Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 393
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
32/6/2015Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEŠRR, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraDohoda o odbornej praxi študenta.Vykonanie odbornej praxe študenta v rozsahu 4 týždne.0,00 €9.9.201528.8.2015
33/6/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č.1 k Zmluve o pripojení Informačného systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2014-0002/OPISÚčinnosť zmluvy je na dobu určitú a to do 31.12.20150,00 €26.9.201531.12.2015
34/6/2015Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o úvereDexia Komunál univerzálny úver0,00 €1.10.2015nestanovený
35/6/2015Daniel Jantošík CYDA,Mgr.Viera Jantošíková-právny nástupca,Kalnická cesta 1/C,934 01 Levice,SRKúpna zmluva č. Z201525342_Z, uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníkaOsobné motorové vozidlo - Škoda Rapid Limo12 900,00 €6.10.2015nestanovený
36/6/2015Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 8, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č. 4419001100, dodatok č.1Predmetom poistenia je Kamerový systém v obci Santovka rozmiestnený podľa priloženej mapy v hodnote 156 000,00 Eur.1 187,40 €10.10.2015nestanovený
37/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyDodatok č. 1 ku zmluve o dielo č.22/082015, uzatvorenej podľa ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovPredmetom tohto dodatku je zmena čísla účtu Zhotoviteľa.0,00 €13.10.2015nestanovený
38/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o poskytovaní technických služieb 01/2015Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti...0,00 €13.10.201531.12.2020
39/6/2015Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 169/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovReg.číslo: 5289/2015-M_ORF, jednorazovo formou kapitálového transferu 9 000,00 €16.10.201531.1.2016
40/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyNájomná zmluva o prenajatí nebyt.priestoruPrenajímateľ ponecháva nájomcovi do dočasného užívania priestory 6-byt. jednotky na ulici Lipová 1 Santovka.6 598,00 €14.11.201531.12.2015
41/6/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 10/2015/§ 54 - ŠnZPoskytnutie finanč.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ4 623,84 €31.10.201531.7.2016
42/6/2015Tibor Sumerák, 935 85 Demandice č. 140Pracovná zmluva ( § 43 a nasl. ZP)Zamestnanec bude vykonávať práce:čistenie verejných priestranstiev,kladenie dlažby a iné práce podľa pokynov starostu obce.0,00 €31.10.201531.7.2016
43/6/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo : 915/2015Podpora rozvoja športu a vytvorenie vhodných technických podmienok na podporu športu v obci40 000,00 €14.11.201531.1.2016
44/6/2015Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Ing. Dušan Muňko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovneDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHRJe určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zák.č. 105/1990 Zb. ...0,00 €21.11.2015nestanovený
45/6/2015Renáta Hubková - Háčko, Vodárenská 308/24, 935 87 SantovkaZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenájom bočnej plochy autobusovej čakárne v Santovke, pre umiestnenie reklamnej tabule (banneru). 100,00 €28.11.201531.10.2016
46/6/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č.77/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe.Účelom dohody je poskytovanie príspevku na dobrovoľnícku službu. 476,40 €1.12.201531.5.2016
47/6/2015QADRA PLUS, s.r.o., Agátova 66/1094, 927 01 ŠAĽA - SKZmluva o poskytovaní služieb GPS monitoringu.Prevádzka GPS zariadení/M2M dátové SIM karty/servisné podmienky12,00 €15.12.201531.12.2017
49/6/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.Zbezpečiť prevádzku IS DCOM...0,00 €15.12.2015nestanovený
51/6/2015Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1723/2015 uzatvorená podľa § 18i zák.č. 278/1993 Z.z.Prevodca v súlade so zákonom bezodplatne prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č.1 nadobúdateľovi.2 201,28 €16.12.2015nestanovený
52/6/2015TENDER &Development, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 BratislavaMandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním uzavretá podľa § 566 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovMandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zriadi za odplatu pre mandanta formou príslušnej metódy úkony spojené s verejným obstarávaním...2 000,00 €17.12.2015nestanovený
53/6/2015ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDohoda o prevode práv a povinností stavebníka uzavretá podľa § 269 ods. 2 OZSpoločnosť Zlatner s.r.o. ako stavebník má povolené uskutočniť stavby : 1.1. Novostavba bytového domu 3x - 8 b.j. ...0,00 €17.12.2015nestanovený
54/6/2015Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaZmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneníosobné motorové vozidlo Dácia LOGAN MVC, EČV LV946DG0,00 €19.12.2015nestanovený
1/6/2014Tibor Setei, 935 02 Brhlovce č. 92Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 588 a nasl.zák.č.40/1964 Zb. OZMalotraktor TK - 4 - 14, bez EČV, rok výroby 19911 500,00 €3.1.2014nestanovený
2/6/2014Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce.Skladovanie a ošetrovanie materiálu PIO. 187,20 €2.1.201431.12.2014
