Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 301-350 z 549
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/6/2016BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Prenájom bočnej plochy autobusovej čakárne v Santovke, pre umiestnenie reklamnej tabule (banneru). 100,00 €7.6.201621.5.2017
15/6/2016Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o vydaní a používaní platobnej karty.Vydanie debetnej platobnej karty k účtu majiteľa - Maestro.0,00 €26.4.2016nestanovený
16/6/2016PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZmluva o prenájme priestorov.Zabezpečiť prenájom priestorov na Obecnom úrade v Santovke pre realizáciu kontrolného dňa projektu IS DCOM, vrátane internetového pripojenia a občerstvenia. 840,00 €30.5.20163.6.2016
17/6/2016Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č. 2016/12/69 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať podľa požiadaviek objednávateľa práce na údržbe vodného toku Búr, ktorý je v správe objednávateľa v úseku prechádzajúcom intravilánom Obce Santovka.1 062,60 €16.6.201615.8.2016
18/6/2016Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 130/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyÚhrada nákladov na podporu kultúry na Deň obce Santovka. 500,00 €28.6.201612.12.2016
19/6/2016Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov SantovkaDODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby...Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 102,22 €2.7.2016nestanovený
20/6/2016Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Einsteinova 25,851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb.Predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinn.zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov...0,00 €8.7.2016nestanovený
21/6/2016NAY a.s.Zmluva o reklamePropagácia obchodného mena NAY a.s. počas Dňa obce Santovka konaného 09. júla 2016 500,00 €13.7.2016nestanovený
22/6/2016MADE spol. s.r.o.Zmluva o reklamePropagácia obchodného mena MADE spol. s.r.o. počas dňa obce Santovka 09. júla 2016 700,00 €13.7.2016nestanovený
23/6/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č. 132/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športuv zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenySantovka Cup 600,00 €26.7.201612.12.2016
24/6/2016JP Trade Slovakia, s.r.o.Zmluva o nájme nehnuteľnostipriestory telocvične na športové účely 100,00 € (jednotková)13.7.2016nestanovený
25/6/2016Roman Jediný - skupina EXILZmluva o dielorealizácia hudobnej produkcie na akcii Deň obce Santovka 2016 850,00 €12.7.2016nestanovený
26/6/2016Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaDODATOK č.1 k zmluve o výpožičke uzatvorenej podľa §659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneníPredmet nájmu sa poskytuje aj na plnenie úloh v rámci prepravnej služby.0,00 €4.8.2016nestanovený
27/6/2016MADE spol.s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaDODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U978/2013Zmluvné strany sa dohodli že cena za Program je 739 € a za Systémovú podporu je 185 € vrátane DPH...0,00 €26.8.2016nestanovený
28/6/2016Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2/000041-340 zo dňa 04.06.2015Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu...1 541,16 €3.9.2016nestanovený
29/6/2016PROSPECT, spol. s.r.o. so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové ZámkyRámcová zmluvaÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní činností : odvoz/vývoz drob. staveb. odpadu, jeho likvidácia a recyklácia, uskladnenie, prenájom strojov a mechanizmov.0,00 €20.12.201620.12.2019
30/6/2016ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDarovacia zmluva na hnuteľný majetok.Hnuteľný majetok : Kávovar Delonghi EC201 CD.B, pákové espresso. 119,00 €4.10.2016nestanovený
31/6/2016Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.226/2016 podľa §3 ods.1 a §12 ods. 3.zák.č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovDotácia poskytnutá jednorazovo formou kapitálového transferu. podľa Prílohy č.1 : Zmluvný rozpočet.5 200,00 €22.10.201631.1.2017
32/6/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR /DEUS/,Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.Zmluva sa mení a dopĺňa spôsobom uvedeným v tomto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len Dodatok)0,00 €19.10.2016nestanovený
33/6/2016Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.16/15/50J/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.Je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j...8 453,16 €3.11.201631.7.2017
34/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDOHODA č. 16/15/051/66 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evid.uchádzačov o zamestnaniePredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolv.praxe...0,00 €29.11.201631.1.2017
35/6/2016S L O V G R A M, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 1621718 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu...5,00 €13.12.201631.12.2016
36/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/010/78Je aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €2.1.201731.12.2017
37/6/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 16/15/012/35Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec ...na účely aktivačného príspevku,ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €2.1.201731.12.2017
38/6/2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, Kontakt: SPP Závodská cesta 26,010 22 ŽilinaDODATOK č. 1. ku Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 407963.Týmto dodatkom sa mení článok 4.2 a 13.3 a dopĺňa zmluva a združenej dodávke elektriny zo dňa 23.6.2014 vrátane jej dodatkov.0,00 €20.12.201631.12.2017
