Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 301-350 z 420
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
13/2013Súkromná stredná odborná škola ANIMUS,Levická cesta 40,NitraDOHODADohoda o zabezpečení odbornej praxe0,00 €20.5.201331.5.2013
14/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa LeviceZmluva o dielo 01/2013- § 50j - obec SantovkaOpatrenie pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €1.4.201330.9.2013
15/2013PROTIS, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 LeviceZmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb na zabezpečenie BOZPZabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Zákona o ochrane pred požiarmi0,00 €1.4.2013nestanovený
16/2013Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda č.8/§50j/VAOTP/2013Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami...29 958,60 €1.4.201330.9.2013
17/2013Doc.PhDr.Ladislav Lenovský,PhD, E.F.Scherrera 4,921 01 PiešťanyDodatok č.1 k zmluve o splupráci č. 95/2009 uzatvorenej podľa §51 Občianskeho zákonníka.Zmena čl. III ods. 20,00 €3.4.2013nestanovený
18/2013Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3,841 04 BratislavaLicenčná zmluva.Udelenie súhlasu na použitie 1 ks fotografie/v prílohe zmluvy/30,00 €4.4.2013nestanovený
669/2008Lacek Marián, Kováč Ladislav,Lauko Juraj, Svetlana Lauková, Lesy SR, š. p., Melicher Jozef, Ján Teren, Alojz Zapletal, Ján Bielik, SAPNET, s.r.o Kúpno predajná zmluva číslo 3/2008predaj pozemkov29 034,89 €26.9.2008nestanovený
98/2009Ing. Ľudovít Kopcsányi LK Trade, Mlynská 1, LeviceKúpna zmluvaodplatný prevod technického zariadenia na zriadenie pripojenia na internet1 807,95 €10.2.2009nestanovený
310811Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaDohoda o spoluprácivzájomná spolupráca0,00 €2.9.2011nestanovený
672/2008(55/2008)Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, ŽilinaKúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti1 303,53 €2.10.2008nestanovený
586/2008Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, Kalvárska 2, NitraKúpna zmluva č. A/2008/935prevod vlastníctva majetku štátu - bytovka Santovka16 596,96 €8.4.2008nestanovený
434/2009Juraj Králik, Vladimír Králik, Juraj LaukoKúpno - predajná zmluva P 7/2009predaj pozemkov3 333,84 €7.5.2009nestanovený
25/2009ZO OS KOVO První brněnská strojírna , Třebíč, a.s. ČRKúpno - predajná zmluva P 8/2009predaj pozemkov4 382,40 €nestanovenýnestanovený
01/02/2007Ing. arch. Bohuslav Lištiak - FOARCH, autorizovaný architekt, Holíčska 46, BratislavaZmluva o dieloProjekt stavby pre stavebné povolenie Modernizácia a dostavba areálu Domova dôchodcov v Santovke20 248,29 €7.3.2007nestanovený
35/2009Ing. Ďuriš Roman, Ing. Magdaléna Ďurišová, Koháryho 904/4, LeviceKúpno - predajná zmluva P 35/2009predaj pozemku4 900,00 €nestanovenýnestanovený
327/2009Obvodný úrad v Leviciach, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 1 k Zmluve č. CO-65/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátuzmena č. prílohy a ceny hnuteľného majetku štátu3 809,15 €29.6.2009nestanovený
4/2007Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o poskytnutí príspevku č. 1/§56/2007zriadenie chránenej dielne/ pracoviska 8 186,42 €15.10.2007nestanovený
691/2008Elvíra Jurašková, Vodárenská 236/3, SantovkaKúpno - predajná zmluva P 4/2008predaj pozemku1 098,72 €16.10.2008nestanovený
34/2007PhDr. Valéria Kaplanová, Antropos, Haydnova 19, BratislavaZmluva o poskytnutí spoluprácetvorba projektu s názvom Seniori v Santovke3 983,27 €28.2.2007nestanovený
822/2009Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru č. 23/028/09, Dexia Komunál, Univerzálny úver Zmluva o úvere č. 23/028/09lčerpanie a splácanie istiny úveru12 000,00 €28.9.2009nestanovený
72/2009JUDr.Eva Senáriková, advokátka, Ružová dolina 8, BratislavaMandátna zmluvauskutočnenie regenerácie v obci a ako verejný obstarávateľ na predmet prevádzky Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke2 600,00 €10.9.2009nestanovený
1043/2009Aqua Mineral, s.r.o., Bratislavská 63, TrenčínKúpna zmluva č. 87/2009predaj pozemkov1 618,50 €1.12.2009nestanovený
1091/2009Ing. arch. Ivan Čitáry, Škultétyho 38, NitraDohoda č. 04/Ci - dod./2009Základná škola Santovka - zameranie objektu, statické posúdenie krovu a stropu + výkres zosilnení1 500,00 €11.12.2009nestanovený
6/45/2013MP dream s.r.o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, Petr Hlošek, konateľ spoločnostiZmluva o nájme nehnuteľnosti, uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPredmetom nájmu sú priestory telocvične na športové účely. 100,00 €2.9.201330.6.2014
1137/2009UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaNávrh poistnej zmluvy - Majetok & Efekt (80000)č. 8120216603poistenie budov MŠ,ZŠ, Telocvične a zodpovednosť za škodu1 197,68 €21.12.200921.12.2012
287/2010PhDr. Valéria Kaplanová, Antropos, Haydnova 19, BratislavaPríkazná zmluvazabezpečenie externého manažmentu na projekt Modernizácia a dostavba areálu pre seniorov Domova dôchodcov v Santovke23 000,00 €5.2.2010nestanovený
231/2010CSB, spol. s r.o., Sládkovičova 92, Banská BystricaZmluva o dielo č. 0102/10Ozvučenie obce Santovka16 503,03 €2.3.2010nestanovený