3/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.73/§51/VATOP-SR 3/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evid. uchádzačov o zamestnanieNárodný projekt:Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK-3,ITMS kód :271101300330,00 €1.1.201430.6.2014
4/6/2014Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6, BratislavaZmluva o poskytnutí finanč.príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc.služieb podľ §71 ods.6 zák. č. 448/2008 Z.z.Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v ZpS-DD Santovka 337 920,00 €11.2.201431.12.2014
5/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec...Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti 0,00 €1.2.201431.7.2014
7/6/2014Obchodná akadémia,Ul.K.Kittenbergera 2, Levice,934 01Zmluva o zabezpečení a vykonávaní odbornej praxe uzavretá podľa § 24 vyhl. MŠM a Š SR č.80/1991 v znení neskorších predpisovZabezpečenie vykonávania odbornej praxe študenta0,00 €28.2.2014nestanovený
8/6/2014Bartolomej Kováč,Santovka, ul. Vrbická 200, PSČ 935 87Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky.Poskytnutie jednoraz.sociálnej dávky na úhradu základných život.potrieb. 150,00 €21.3.2014nestanovený
9/6/2014Emília Boďová, r.Strelcová, Santovka 27, 935 87Darovacia zmluva.Nehnuteľnosti na LV č. 740,00 €5.4.2014nestanovený
10/6/2014Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Úvere č.23/028/09, Dodatok č.3Zníženie výšky Úveru 0,00 €14.4.2014nestanovený
11/6/2014Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra Dohoda o zabezpečení odbornej praxeZabezpečenie vykonávania odbornej praxe študenta0,00 €15.4.2014nestanovený
12/6/2014Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaPríkazná zmluva uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)Kompletná realizácia procesu verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu 0,00 €2.4.2014nestanovený
13/6/2014Jozef Kovács, Vodárenská č. 20, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
14/6/2014Jozef Juraška, Levická 17, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
15/6/2014Pavel Halás, Vodárenská 34, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €23.4.201430.11.2014
16/6/2014Ernest Bartoš, Rozmarínová 16, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
17/6/2014Ján Botík, Vodárenská 85, 935 87 SantovkaDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 zák. č. 369/1990 Z.z. v p.z.Zaradiť občana do aktivačnej činnosti /úprava a údržba verej.priestranstiev,parkov,cintorínov a majetku obce.0,00 €1.4.201430.11.2014
19/6/2014BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Reklama a propagácia  100,00 €23.5.201421.5.2014
20/6/2014Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 134/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu. 500,00 €29.5.201431.12.2014
21/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.22 /§ 50j / NS /2014Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti podľa § 50j zák.č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor.predpisov2 850,06 €1.6.201430.11.2014
22/6/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obec.služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo prísp.organiz.,ktorej zriaďovateľom je obec,resp.dobrov.činnosť,uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 4.,resp.bod 5 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej nAktivácia plnoletých členov domácností,ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.0,00 €1.4.201430.11.2014
23/6/2014NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklamePropagácia obchodného mena NAY a.s. počas dňa obce Santovka 700,00 €24.6.2014nestanovený
24/6/2014Silvia Mertošová AGRO REA, Bobrovec 487, 032 21Dodatok č.1 k Zmluve č. 17/2011Úprava výšky nájmu a platobných podmienok. 406,25 €1.7.2014nestanovený
25/6/2014Alžbeta Sirotová,Maďarovská 41,93587 SantovkaDodatok č.1 k dohode o finančnom príspevku.Zmena splátok finančého príspevku.0,00 €25.6.2014nestanovený
26/6/2014Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.119/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010.Poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry. 600,00 €20.6.201431.12.2014
27/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení.Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora sprostredkovať pracovnú činnosť špecif. v bode II tejto dohody.0,00 €1.7.201431.12.2014
28/6/2014Eva Naďová, Hviezdoslavova 5, 934 01 LeviceDohoda o vykonaní práce.Zabezpečenie územného konania pre stavbu Santovka, ochrana zdrojov minerálnych vôd - ČOV a kanalizácia.1 000,00 €9.7.201430.9.2014
29/6/2014Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663/29, 90091 LimbachZmluva o verejnej produkcii, uzatvorená v zmysle ustanovení par.269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. 422,40 €12.7.201412.7.2014
30/6/2014Igor Fekete, Žilinská č. 10, 811 05 BratislavaZmluva o verejnej produkcii uzatvorená v zmysle ustanovení par. 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. 492,00 €12.7.201412.7.2014
31/6/2014Róbert Mrva, Poľná 840/25, 926 01 SereďZmluva o verejnej produkcii uzatvorená v zmysle ustanovení par. 269 odseku 2 zák. č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. 335,00 €12.7.201412.7.2014
Položky 201-250 z 393


Úvodná stránka