Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 420
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/6/2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb.Balík lP - Akcia : INT = DOBA VIAZANOSTI : 24 mesiacov 180,00 €30.1.2015nestanovený
6/6/2015Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP)Skladovanie a ošetrovanie materiálu PIO. 187,20 €6.2.201531.12.2015
7/6/2015LI +, s. r. o., Parková 181, 935 87 SantovkaKúpna zmluvakúpa nehnuteľností9 221,17 €13.2.2015nestanovený
8/6/2015Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb...Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na financ.sociál.služby v zariadeniach sociálnych služieb 337 920,00 €27.2.201531.12.2015
9/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec,alebo pre rozpočtovú organizáciu,ktorej zriaďovateľom je obec...Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec...0,00 €6.3.201531.5.2015
10/6/2015PROTIS, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 LeviceZmluva o zabezpečení BOZP, PO a PZSSlužba technika BOZP, PO a PZS 119,00 €9.3.2015nestanovený
11/6/2015SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva, o použití hudobných diel ich verejným vykonaním...Predmetom zmluvy je udelenie licencie-súhlasu používateľovi podľa ustanovenia Autor.zákona.0,00 €24.3.2015nestanovený
12/6/2015Vlastníci bytov a nebyt.priestorov 6 b.j. Vrbická 199/27 Santovka, v zastúpení OSBD Levice, Ku Bratke 3, 934 01 LeviceNájomná zmluva o prenajatí spoločného priestoru v bytovom dome na ul.Vrbická 199/27 v Santovke.Dočasné užívanie spoloč.priestoru na plášti byt.domu,kde je umiestnená anténa kamerového systému obce Santovka.25,00 €31.3.201531.7.2016
13/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.8/§50/NS/2015Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie...4 106,76 €1.4.201531.3.2016
14/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.9/2015/§ 54 - VZÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest...9 417,63 €1.4.201530.9.2015
15/6/2015Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceNájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 nasl.Občianskeho zákonníkaPrenájom športového areálu/ihriska/ a telocvične v Santovke. 250,00 €15.4.2015nestanovený
16/6/2015Mgr.Dušan Kazár, Vrbická 356/48, 935 87 SantovkaNájomná zmluva o prenajatí podkrovného priestoru domu na ul. Vrbická 356/48, Santovka.Prenájom podkrovného priestoru rod.domu o veľkosti 0,5 m2 na umiestnenie rozvádzača pre napájanie 1 kamery kamer.systému obce Santovka.75,00 €6.5.201531.7.2016
17/6/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 385/2015Je úprava zmluvných podmienok,práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2015. 800,00 €9.6.201531.12.2015
18/6/2015Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, v zastúpení Natália CangárováZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu (KSC) a služieb CA DISIG č. 201503368.Vydávanie KSC,zrušovanie platnosti KSC,poskytovanie zoznamu zrušených KSC,potvrdzovanie existencie a platnosti KSC,ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC. 103,20 €14.5.2015nestanovený
19/6/2015BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Reklmná tabula. 100,00 €2.6.201521.5.2016
20/6/2015Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke.Odovzdať bezodplatne do užívania hnuteľný majetok štátu a to počítač stolný,tlačiareň-multifunkčná,čítacie zariadenie čipových kariet, monitor.1 258,80 €13.6.20153.6.2020
21/6/2015NT-PARTNER s.r.o.,Ul. gen. Klapku 4183/93, 945 01 KomárnoZmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní.Zabezpečiť proces výberu dodávateľa v súlade so znením zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na zákazku : Vybudovanie digitálneho kamerového systému.1 188,00 €19.6.2015nestanovený
22/6/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.123/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014Dotácia na podporu športu Santovka CUP 2015 600,00 €15.7.201512.12.2015
23/6/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č. 146/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014Na úhradu nákladov na podporu kultúry na Deň obce Santovka. 500,00 €29.7.201530.9.2015
24/6/2015NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklame.Propagácia obchodného mena NAY a.s.,počas dňa obce Santovka,konaného dňa 11.7.2015. 500,00 €30.7.2015nestanovený
25/6/2015ALGAIL s.r.o., Novojelčanská 1396/124, 925 23 JelkaMandátna zmluva č. 307432/342/2015.Je záväzok uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti externého manažmentu projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávrat. fin.príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-20131 170,00 €29.7.201530.9.2015
26/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o budúcej zmluve o poskytovaní technických služieb.Poskytovanie technických služieb a služieb prevádzkovania kamerového systému v obci Santovka.0,00 €28.7.201531.12.2021
27/6/2015Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účte.Zriadenie podúčtu číslo : 2239418010/56000,00 €1.8.2015nestanovený
28/6/2015Viliam Pásztor, 935 85 Sazdice č. 79Dohoda o vykonaní práceHudobná produkcia skupiny Sazdickí citaráši v rámci podujatia Santovský travertín dňa 11.7.2015. 266,65 €11.7.201511.7.2015
29/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o dieloVybudovanie digitálneho kamerového systému 156 000,00 €3.9.2015nestanovený
30/6/2015Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. NR02854Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Santovka,Kód projektu :340NR1502854,Opatrenie č.:3.4.2. Obnova a rozvoj obcí 131 965,00 €8.9.20159.9.2020
