Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 251-300 z 393
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
32/6/2014Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 421/2014Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu programu ÚVSR s názvom Kultúra národnostných menšín 2014.1 000,00 €15.7.201431.12.2014
33,35/2014Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie /SCO/,Pri starej prachárni 16/16,Bratislava 83104, Hurbanovo námestie 46,97201 BojnicePríkazná zmluva č. 01010730350-08 a č. 02010730360-08Kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania /CVO/ .0,00 €1.8.201430.9.2014
34/6/2014IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy,Čs.armády 20, 041018 KošiceZmluva o dielo č. R-53/2014Je právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS20,91 €1.8.2014nestanovený
36/6/2014Jozef Vengrín, Hlavná 74/35, Dolný PialDohoda o vykonaní práceOzvučanie podujatí. 780,00 €5.8.2014nestanovený
37/6/2014Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka,v zastúpení Ľubomírom Lőrinczom,starostom obceZmluva o zriadení vecného bremena.Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v prospech oprávneného strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom na GP :Zrealzovanie chodníka pozdĺž cesty II/564, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,modernizácie a akékoľvek stavebné úpravy chodníka pozdľž cesty II/564 a jeho odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, motor. a nemotor. prostriedkami, strojmi a mechanizmami...  260,00 €2.10.2014nestanovený
38/6/2014DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.DEUS sa zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu Používateľovi nasledovné služby IS DCOM: A.Komunikačné služby,B.Informačné služby,C.Elektronické služby samosprávy.0,00 €24.6.2014nestanovený
39/6/2014Viliam Pásztor, 935 85 Sazdice č. 79Dohoda o vykonaní práce podľa §226 ZPHudobná produkcia skupiny Sazdickí citaráši v rámci podujatia Santovský travertín dňa 31.8.2014 266,65 €29.8.201431.8.2014
40/6/2014Občianske združenie Do školy Santovka, Domadická 49/2, 935 87 SantovkaNájomná zmluva o prenájme pozemku parc. č. 68/6, 935 87 SantovkaPrenechanie nájomcovi do dočasného užívania nehnuteľnosti pre potreby realizácie detského ihriska podporovaného dotáciou z NSK.1,00 €26.9.2014nestanovený
41/6/2014MP dream s.r.o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, Petr Hlošek, konateľ spoločnostiZmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená podľa ust.§ 663 nasl. OZ v znení neskorších predpisovPredmetom nájmu sú priestory telocvične na športové účely. 100,00 €26.9.201430.6.2015
42/6/2014Júlia Zaťková, Vodárenská č. 59, 935 87 SantovkaZmluva o poskytovaní sociálnej službyOpatrovateľská služba v zmysle § 41 z.č.485/2013 Z.z. a z. 448/2008 Z.z.0,00 €1.10.2014nestanovený
43/6/2014Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, uzatvorená v zmysle zákona o energetike.Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve združenú dodávku elektriny.0,00 €1.1.2015nestanovený
44/6/2014Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č. 55/§50j/NS/2014Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákonač. 5/2004 Z.z.13 845,87 €1.11.201431.7.2015
45/6/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníÚčelom tejto dohody je aplikácia § 10 zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201531.12.2015
46/6/2014MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyZmluva o dodávke plynu.Je záväzok po dobu účinnosti zmluvy dodávať plyn do odberných miest podľa VOP...0,00 €1.1.201531.12.2016
47/6/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č.1 k dohode č. 55/§50j/NS/2014 zo dňa 27.10.2014Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zák. o službách zamestnanosti,ktorý sa poskytuje zo zdrojov štát.rozpočtu SR a ES fondu v zmysle operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.0,00 €15.1.2015nestanovený
48/6/2014Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Okresný úrad Nitra,Štefánikova trieda 69,949 01 NitraZmluva č.28/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.Poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov SR - Okresný úrad Nitra z programu 0D60103.U149020,00 €16.1.2015nestanovený
2/2013Doc.PhDr.Ladislav Lenovský,PhD, E.F.Scherrera 4,921 01 PiešťanyAutorská zmluvaJednozväzkové obrazovo-slovesné dielo Santovka v obrazoch2 220,00 €8.1.201331.5.2013
3/2013MADE spol.s.r.o.,Lazovná 69, 974 01 Banská BystricaLicenčná zmluva č. U978/2013Poskytnutie licencie-používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS 699,00 €11.1.2013nestanovený
4/2013Obec SantovkaZmluva o odňatí práva hospodáreniaspráva obecného majetku0,00 €15.1.2013nestanovený
6/2013Západoslaovenská Distribučná,a.s., Čulenova 6,816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyŠpecifikácia pripojenia a stanovenie tech.podmienok pripojenia odberného elektr. zariadenia žiadateľa do DS 136,50 €26.1.2013nestanovený
7/2013Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služiebposkytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb  337 920,00 €31.1.201331.3.2014
8/2013Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.3/§56/2012Poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne10 756,40 €1.11.201230.10.2014
