Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 251-300 z 549
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o nájme nebytových priestorovSkladovanie materiálu a parkovanie motor. vozidiel0,60 € (jednotková)2.2.2017nestanovený
7/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaníúprava práv a povinností účastníkov dohody5 635,44 €1.2.201731.7.2018
8/2017JUDr. Milan Ukrop, CSc., Ivana Bukovčana 6, 841 08 BratislavaZmluva o vytvorení autorského diela a o udelení licencie na jeho používanieMonografia Santovčania vo svetových vojnách 500,00 €17.2.201728.2.2017
9/2017Ing. Ivan Moravský, Textilná 16, 934 05 LeviceZmluva o vytvorení autorského diela a o udelení licencie na jeho používanieMonografia Santovčania vo svetových vojnách 500,00 €17.2.201728.2.2017
9/2/6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovÚprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri poskytnutí služieb a realizácii stavebného diela Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Santovke-zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke (ďalej len dielo)0,00 €2.3.2017nestanovený
10/6/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č.10/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.Stavba Santovka - predĺženie verejného vodovodu vetva A10,00 €16.3.2017nestanovený
11/6/2017Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDodatok č.1 k Dohode č. 16/15/50j/18 zo dňa 27.10.2016.Zmeny pôvodne dohodnutých podmienok...0,00 €7.3.2017nestanovený
12/6/2017S L O V G R A M, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 171181 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z..Článok 2 - Miesto vykonávania verejného prenosu - rozhlas na verejnom mieste, ozvučená časť : Obec santovka.38,50 €14.3.2017nestanovený
13/6/2017Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z.z. ...Účelom poskytnutia FP je zabezpečenie dostupnosti sociál.služieb v zariadeniach :zariadenie pre seniorov a denný stacionár... 371 040,00 €25.3.201731.12.2017
14/6/2017General Trading Slovakia s.r.o, Tomašovská 1237/42, 979 01 Rimavská SobotaNájomná zmluva o prenajatí kávovaru, uzatvorená v súlade s § 663 a nasl. Z.č. 40/1964 Zb. OZ...Prenajímateľ prenecháva za odplatu hnuteľnú vec -Kávovar, model Lirika SUP041E48,60 €7.4.2017nestanovený
15/6/2017MADE spol.s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o elektronickom zasielaní faktúr.Udeľuje poskytovateľovi súhlas na to, aby Poskytovateľ vyúčtoval Odmenu a Iný nárok Poskytovateľa Elektronickou faktúrou...0,00 €19.4.2017nestanovený
16/6/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 167/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmenyPoskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry : Deň obce Santovka1 300,00 €24.6.201730.9.2017
18/6/2017Mesto Vráble,Hlavná 1221, 952 16 VráblePríkazná zmluva č. 01/V/2016/PLSpoločné verejné obstarávanie - dodávka tovaru - zemného plynu ... 180,00 €26.4.2017nestanovený
20/6/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 63/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyPoskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu : Santovka Cup1 000,00 €29.6.201712.12.2017
21/6/2017Občianske združenie TTRAMPTÁRIA, Okružná 558/27, 935 34 Veľký ĎurZmluva o poskytnutí služiebZabezpečenie školy v prírode pre deti zo ZŠ Santovka1 900,00 €13.5.201719.5.2017
22/6/2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva č. 28789/2017 uzatvorená podľa § 269,ods. 2 Obchodného zákonníkaSantovka - Predĺženie verejného vodovodu vetva A1...1,00 €20.5.2017nestanovený
23/6/2017Kalixstav s.r.o., Bruty 19, 943 55 BrutyZmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovVerejné obstarávanie na predmet zákazkyModernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci6 628,97 €27.5.201731.5.2017
24/6/2017BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Bočná plocha autobusovej čakárne v Santovke,parc.č.68/12 100,00 €27.5.201721.5.2018
25/6/2017Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BratislavaZmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPIASPI základ, Autorský obsah služby systému ASPI,Typ Licencie, Spôsob aktualizácie služby systému ASPI...0,00 €16.6.2017nestanovený
26/6/2017Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č.2017/12/68 uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZVykonať podľa požiadaviek objednávateľa práce na údržbe vodného toku Búr...1 062,60 €28.6.201715.8.2017
27/6/2017Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-141-2017.Je poskytnutie peňažného daru na projekt : Revitalizácia verejného priestranstva a vytvorenie oddychovej zóny v obci Santovka.3 700,00 €28.6.201730.10.2017
28/6/2017PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZmluva o reklame Propagácia obchodného mena PosAm spol. s.r.o. počas dňa obce Santovka 08. júla 2017 700,00 €7.7.2017nestanovený
29/6/2017Občianske združenie Tekov-HontZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK na podporu implementácie Stratégie CLLD6 247,00 €7.7.2017nestanovený
30/6/2017L-DEN Slovakia, spol. s.r.o.Zmluva o dielo2 738,00 €19.7.2017nestanovený
31/6/2017Roľnícke družstvo Prameň v SantovkeKÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTIparc. č. 86/2, parc. č. 86/37 300,00 €21.7.2017nestanovený
32/6/2017Roľnícke družstvo "Prameň" v SantovkeKÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTIparc. č. 737/1, parc. č. 737/2, parc. č. 737/3, parc. č. 236, parc. č. 560/19 613,00 €21.7.2017nestanovený
33/6/2017DATALAN, a.s.Zmluva o reklamePropagácia obchodného mena DATALAN a.s. počas Dňa obce Santovka,konaného dňa 08.7.2017. 700,00 €26.7.2017nestanovený