334/2010UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaPoistná zmluva č. 8120216603(potvrdenie návrhu zmluvy 1137/2009)poistenie budov MŠ,ZŠ, Telocvične a zodpovednosť za škodu a 1 197,67 €21.12.2009nestanovený
334/2010/1UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaDodatok č. 001 k poistnej zmluve č. 8120216603 (Majetok & Efekt)poistenie budov MŠ,ZŠ, OcÚ, Telocvične a zodpovednosť za škodu1 596,16 €11.1.2010nestanovený
372/2010UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaDodatok 003 k poistnej zmluve č. 8120216603(Majetok & Efekt)poistenie budov MŠ,ZŠ, OcÚ Telocvične, Domy smútku a zodpovednosť za škodu1 752,20 €8.3.2010nestanovený
64/2010JUDr.Eva Senáriková, advokátka, Ružová dolina 8, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dielozmena zmluvných strán pod bodom 1.20,00 €11.3.2010nestanovený
285/2010RM Ing., s.r.o. Budyšínska 14, BratislavaPríkazná zmluvaZabezpečenie výkonu stavebného dozoru zákazky Modernizácia na dostavba areálu ZpS -DD v Santovke10 000,00 €nestanovenýnestanovený
496/2010RM Ing., s.r.o. Budyšínska 14, BratislavaDodatok k príkaznej zmluve č. 285/2010Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru zákazky Modernizácia na dostavba areálu ZpS -DD v Santovke10 000,00 €nestanovenýnestanovený
286/2010PhDr. Valéria Kaplanová, Antropos, Haydnova 19, BratislavaDohodapredmetom zmluvy je Zmluva o poskytnutí spolupráce a zmena v príkaznej zmluve0,00 €nestanovenýnestanovený
431/2010Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o poskytnutí príspevku č. 10/§56/2010rozšírenie chránenej dielne10 145,61 €14.4.2010nestanovený
461/2010Metodicko - pedagogické centrum, Tomášikova 4, P.O.BOX 14, BratislavaZmluva o prevode hnuteľného majetkunenávratný finančný príspevok - didaktická a výpočtová technika0,00 €21.4.2010nestanovený
414/2010FKL a brat, spol. s r.o., Hviezdoslavova 21, LudaniceZmluva o dielo č. 110309Zhotovenie diela Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov Dôchodcov v Santovke1 797 604,56 €13.4.2010nestanovený
537/2010Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDodatok č. 1 Dexia komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 23/028/09Zmena výšky úveru, čerpanie splácanie istiny 149 500,00 €12.5.2010nestanovený
612/2010UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaDodatok 004 k poistnej zmluve č. 8120216603 (Majetok & Efekt)poistenie budov MŠ,ZŠ, OcÚ Telocvične, Domy smútku a zodpovednosť za škodu, lom strojov1 759,70 €6.5.2010nestanovený
627/2010Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja , Prievozská 2/B, BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2212012002301Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke1 782 949,72 €2.6.2010nestanovený
959/2010TEAM AGRO, s.r.o. S.H., Vajanského 54, Nové Zámky Zmluva o dielo č. EF/2010- 3vyhotovenie žiadosti pre získanie dotácie z enviromentálneho fondu1 190,00 €nestanovenýnestanovený
988/2010Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Dobrovičova 12, Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, BratislavaDodatok č. 1 DZ 2212012002301 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z 2212012002301Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke1 782 498,83 €11.10.2010nestanovený
680/2008AKVA, projekčná kancelária, Murániho 26, NitraZmluva o dielo č. 01/2008vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Santovka ochrana zdrojov min. vôd - ČOV a kanalizácia, objekt Čistiareň odpadových vôd5 964,62 €22.11.2008nestanovený
992/2010Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o dexia komunál eurofondy úvere(B) č. 23/044/10poskytnutie úveru na eurofondy - Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov Dôchodcov v Santovke 400 000,00 €13.10.2010nestanovený
120/2011MKONA plus, s.r.o., Železničná 39, ŽeliezovceDodatok č. 1 k zmluve č 13/2008 na odvoz odpadu a zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov v Sikenicizmena platných podmienok - zvýšenie DPH90,03 €1.1.2011nestanovený
8/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 5/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostiposkytnutie príspevku na podporu zamestnanosti, na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 17 975,52 €1.3.201131.8.2011
9/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 17/§50i/201 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanostiposkytnutie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti8 987,76 €1.3.201130.11.2011
256/2011Ing. arch. Ivan Čitáry, Škultétyho 38, NitraDohoda č. 03/Ci - dod./2011vyhotovenie dokumentácie pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ v Santovke1 900,00 €nestanovený16.5.2011
558/2008Ing. arch. Ivan Čitáry, Škultétyho 38, NitraDohoda č. 05/Ci - dod./2008projekt pre stavebné povolenie + rozpočet - riešenie zelene pri autobusovej zastávke a chodník k obchodu7 966,54 €29.8.2008nestanovený
430/2011Silvia Mertošová AGRO REA, Bobrovec 487, 032 21zmluva č. 17/2011 o nájme nebytových priestorov nájom novostavby skladu, výdajného stánku - bufetu 650,00 €18.5.2011nestanovený
Položky 301-350 z 420


Úvodná stránka