12/2013LI +, s. r. o., Parková 181, 935 87 SantovkaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností25 794,46 €7.3.2013nestanovený
13/2013Súkromná stredná odborná škola ANIMUS,Levická cesta 40,NitraDOHODADohoda o zabezpečení odbornej praxe0,00 €20.5.201331.5.2013
14/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa LeviceZmluva o dielo 01/2013- § 50j - obec SantovkaOpatrenie pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €1.4.201330.9.2013
15/2013PROTIS, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 LeviceZmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb na zabezpečenie BOZPZabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Zákona o ochrane pred požiarmi0,00 €1.4.2013nestanovený
16/2013Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.8/§50j/VAOTP/2013Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami...29 958,60 €1.4.201330.9.2013
17/2013Doc.PhDr.Ladislav Lenovský,PhD, E.F.Scherrera 4,921 01 PiešťanyDodatok č.1 k zmluve o splupráci č. 95/2009 uzatvorenej podľa §51 Občianskeho zákonníka.Zmena čl. III ods. 20,00 €3.4.2013nestanovený
18/2013Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3,841 04 BratislavaLicenčná zmluva.Udelenie súhlasu na použitie 1 ks fotografie/v prílohe zmluvy/30,00 €4.4.2013nestanovený
669/2008Lacek Marián, Kováč Ladislav,Lauko Juraj, Svetlana Lauková, Lesy SR, š. p., Melicher Jozef, Ján Teren, Alojz Zapletal, Ján Bielik, SAPNET, s.r.o Kúpno predajná zmluva číslo 3/2008predaj pozemkov29 034,89 €26.9.2008nestanovený
98/2009Ing. Ľudovít Kopcsányi LK Trade, Mlynská 1, LeviceKúpna zmluvaodplatný prevod technického zariadenia na zriadenie pripojenia na internet1 807,95 €10.2.2009nestanovený
310811Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaDohoda o spoluprácivzájomná spolupráca0,00 €2.9.2011nestanovený
672/2008(55/2008)Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, ŽilinaKúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti1 303,53 €2.10.2008nestanovený
586/2008Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, Kalvárska 2, NitraKúpna zmluva č. A/2008/935prevod vlastníctva majetku štátu - bytovka Santovka16 596,96 €8.4.2008nestanovený
434/2009Juraj Králik, Vladimír Králik, Juraj LaukoKúpno - predajná zmluva P 7/2009predaj pozemkov3 333,84 €7.5.2009nestanovený
25/2009ZO OS KOVO První brněnská strojírna , Třebíč, a.s. ČRKúpno - predajná zmluva P 8/2009predaj pozemkov4 382,40 €nestanovenýnestanovený
01/02/2007Ing. arch. Bohuslav Lištiak - FOARCH, autorizovaný architekt, Holíčska 46, BratislavaZmluva o dieloProjekt stavby pre stavebné povolenie Modernizácia a dostavba areálu Domova dôchodcov v Santovke20 248,29 €7.3.2007nestanovený
35/2009Ing. Ďuriš Roman, Ing. Magdaléna Ďurišová, Koháryho 904/4, LeviceKúpno - predajná zmluva P 35/2009predaj pozemku4 900,00 €nestanovenýnestanovený
327/2009Obvodný úrad v Leviciach, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 1 k Zmluve č. CO-65/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátuzmena č. prílohy a ceny hnuteľného majetku štátu3 809,15 €29.6.2009nestanovený
4/2007Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o poskytnutí príspevku č. 1/§56/2007zriadenie chránenej dielne/ pracoviska 8 186,42 €15.10.2007nestanovený
691/2008Elvíra Jurašková, Vodárenská 236/3, SantovkaKúpno - predajná zmluva P 4/2008predaj pozemku1 098,72 €16.10.2008nestanovený
34/2007PhDr. Valéria Kaplanová, Antropos, Haydnova 19, BratislavaZmluva o poskytnutí spoluprácetvorba projektu s názvom Seniori v Santovke3 983,27 €28.2.2007nestanovený
822/2009Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru č. 23/028/09, Dexia Komunál, Univerzálny úver Zmluva o úvere č. 23/028/09lčerpanie a splácanie istiny úveru12 000,00 €28.9.2009nestanovený
72/2009JUDr.Eva Senáriková, advokátka, Ružová dolina 8, BratislavaMandátna zmluvauskutočnenie regenerácie v obci a ako verejný obstarávateľ na predmet prevádzky Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke2 600,00 €10.9.2009nestanovený
1043/2009Aqua Mineral, s.r.o., Bratislavská 63, TrenčínKúpna zmluva č. 87/2009predaj pozemkov1 618,50 €1.12.2009nestanovený
1091/2009Ing. arch. Ivan Čitáry, Škultétyho 38, NitraDohoda č. 04/Ci - dod./2009Základná škola Santovka - zameranie objektu, statické posúdenie krovu a stropu + výkres zosilnení1 500,00 €11.12.2009nestanovený
6/45/2013MP dream s.r.o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, Petr Hlošek, konateľ spoločnostiZmluva o nájme nehnuteľnosti, uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPredmetom nájmu sú priestory telocvične na športové účely. 100,00 €2.9.201330.6.2014
1137/2009UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaNávrh poistnej zmluvy - Majetok & Efekt (80000)č. 8120216603poistenie budov MŠ,ZŠ, Telocvične a zodpovednosť za škodu1 197,68 €21.12.200921.12.2012
287/2010PhDr. Valéria Kaplanová, Antropos, Haydnova 19, BratislavaPríkazná zmluvazabezpečenie externého manažmentu na projekt Modernizácia a dostavba areálu pre seniorov Domova dôchodcov v Santovke23 000,00 €5.2.2010nestanovený
231/2010CSB, spol. s r.o., Sládkovičova 92, Banská BystricaZmluva o dielo č. 0102/10Ozvučenie obce Santovka16 503,03 €2.3.2010nestanovený
Položky 251-300 z 393


Úvodná stránka