Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 549
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
27/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 18/15/52A/76Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby...50,02 €1.7.201831.12.2018
28/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 255/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Deň obce Santovka1 300,00 €3.7.201830.9.2018
29/2018Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úvere číslo : 400/151/2018 POoObstaranie nájomného bytu výstavbou : Novostavba bytového domu 3x - 8 b.j. Santovka a technická infraštruktúra,Miesto stavby : Santovka 674 880,00 €4.7.2018nestanovený
30/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo:Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.072NR130112Realizácia Aktivít Projektu -Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, Názov projektu: Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt : časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská89 880,00 €4.7.2018nestanovený
31/2018Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190036544.ÚP uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.0,00 €4.7.201831.12.2018
32/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDohoda o voliteľnom volacom programe MagentaTouto Dohodou sú vymedzené osobitné podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi voliteľný volací program Magenta Office a vybrané elektronické komunikačné služby prostredníctvom telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov VVN (ďalej spoločne aj len Služby)....0,00 €5.7.2018nestanovený
33/2018Roman Jediný - skupina EXIL,Jiráskova 5729/41, 917 02 TrnavaZmluva o dielo.Predmetom zmluvy je realizácia hudobnej produkcie skupiny EXIL a ozvučenie a prenájom pódiovej a ozvučovacej techniky na akcii Deň obce Santovka 2018 850,00 €7.7.20188.7.2018
34/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve číslo 851/2018-M_ORFZmena článku III. bod 3.2 a 3.3 zmluvy a prílohy č. 1 zmluvy 380 632,30 €10.7.2018nestanovený
35/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 92/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na šport SANTOVKA CUP1 000,00 €13.7.201830.9.2018
36/2018Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11, NitraPríkazná zmluva č. 3/02/2018/ ELSpoločné verejné obstarávanie - dodávka tovaru -elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb..... 150,00 €17.7.2018nestanovený
37/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenDodatok č. 3 ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963 zo dňa 23.6.2014Zmena článku 4.2 a 13.3 a zmena ceny dodávky za elektrinu 0,00 €29.6.201831.12.2018
38/2018Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 64/1 o výmere 84 m2, trvalý trávnatý porast, parc. č. 64/2 o výmere 447 m2, trvalý trávnatý porast, parc. č. 166/1 o výmere 99 m2, vodná plocha, parc. č. 166/2 o výmere 53 m2, vodná plocha v k. ú. Santovka1 370,00 €5.7.2018nestanovený
39/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15Zmluva č. 0105-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovposkytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na účel obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 zákona, špecifikovaných v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 2018 449 920,00 €25.7.2018nestanovený
40/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, Nám.hrdinov č. 1, 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľompoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti spracovania agendy na úseku stavebnej správy a štátnej správy ochrany prírody a krajiny0,00 €26.7.2018nestanovený
41/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, Nám.hrdinov č. 1, 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľompoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy pre školy a školské zariadenia0,00 €26.7.2018nestanovený
42/2018ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceDodatok č. 2 k Zmluve o dielo evid. č. 39/6/2017úprava práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa z dôvodu zosúladenia podmienok stanovených v Zmluve č. 0105-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky evid. č. 39/6/20180,00 €28.7.2018nestanovený
43/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 23/001/18Zrušenie bodu 2.2.1. a nahradenie textom: Hodnota poskytnutého ručenia: 674 880,00 EUR, slovom: Šesťstosedemdesiatštyritisícosemstoosemdesiat EUR. Hodnota poskytnutého ručenia sa bude znižovať v závislosti od skutočného splácania istiny úveru identifikovaného v bode 2.2.2. Zmluvy0,00 €31.7.2018nestanovený
44/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu v mene euro pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z IROP0,00 €2.8.2018nestanovený
45/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZ M L U V A Č. 107/POD-402/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dedinyúprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.5 978,65 €2.8.2018nestanovený
46/2018BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenajímateľ prenajíma nájomcovi bočnú plochu autobusovej čakárne v Santovke pre umiestnenie reklamnej tabule v k.ú. Santovka,parc.č.68/12, Vrbická ul. súp.č. 491 o rozmeroch 220 x 230 cm. 120,00 €10.8.201821.5.2019
47/2018MUDr. Július Baka a Ing. Zuzana Baková, Bočná 4280/5, 821 04 BratislavaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnostidoplnenie rodného priezviska, bankového spojenia a č. účtu IBAN kupujúceho0,00 €14.8.2018nestanovený
48/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12,812 66 Bratislava 1,SR, poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.BOX 1, 830 03 Bratislava 33Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M484-211-17Projekt : Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka2 019 245,74 €17.8.2018nestanovený
49/2018Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 BratislavaZmluva o dielo na vykonanie povrchového prieskumu a zberu archeologických nálezovarcheologický dozor, terénna prospekcia a dokumentácia, zaistenie nálezov a ich evidencia, laboratórne spracovanie. Vykonanie povrchovej prospekcie a zberu archeologických nálezov v dôsledku konania vyvolaného stavbou: "Novostavba 3x8BJ Santovka"1 200,00 €28.8.2018nestanovený