31/6/2015ELIOS Slovakia,s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Marian Dostál, konateľKoncesná zmluvaRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Santovka6 659,00 €9.9.2015nestanovený
32/6/2015Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEŠRR, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraDohoda o odbornej praxi študenta.Vykonanie odbornej praxe študenta v rozsahu 4 týždne.0,00 €9.9.201528.8.2015
33/6/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č.1 k Zmluve o pripojení Informačného systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2014-0002/OPISÚčinnosť zmluvy je na dobu určitú a to do 31.12.20150,00 €26.9.201531.12.2015
34/6/2015Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o úvereDexia Komunál univerzálny úver0,00 €1.10.2015nestanovený
35/6/2015Daniel Jantošík CYDA,Mgr.Viera Jantošíková-právny nástupca,Kalnická cesta 1/C,934 01 Levice,SRKúpna zmluva č. Z201525342_Z, uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníkaOsobné motorové vozidlo - Škoda Rapid Limo12 900,00 €6.10.2015nestanovený
36/6/2015Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 8, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č. 4419001100, dodatok č.1Predmetom poistenia je Kamerový systém v obci Santovka rozmiestnený podľa priloženej mapy v hodnote 156 000,00 Eur.1 187,40 €10.10.2015nestanovený
37/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyDodatok č. 1 ku zmluve o dielo č.22/082015, uzatvorenej podľa ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovPredmetom tohto dodatku je zmena čísla účtu Zhotoviteľa.0,00 €13.10.2015nestanovený
38/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o poskytovaní technických služieb 01/2015Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti...0,00 €13.10.201531.12.2020
39/6/2015Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 169/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovReg.číslo: 5289/2015-M_ORF, jednorazovo formou kapitálového transferu 9 000,00 €16.10.201531.1.2016
40/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyNájomná zmluva o prenajatí nebyt.priestoruPrenajímateľ ponecháva nájomcovi do dočasného užívania priestory 6-byt. jednotky na ulici Lipová 1 Santovka.6 598,00 €14.11.201531.12.2015
41/6/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 10/2015/§ 54 - ŠnZPoskytnutie finanč.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ4 623,84 €31.10.201531.7.2016
42/6/2015Tibor Sumerák, 935 85 Demandice č. 140Pracovná zmluva ( § 43 a nasl. ZP)Zamestnanec bude vykonávať práce:čistenie verejných priestranstiev,kladenie dlažby a iné práce podľa pokynov starostu obce.0,00 €31.10.201531.7.2016
43/6/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo : 915/2015Podpora rozvoja športu a vytvorenie vhodných technických podmienok na podporu športu v obci40 000,00 €14.11.201531.1.2016
44/6/2015Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Ing. Dušan Muňko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovneDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHRJe určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zák.č. 105/1990 Zb. ...0,00 €21.11.2015nestanovený
45/6/2015Renáta Hubková - Háčko, Vodárenská 308/24, 935 87 SantovkaZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenájom bočnej plochy autobusovej čakárne v Santovke, pre umiestnenie reklamnej tabule (banneru). 100,00 €28.11.201531.10.2016
46/6/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č.77/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe.Účelom dohody je poskytovanie príspevku na dobrovoľnícku službu. 476,40 €1.12.201531.5.2016
47/6/2015QADRA PLUS, s.r.o., Agátova 66/1094, 927 01 ŠAĽA - SKZmluva o poskytovaní služieb GPS monitoringu.Prevádzka GPS zariadení/M2M dátové SIM karty/servisné podmienky12,00 €15.12.201531.12.2017
49/6/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.Zbezpečiť prevádzku IS DCOM...0,00 €15.12.2015nestanovený
51/6/2015Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1723/2015 uzatvorená podľa § 18i zák.č. 278/1993 Z.z.Prevodca v súlade so zákonom bezodplatne prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č.1 nadobúdateľovi.2 201,28 €16.12.2015nestanovený
52/6/2015TENDER &Development, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 BratislavaMandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním uzavretá podľa § 566 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovMandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zriadi za odplatu pre mandanta formou príslušnej metódy úkony spojené s verejným obstarávaním...2 000,00 €17.12.2015nestanovený
53/6/2015ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDohoda o prevode práv a povinností stavebníka uzavretá podľa § 269 ods. 2 OZSpoločnosť Zlatner s.r.o. ako stavebník má povolené uskutočniť stavby : 1.1. Novostavba bytového domu 3x - 8 b.j. ...0,00 €17.12.2015nestanovený
54/6/2015Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaZmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneníosobné motorové vozidlo Dácia LOGAN MVC, EČV LV946DG0,00 €19.12.2015nestanovený
1/6/2014Tibor Setei, 935 02 Brhlovce č. 92Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 588 a nasl.zák.č.40/1964 Zb. OZMalotraktor TK - 4 - 14, bez EČV, rok výroby 19911 500,00 €3.1.2014nestanovený
2/6/2014Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce.Skladovanie a ošetrovanie materiálu PIO. 187,20 €2.1.201431.12.2014
Položky 201-250 z 420


Úvodná stránka