Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je obec povinná zverejniť tieto informácie

a) spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
d) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať {nadpis Postup, ktorý musí Obec Santovka dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať}
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony {2. tabuľka Sadzobník správnych poplatkov za služby poskytované OcÚ Santovka} a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií {tabuľka Sadzobník úhrad za materiálne náklady za sprístupnenie informácií}.

Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom Obecného úradu zverejňuje nasledovné informácie
a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania {nachádzajú sa pod konkrétnym rokom a dátumom v sekcii pozvánka}
b) zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva {nachádzajú sa pod konkrétnym rokom a dátumom v sekcii zápisnica}
c) uznesenia obecného zastupiteľstva {nachádzajú sa pod konkrétnym rokom a dátumom v sekcii uznesenia}
d) texty návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) v súlade s §6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
e) texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení v obecnom zastupiteľstve {}
f) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia
g) výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva, okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí. 

Informácie uvedené v písmenách f) a g) sa neuverejňujú zvlášť, ale sú súčasťou zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Santovka.

Obec Santovka je v zmysle § 5 ods. 6) informačného zákona povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 30-násobok minimálnej mzdy vo vlasnictve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, VÚC, alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj infomácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli majetok do vlastníctva a to v rozsahu: 

a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno 
b) adresa pobytu alebo sídlo 
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ A VÝKLADOVÝCH  STANOVÍSK (§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Obec Santovka v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ v z.n.p.“) zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Santovka.

Základné právne predpisy 
- Ústava SR ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení zmien a doplnení vykonaných ústavnými zákonmi
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)                               v z.n.p.
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. (Správny poriadok)
- Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
- Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.
- Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov                    v z.n.p.
- Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z.n.p.
- Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné                               stavebné odpady
- Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
- Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v z.n.p.
- Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. (zákon o slobode informácií)
- Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v z.n.p.
- Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
- Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niekt. zákonov                                  v z.n.p.
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p.
- Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest                         v z.n.p.
- Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                       v z.n.p.
- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
- Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme                       v z.n.p.
- Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
- Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p.
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v z.n.p.
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ a školských zariadení v z.n.p.
- Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v z.n.p.
- Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p.                                                                                               

- Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p.
- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p.
- Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z.n.p.
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.
- Zákon č. 223/1991 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p.
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

- Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v z.n.p.
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p.
- Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv                                                         k  nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.
- Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v z.n.p.
- Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z.n.p.


 


Úvodná stránka