2016
Položky 201-250 z 379


Úvodná stránka