34/6/2017Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP ,a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Zmluva o dodávke plynu uzatvorená v súlade s §83 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov...číslo zmluvy SFA: 63002442980,00 €6.9.201731.12.2019
35/6/2017Slovenská republika - ZV NOH pri ZsVAK OZ Levice, Ludanská 4, 934 01 LeviceZámenná zmluva na základe §611 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkZamieňajúci č. 1 - obec Santovka, zamieňa diel číslo 2 nehnuteľnosti parcelné číslo 1597/56 – ostatná plocha o výmere 52m2 v obci Santovka, kat. územie Santovka, zapísané na LV č. 1, parc. reg. „C určeného na základe Geometrického plánu č. 103/2017 „na rozdelenie pozemkov parc. č. 1597/16,56“, ktorý vyhotovil Štefan Boďó dňa 20.06.2017. Zamieňajúci č. 2- Slovenská republika - ZV NOH pri ZsVAK OZ Levice, zamieňa diel číslo 1 nehnuteľnosti parcelné číslo 1597/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52m2 v obci Santovka, kat. územie Santovka, zapísané na LV č. 732, parc. reg. „C určeného na základe Geometrického plánu č. 103/2017 „na rozdelenie pozemkov parc. č. 1597/16,56“, ktorý vyhotovil Štefan Boďó dňa 20.06.2017.0,00 €7.9.2017nestanovený
36/6/2017Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 192/2017 podľa §3 a §12 ods. 3 zák.č. 544/2010 Z.z. ...Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, Reg.č. 7389/2017-M_ORF23 000,00 €27.10.201731.1.2018
37/6/2017ELIOS Slovakia,s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Marian Dostál, konateľDODATOK č.1 ku Koncesnej zmluve č. 31/6/2015Nahrádza Koncesnú zmluvu v bode 12.Cena a platobné podmienky, bod 12.4. novým znením...0,00 €28.10.2017nestanovený
38/6/2017Wallet, s.r.o. Račianska 150, 831 54 Bratislava, SRKúpna zmluva o predaji tovaru uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. OZ v platnom znení zák.č. 18/1996 Z.z. ...Predaj Mulčovacieho ramena DZ 2-45,Kosačky KUBOTA GZD 15 HD a Štiepkovača Negri C14TN57 429,60 €14.11.2017nestanovený
38/1/6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceDarovacia zmluvaprojektová dokumentácia projektu pre stavebné povolenie na stavbu ,,Novostavba bytového domu 3x 8 b.j. Santovka a technická infraštruktúra.“0,00 €2.12.2017nestanovený
39/6/2017ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dieloNOVOSTAVBA 3 x 8 BJ SANTOVKA1 261 797,96 €12.12.2017nestanovený
40/6/2017Orange Slovensko,a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy : A6972689Úprava podmienok využívania elektronických komunikačných služieb a iných plnení...0,00 €13.12.201730.11.2018
42/6/2017Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaDodatok č. 2 ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963.Týmto dodatkom sa mení článok 4.2 a 13.3 a dopĺňa sa zmluva o združ.dodávke elektriny zo dňa 23.6.2014...0,00 €23.12.201730.6.2018
43/6/2017Občianske združenie Tekov-HontZmluva o prenájme nebytových priestorovNájom kancelárskych priestorov 969,64 €30.12.2017nestanovený
1/6/2016ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o dieloViacúčelové ihrisko v Santovke42 094,38 €8.1.2016nestanovený
2/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 15/15/010/65Predmetom dohody je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €14.1.201631.12.2016
3/6/2016MAZY - Silvia Matušková, Čifáre 227Mandátna zmluvaStavebný dozor Viacúčelové ihrisko Santovka 400,00 €8.1.2016nestanovený
4/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA č.16/15/012/7 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec...Zabezpečiť aktivačnú činnosť UoZ0,00 €28.1.201631.12.2016
5/6/2016Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce § 226 ZPSkladovanie a ošetrovanie materiálu PIO 187,20 €2.2.201631.12.2016
6/6/2016Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaRámcová dohoda č. RD - 01/2016 o poskytnutí poistných služiebJe poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb,štatutárnych zástupcov organizácií...0,00 €13.2.20167.2.2020
7/6/2016CPO s.r.o. Na Karlove 26, 974 01 Banská BystricaZmluva o prenájme zariadeniaPrenájom Xerox WC 7225_S0,00 €8.3.20166.3.2020
8/6/2016Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z.z. ...Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociál. služby v zariadeniach... 337 920,00 €15.3.201631.3.2017
9/6/2016ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovÚprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri poskytnutí služieb a realizácii stavebného diela Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Santovke-zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke (ďalej len dielo) 199 884,16 €15.3.201613.3.2017
10/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/51 A2/4 podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z....Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finanč.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní...4 929,96 €1.4.201630.9.2017
11/6/2016Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva číslo : 4419007949Podľa § 788 a nasledujúcich OZ a Rámcovej dohody č. RD-01/2016 - poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb...1 035,95 €2.4.2016nestanovený
12/6/2016DATALAN, a.s.Zmluva o reklame Propagácia obchodného mena DATALAN a.s. 600,00 €14.6.2016nestanovený
13/6/2016ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. SZH0923201513 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zák. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov...0,00 €16.6.2016nestanovený
Položky 251-300 z 549


Úvodná stránka