50/2018Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 BratislavaZmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumuarcheologický dozor, terénna prospekcia a dokumentácia, zaistenie nálezov a ich evidencia, laboratórne spracovanie. Vykonanie archeologického výskumu vyvolaného stavbou "Novostavba 3x8BJ Santovka"1 200,00 €28.8.2018nestanovený
51/2018Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 BratislavaZmluva o dielo na vypracovanie výskumnej dokumentácie vo forme nálezovej správyspracovanie nálezovej správy, vypracovanie výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu vyvolaného stavbou "Novostavba 3x8BJ Santovka"1 200,00 €28.8.2018nestanovený
53/2018MADE spol.s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovPrevádzkovateľ v zmysle §34 ods. 1 ZOOÚ poveruje Sprostredkovateľa,aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve.0,00 €13.9.2018nestanovený
54/2018KOMENSKY, s.r.o. Sídlo: Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceDodatok č. DBK/18/06/0481 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/12/064 zo dňa 23.12.2010Poskytovanie služieb Bezkriedy Plus12,00 €15.9.2018nestanovený
55/2018Slovenská republika zastúpená Ústavom na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceDohoda o ukončení nájomnej zmluvy, uzavretej dňa 11.08.2011.Na základe Čl. VII Skončenie nájmu, bod 2 Nájomnej zmluvy ku dňu prechodu vlastníckeho práva k pozemkom...0,00 €5.10.2018nestanovený
56/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-033/2018Prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MVSR : súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky...13 840,54 €13.10.201826.9.2023
57/2018BMS Energy s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAmandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zriadi za odplatu pre mandanta formou príslušnej metódy všetky úkony spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky4 800,00 €16.10.2018nestanovený
58/2018ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dielorealizácia prác na stavbe: „Obecný chodník pre peších Santovka- Levická ulica“.44 757,74 €16.10.2018nestanovený
59/2018Rímskokatolícka cirkev, farnosť Santovka, Vrbická 328/28, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce SantovkaObstaranie sochy anjela 300,00 €16.10.201831.12.2018
60/2018Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceDohoda o ukončení nájomnej zmluvy.Ukončenie nájomného vzťahu z dôvodu uzatvorenia novej Nájomnej zmluvy.0,00 €26.10.201831.10.2018
61/2018Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceNájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 nasl.Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej lenObčiansky zákonník) medzi zmluvnými stranamiPredmetom NZ je prenájom športového areálu - ihriska, multifunkčného ihriska a telocvične (ďalej lenpredmet nájmu) vo vlastníctve obce Santovka, v k.ú. Santovka, okres Levice na LV č. 10,00 €26.10.201831.10.2023
62/2018Pavel Rikoň, 93701 Želiezovce, Fraňa Kráľa 13Zmluva o spoluprácispolupráca pre zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia pre kultúrny program ku dňu dôchodcov. ktorý sa uskutoční dňa 26.10.2018 so začiatkom o 15:00 hodine v telocvični v obci Santovka. 150,00 €26.10.2018nestanovený
63/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č.18/15/012/53 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4.resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚčelom uzatvorenia dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali.0,00 €2.1.201931.12.2019
64/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 18/15/010/52 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníPredmetom dohody je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201931.12.2019
65/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 8 500 eur (slovom: osemtisícpäťsto eur), ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť na realizáciu podporeného projektu číslo 8292, a to v rozsahu a za podmienok vymedzených v tejto zmluve: Názov projektu- Výstavba detského ihriska v areáli MŠ Santovka; Cieľ použitia dotácie- Výstavba detských ihrísk; Výška dotácie- 8 500,- eur; Výška spolufinancovania- 573,- eur; Číslo projektu- 82928 500,00 €9.11.2018nestanovený
66/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-002906 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt : Hasičská zbrojnica Santovka...30 000,00 €22.11.201831.12.2022
67/2018Občianske združenie Tekov-HontDohoda o spolupráci pri financovaní niektorých prevádzkových nákladovspolupráca pri financovaní nákladov vzniknutých pri používaní zariadenia Xerox WC 7225 v. č. 332 994 42970,00 €21.11.2018nestanovený
68/2018PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 KošiceZmluva o dieloDodanie a osadenie detského ihriska a hracích prvkov.8 834,80 €23.11.2018nestanovený
69/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100005374 uzatvorená v zmysle zákona o energetike (ďalej len "zmluva")Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve združenú dodávku elektriny...0,00 €1.1.201931.12.2020
70/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej ako Zmluva) je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberného miesta...0,00 €1.1.202031.12.2021
71/2018RA NSRV SR pre Nitriansky kraj PROUNION a.s. Piaristická 2, 949 01 NitraDohoda o spolupráciPredmetom dohody je spoločná príprava a realizácia vianočných trhov dňa 15.decembra 2018 v obci Santovka,Nitriansky kraj.0,00 €18.12.2018nestanovený
72/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDodatok č. 2 k dohode č. 18/15/060/192 zo dňa 22.03.2018o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska...0,00 €18.12.2018nestanovený
73/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDodatok č.2 k dohode č. 18/15/060/247 zo dňa 22.03.2018o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska...0,00 €18.12.2018nestanovený
1/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 54/§52a/2016 16/15/52A/185Je úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivač.činnosti formou dobrovoľ. služby...46,45 €1.1.201730.6.2017
2/2017MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyDodatok č. 1 Zmluvy o dodávke plynu č. P1232/2014.Dohoda na zmene článku IV. zmluvy - cena za združenú dodávku...0,00 €1.1.201731.12.2017
3/2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb.Koncové zariadenie Router/HAG- výpožička.21,60 €25.1.2017nestanovený
5/2017Roľnícke družstvo Prameň v SantovkeZmluva o nájme nebytových priestorovParkovanie špeciál.motorového vozidla AVIA A 30K.0,72 € (jednotková)28.1.201728.2.2017
Položky 201-250 z 549


Úvodná stránka