Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 401-424 z 424
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
883/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č.4419001100Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb (ďalej len zmluva)1 079,27 €21.12.2012nestanovený
907/2012JUDr.Jana Ondrášiková, Bernolákova 12, 934 01 LevicePlnomocenstvozastupovanie v právnych veciach - FKL a brat,spol.s.r.o.0,00 €29.11.2012nestanovený
1001/2012Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, Nitra,Správa katastra LeviceZmluva č.23/2012-SK zo dňa 18.12.2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíÚdaje z k.ú. obce Santovka a malinovec0,00 €19.12.2012nestanovený
506/2008Obvodný úrad v Leviciach, Ľ. Štúra 53, LeviceZmluva č. CO-65/2008výpožička materiálu CO3 990,52 €4.8.2008nestanovený
6/30/2013Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.309/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010Dotácia na úhradu nákladov na podporu športu 500,00 €30.4.201331.12.2013
6/31/2013Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.177/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010Dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry - Deň obce Santovka 500,00 €3.5.201331.12.2013
32/6/2013ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o nájme nehnuteľnostiNehnutwľnosti uvedené v čl. II/ v bode 2.1 tejto zmluvy 100,00 €1.2.201331.12.2018
34/6/2013JUDr.Eva Rusnáková, súdny exekútor, Namestie E.Šoltésovej č.14, LeviceRámcová zmluva o vykonávaní exekúciíVymáhanie pohľadávok0,00 €23.5.2013nestanovený
35/2013Obec Hontianske Moravce, Hontianska 255/29,962 71 Hontianske MoravceKúpna zmluvaPožiarne voidlo DVS 12 A30 50,00 €1.6.2013nestanovený
1010/2009Ing. arch. Bohuslav Lištiak, autorizovaný architekt, Holíčska 46, BratislavaDodatok č. 1 zmluve na Zhotovenie projektu č. 01/04/2008Realizačný projekt stavby, autorský dozor Modernizácia a dostavba areálu Domova dôchodcov v Santovke28 172,74 €nestanovenýnestanovený
6/36/2013Štefan Jalakša, Maďaroská 88/39,935 87 SantovkaDohoda o finančnom príspevkuRekonštrukcia oporného múru medzi p.Sirotovou a p.Jalakšom6 000,00 €11.6.2013nestanovený
6/37/2013Alžbeta Sirotová,Maďarovská 41,93587 SantovkaDohoda o finančnom príspevkuRekonštrukcia oporného múru medzi p.Sirotovou a p.Jalakšom6 000,00 €11.6.2013nestanovený
6/38/2013Spilatex, s.r.o.Zmluva o reklameReklama a propagácia obchodného mena  100,00 €10.7.201313.7.2013
6/39/2013NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklamePropagácia obchodného mena NAY a.s. 700,00 €13.7.201314.7.2013
6/40/2013Peter Cmorík, Hviezdoslavova 25, 990 01 Veľký KrtíšZmluva o zabezpečení umeleckej produkcieVystúpenie Petra Cmoríka so skupinou 700,00 €13.7.2013nestanovený
6/41/2013FARMTECHNIK s.r.o., 935 27 Hronské Kosihy č. 120Kúpna zmluva č. 08/2013Traktor ZETOR Major 80 + príslušenstvo38 250,00 €8.7.2013nestanovený
6/43/2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, BratislavaDODATOK č.4/DZ221201200230104 (ĎALEJ LEN DODATOK) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012002301 (Ďalej len ZMLUVA O POSKYTNUT9 NFP)Zmluva o poskytnutí dotácie NFP- Dodatok č.40,00 €1.8.2013nestanovený
6/44/2013Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonníkUverejnenie loga pre potreby propagácie Komunálnej poisťovne a.s.,Vienna Insurance Group1 000,00 €21.9.2013nestanovený
6/46/2013Obec Domadice, Domadice č. 23Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Santovka je zriaďovateľom Základnej školy Santovka,ul.Levická 25.0,00 €30.8.2013nestanovený
6/48/2013Interaudit Levice, spol. s r.o., Záhradná 4, P.O.BOX 147, LeviceZmluva o vykonávaní prác súvisiacich s uplatňovaním zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade výkonom auditu uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníkaKontrola rozpočtovníctva a účtovníctva obce zar.2013,Audítorské overenie ročnej závierky a záverečného účtu obce zar.2013 a výroč.správy 648,00 €15.11.2013nestanovený
6/49/2013Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaZmluva č. 331-112-8192/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z infor.systému katastra nehnuteľnostíÚdaje zo súboru k.ú. Santovka a Malinovec.0,00 €4.12.201331.3.2015
6/50/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č. 31/2013 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPráce na údržbe toku Búr v úseku prechádzajúcom intravilánom obce Santovka.1 228,48 €13.12.201331.12.2013
6/51/2013IURA EDITION spol. s r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 BratislavaLicenčná zmluva č. 110/2013/MI uzatvorená v zmysle zák.č. 618/2003 Z.z. Autorský zákonNevýhradná licencia na prístup k programovému vybaveniu ASPI prostredníctvom siete Internet na server Zhotoviteľa 298,80 €20.12.2013nestanovený
35/2009/1MKONA plus, s.r.o., Železničná 39, ŽeliezovceZmluva č. 13/2008 o odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov v Sikeniciodvoz zneškodňovaného odpadu na skládku odpadov 89,27 €16.1.2009nestanovený
Položky 401-424 z 424


Úvodná stránka