Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD SantovkaVytlačiť
 

DI

 

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 vo výške celkových oprávnených výdavkov 2 019 245,74 €. Požadovaná výška dotácie činí 1 918 283,45 €.

   Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb.

   V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme realizovať výstavbu dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia rodinného typu. Rodinné domy sú navrhnuté ako SMART – inteligentné domy, čím zabezpečíme klientom bezpečné bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život. Transformačný proces sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov.

   Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

   Pri príprave projektovej dokumentácii sme postupovali v zmysle Univerzálneho navrhovania objektov komunitných sociálnych služieb, vypracované Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Výstavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby v obci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18. V rodinnom dom na ul. Horná č 18 bude umiestnených 12 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí budú premiestnení zo súčasného nevyhovujúceho pavilónu. V nových rodinných domoch vznikne šesť ubytovacích častí, ktoré budú obývať vždy dvaja klienti. Každá z ubytovacích častí bude pozostávať: vstupná chodba, sociálne zariadenie, kuchynská časť spojená s obývacou časťou a dve samostatné spálne s celkovou výmerou 59,6 m2. Rodinný dom na ulici Ružová č. 26, bude obývať 12 klientov, ktorí sú zapojení do transformačného procesu a budú premiestnený z ubytovacieho pavilónu a z priestorov kaštieľa. Ubytovacie priestory budú kompletne vybavené nábytkom a zariadením. Pozostáva: vstavané spotrebiče, vstavaná kuchynská linka, sedacie súpravy, stoly, stoličky, policové zostavy, šatníkové skrine, nočné stolíky, polohovacie postele, kreslá. Pri výbere interiérového zariadenia sme vychádzali hlavne z funkčnosti a variability – prispôsobenie interiéru pre všetkých klientov s rôznou mierou zdravotného postihnutia. Klientom budú k dispozícii i vonkajšie priestory – vybudovanie terás na trávenie voľného času. V projekte sú dodržané všetky kritéria od umiestnenia, usporiadania, užívania až po priestorové požiadavky všetkých bytových jednotiek, ktoré boli navrhované v súlade s platnou legislatívou a v súlade s Univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj SMART technológie navrhnuté do rodinných domov, ktoré pozostávajú z bezpečnostných prvkov:

- detekcia dymu, požiaru, CO, pretečenia vody

- monitorovanie parametrov v bytovej jednotke /teplota, vlhkosť, vetranie/

- monitorovanie otvorených okien, dverí

- monitorovanie zapnutých elektrospotrebičov

- video vrátnik a kamerová kontrola vstupov

- audio kontrola

Ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou výstavby rodinných domov a ktoré napomáhajú klientovi riešiť krízové situácie sú:

- poplachové tlačidlá /WC, posteľ, kúpeľňa/

- senzor pádu

- pohybové senzory vo výške 30 cm

    Bezpečné bývanie pre seniorov sú v súlade s legislatívou a to najmä v súlade so zákonmi: zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v jeho vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a Zákonom č. 576/2004 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti. Cieľom výstavby rodinných domov je vytvorenie takého prostredia, ktoré je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná v bezpečnom, prístupnom prostredí. Interiérové vybavenie rodinných domov je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým činnostiam poskytovaných v rámci sociálnych služieb (opatrovanie, voľno časové aktivity, stravovanie, ošetrovateľské služby, stretávanie sa s rodinou, kontakt so širšou komunitou atď;) pričom budú zachované najvšeobecnejšie práva v oblasti ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Podľa tepelnotechnického posudku stavby uvažované rodinné domy spĺňajú parametre energetickej triedy A1, čo je globálny ukazovateľ určujúci ultranízkoenergetickú úroveň stavby. (40,3 kWh/m2 a rok) Súčasťou projektu je aj vybudovanie bázy pre opatrovateľský personál na ul. Horná č. 18. V báze bude umiestnená integračná platforma – centrálny pult, v ktorom sa budú sústreďovať všetky informácie o poskytovaných službách (ambulantné, terénne, pobytové) s nepretržitým dohľadom. Báza je rozdelená na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenie. Okrem bázy je v projekte navrhnutá aj výstavba garáží pre osobný automobil určený pre opatrovateľský personál a multidisciplinárny tím, garážové miesto pre prepravnú službu. Ďalej projekt zahŕňa výstavbu parkovacích miest pre klientov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov k novopostaveným rodinným domom s osvetlením, miesta na zhromažďovanie TKO, odstránenie stavieb (strý ubytovací pavilón, garáž) ktoré sa stali nadbytočnými z dôvodu realizácie projektu a následné terénne úpravy, ktoré je potrebné realizovať po búracích prácach. Navrhované projektové riešenie výstavby rodinných domov ako aj interiérové vybavenie je navrhované v zmysle „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“.

    Výstavba bude zahájená po dokončení verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Hypertextový odkaz: IROP

                                            

                                                                                               Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 


Úvodná stránka