1/6/2015RVC Senica s.r.o.,Licencia SKAU č.302,M.Nešpora 925/8,905 01 SenicaZmluva o poskytovaní audítorských služiebVykonanie auditu za rok 2014 - 2017.0,00 €16.1.201531.12.2018
2/6/2015Mgr. Peter Šeba - triweZmluva o prevode užívateľských práv Domény santovka.skPrechod práv k doméne santovka.sk 350,00 €16.1.2015nestanovený
3/6/2015Orange Slovensko,a.s. so sídlom Metodova 8,821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb č.zmluvy : 00431946Aktivácia účastníckeho programu : Panter Pro 65 eur s osobitnym roam.balíkom 279,00 €30.1.2015nestanovený
4/6/2015MAXNETWORK s.r.o.,Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzav. podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.Číslo zmluvy : 1003064Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému podľa cenovej ponuky č. 1003064.11 999,16 €30.1.2015nestanovený
5/6/2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb.Balík lP - Akcia : INT = DOBA VIAZANOSTI : 24 mesiacov 180,00 €30.1.2015nestanovený
6/6/2015Martina Šuhajová, Parková 7, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP)Skladovanie a ošetrovanie materiálu PIO. 187,20 €6.2.201531.12.2015
7/6/2015LI +, s. r. o., Parková 181, 935 87 SantovkaKúpna zmluvakúpa nehnuteľností9 221,17 €13.2.2015nestanovený
8/6/2015Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb...Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na financ.sociál.služby v zariadeniach sociálnych služieb 337 920,00 €27.2.201531.12.2015
9/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec,alebo pre rozpočtovú organizáciu,ktorej zriaďovateľom je obec...Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec...0,00 €6.3.201531.5.2015
10/6/2015PROTIS, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 LeviceZmluva o zabezpečení BOZP, PO a PZSSlužba technika BOZP, PO a PZS 119,00 €9.3.2015nestanovený
11/6/2015SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva, o použití hudobných diel ich verejným vykonaním...Predmetom zmluvy je udelenie licencie-súhlasu používateľovi podľa ustanovenia Autor.zákona.0,00 €24.3.2015nestanovený
12/6/2015Vlastníci bytov a nebyt.priestorov 6 b.j. Vrbická 199/27 Santovka, v zastúpení OSBD Levice, Ku Bratke 3, 934 01 LeviceNájomná zmluva o prenajatí spoločného priestoru v bytovom dome na ul.Vrbická 199/27 v Santovke.Dočasné užívanie spoloč.priestoru na plášti byt.domu,kde je umiestnená anténa kamerového systému obce Santovka.25,00 €31.3.201531.7.2016
13/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.8/§50/NS/2015Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie...4 106,76 €1.4.201531.3.2016
14/6/2015Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,934 03 LeviceDOHODA č.9/2015/§ 54 - VZÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest...9 417,63 €1.4.201530.9.2015
15/6/2015Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Veľký Dvor č.12, 937 01 ŽeliezovceNájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 nasl.Občianskeho zákonníkaPrenájom športového areálu/ihriska/ a telocvične v Santovke. 250,00 €15.4.2015nestanovený
16/6/2015Mgr.Dušan Kazár, Vrbická 356/48, 935 87 SantovkaNájomná zmluva o prenajatí podkrovného priestoru domu na ul. Vrbická 356/48, Santovka.Prenájom podkrovného priestoru rod.domu o veľkosti 0,5 m2 na umiestnenie rozvádzača pre napájanie 1 kamery kamer.systému obce Santovka.75,00 €6.5.201531.7.2016
17/6/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 385/2015Je úprava zmluvných podmienok,práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2015. 800,00 €9.6.201531.12.2015
18/6/2015Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, v zastúpení Natália CangárováZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu (KSC) a služieb CA DISIG č. 201503368.Vydávanie KSC,zrušovanie platnosti KSC,poskytovanie zoznamu zrušených KSC,potvrdzovanie existencie a platnosti KSC,ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC. 103,20 €14.5.2015nestanovený
19/6/2015BLACHOTRAPEZ,s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 TvrdošínZmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.Reklmná tabula. 100,00 €2.6.201521.5.2016
20/6/2015Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke.Odovzdať bezodplatne do užívania hnuteľný majetok štátu a to počítač stolný,tlačiareň-multifunkčná,čítacie zariadenie čipových kariet, monitor.1 258,80 €13.6.20153.6.2020
21/6/2015NT-PARTNER s.r.o.,Ul. gen. Klapku 4183/93, 945 01 KomárnoZmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní.Zabezpečiť proces výberu dodávateľa v súlade so znením zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na zákazku : Vybudovanie digitálneho kamerového systému.1 188,00 €19.6.2015nestanovený
22/6/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.123/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014Dotácia na podporu športu Santovka CUP 2015 600,00 €15.7.201512.12.2015
23/6/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č. 146/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014Na úhradu nákladov na podporu kultúry na Deň obce Santovka. 500,00 €29.7.201530.9.2015
24/6/2015NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklame.Propagácia obchodného mena NAY a.s.,počas dňa obce Santovka,konaného dňa 11.7.2015. 500,00 €30.7.2015nestanovený
25/6/2015ALGAIL s.r.o., Novojelčanská 1396/124, 925 23 JelkaMandátna zmluva č. 307432/342/2015.Je záväzok uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti externého manažmentu projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávrat. fin.príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-20131 170,00 €29.7.201530.9.2015
Položky 301-350 z 549


Úvodná stránka