Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáVytlačiť
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáObec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská v rámci Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) "Európa investuje do vidieckých oblastí", v rámi OP Program rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov úspor a energie, Aktivita 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, vo výške celkových oprávnených výdavkov 89 880,00 €. Požadovaná výška dotácie činí 89 880,00 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, rozšírenie základnej infraštruktúry a úrovne rozvoja obce Santovka.

Konkrétnymi cieľmi projektu sú:

- zlepšenie siete miestnych komunikácií

- zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

- skvalitnenie základnej infraštruktúry

- zlepšenie dostupnosti pre obyvateľov k ich obydliam

- vybudovanie trvalej prístupovej cesty k výstavbe bytových domov.

V rámci projektu sa buduje prístup na parkovisko, samotné odstavné stojiská, spevnené plochy a chodníky osadením trvalého dopravného značenia a konečnou úpravou terénu so sadovými úpravami, ktoré budú tvoriť prístup k bytovým domom a ich blízkemu okoliu.

Cieľ projektu naväzuje na výstavbu 3 bytových domov. Projekt umožní k bytovým domom priamy prístup po cestnej komunikácii. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí vybudovanie parkoviska a odstavných stojísk pre motorové vozidlá obyvateľov bytových domov, z ktorých bude stojisko určené aj pre osoby s telesným postihnutím. V projekte je zahrnutá výstavba chodníkov pre chodcov, ktoré budú tvoriť bezprostredný a bezpečný prístup k bytovým domom. Trvalé dopravné značenie má slúžiť k plynulej dopravnej premávke a bezpečnosti chodcov. K atraktivite okolia prospeje konečná úprava terénu so sadovými úpravami- zelená infraštruktúra. 

Prostredníctvom projektu dôjde k spojeniu územia, na ktorom sa budú nachádzať bytové domy s miestnou komunikáciou spájajúcou sa so štátnou cestou. Projekt umožní zrealizovať konečnú podobu novej oblasti obce a okolia bytových domov.

Hypertextové odkazy:

EPFRV

EPFRV.SK z 31.07.2014 Úradný vestník Európskej únie L 227/55.

 

Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 


Úvodná stránka