Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty a získané NFP obce Santovka

Novostavba 3x8 b.j. SantovkaVytlačiť
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka


 
 

WiFi pre SantovkuVytlačiť
 

WiFi pre Santovku

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka

Názov projektu: WiFi pre Santovku

Miesto realizácie projektu: Štát Slovensko, Región NUTS II Západné Slovensko, Vyšší územný celok (NUTS III) Nitriansky kraj, Okres (NUTS IV) Levice, Obec Santovka

Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Stručný opis projektu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Santovka k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s., ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1) Areál Základnej školy Santovka - parc. 928/1, LV č. 1 v k. ú. Santovka

2) Areál Komunitného centra Santovka - parc. 172/5, LV č. 1 v k. ú. Santovka

3) Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade Santovka - parc. 74/1, LV č. 1 v k. ú. Santovka

4) Športový areál Santovka - parc.  64/8, LV č. 1 v k. ú. Santovka

5) Zastávka a park SAD Santovka - parc. 68/6, LV č. 1 v k. ú. Santovka

6) Areál Materskej školy Santovka - parc. 1597/9, LV č. 1 v k. ú. Santovka

7) Zastávka a park SAD Malinovec - parc. 192/2, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

8) Areál Zariadenia pre seniorov- Domov dôchodcov Santovka - parc. 36/1, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

9) Areál novovybudovaného objektu v rámci projektu DI ZpS-DD Santovka - parc. 31/1, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

10) Areál Novostavby 3x8 BJ Santovka - parc. 27/1, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

Všetky prístupové body sa budú identifikovať ako WiFi pre teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka = stránka obce slogom "WIFI pre teba". Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať ako nové prístupové body pre pripojenie verejnosti na vysokorýchlostný internet na verejných priestranstvách spomenutých vyššie.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


 
 

Komunitné centrum obce SantovkaVytlačiť
 

Komunitné centrum obce Santovka

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Komunitné centrum obce Santovka v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvojaOperčného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, vo výške celkových oprávnených výdavkov 348 311,86 €. Požadovaná výška dotácie činí 330 896,27 €.

Cieľom projektu je poskytnutie komplexných sociálnych služieb na lokálnej úrovni a tým prispieť k sociálnemu začleneniu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra na Levickej ulici č. 27/10. Lokalita na výstavbu bola vybratá na základe najlepšej dostupnosti pre MRK vo vzdialenosti 750 metrov od 1. lokality MRK a 800 metrov od druhej lokality MRK.

Dôjde k naplneniu globálneho cieľa, technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou MRK ako aj cieľ 6.1.3. Výstavbou KC získa celá komunita vhodné priestory na uskutočňovanie všetkých potrebných aktivít na zlepšenie vzájomnej spolupráce, previazanosti a spolupatričnosti. KC MRK zabezpečí zlepšenie ich základných potrieb prostredníctvom vybudovania hygienických a technických priestorov, nakoľko v súčasnej dobe MRK býva v obydliach bez elektrickej energie a vodovodu. Výstavbou KC chceme zlepšiť ich celkovú situácia a to prostredníctvom aktivít zameraných na získanie hygienických, pracovných a vzdelávacích návykov presne cielených na jednotlivé vekové skupiny. KC bude neutrálnym miestom pre MRK a majoritnú časť obyvateľstva, ktoré bude základom pre zlepšenie ich vzájomného spolunažívania, kde postupnými krokmi a vzájomnou spoluprácou dosiahneme a eliminujeme znaky getoizácie a stigmatizácie.

Hypertextové odkazy:

ESF 

Sprostredkovateľský orgán

                         Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáVytlačiť
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáObec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská v rámci Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) "Európa investuje do vidieckých oblastí", v rámi OP Program rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov úspor a energie, Aktivita 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, vo výške celkových oprávnených výdavkov 89 880,00 €. Požadovaná výška dotácie činí 89 880,00 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, rozšírenie základnej infraštruktúry a úrovne rozvoja obce Santovka.

Konkrétnymi cieľmi projektu sú:

- zlepšenie siete miestnych komunikácií

- zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

- skvalitnenie základnej infraštruktúry

- zlepšenie dostupnosti pre obyvateľov k ich obydliam

- vybudovanie trvalej prístupovej cesty k výstavbe bytových domov.

V rámci projektu sa buduje prístup na parkovisko, samotné odstavné stojiská, spevnené plochy a chodníky osadením trvalého dopravného značenia a konečnou úpravou terénu so sadovými úpravami, ktoré budú tvoriť prístup k bytovým domom a ich blízkemu okoliu.

Cieľ projektu naväzuje na výstavbu 3 bytových domov. Projekt umožní k bytovým domom priamy prístup po cestnej komunikácii. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí vybudovanie parkoviska a odstavných stojísk pre motorové vozidlá obyvateľov bytových domov, z ktorých bude stojisko určené aj pre osoby s telesným postihnutím. V projekte je zahrnutá výstavba chodníkov pre chodcov, ktoré budú tvoriť bezprostredný a bezpečný prístup k bytovým domom. Trvalé dopravné značenie má slúžiť k plynulej dopravnej premávke a bezpečnosti chodcov. K atraktivite okolia prospeje konečná úprava terénu so sadovými úpravami- zelená infraštruktúra. 

Prostredníctvom projektu dôjde k spojeniu územia, na ktorom sa budú nachádzať bytové domy s miestnou komunikáciou spájajúcou sa so štátnou cestou. Projekt umožní zrealizovať konečnú podobu novej oblasti obce a okolia bytových domov.

Hypertextové odkazy:

EPFRV

EPFRV.SK z 31.07.2014 Úradný vestník Európskej únie L 227/55.

 

Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD SantovkaVytlačiť
 

DI

 

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 vo výške celkových oprávnených výdavkov 2 019 245,74 €. Požadovaná výška dotácie činí 1 918 283,45 €.

   Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb.

   V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme realizovať výstavbu dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia rodinného typu. Rodinné domy sú navrhnuté ako SMART – inteligentné domy, čím zabezpečíme klientom bezpečné bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život. Transformačný proces sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov.

   Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

   Pri príprave projektovej dokumentácii sme postupovali v zmysle Univerzálneho navrhovania objektov komunitných sociálnych služieb, vypracované Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Výstavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby v obci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18. V rodinnom dom na ul. Horná č 18 bude umiestnených 12 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí budú premiestnení zo súčasného nevyhovujúceho pavilónu. V nových rodinných domoch vznikne šesť ubytovacích častí, ktoré budú obývať vždy dvaja klienti. Každá z ubytovacích častí bude pozostávať: vstupná chodba, sociálne zariadenie, kuchynská časť spojená s obývacou časťou a dve samostatné spálne s celkovou výmerou 59,6 m2. Rodinný dom na ulici Ružová č. 26, bude obývať 12 klientov, ktorí sú zapojení do transformačného procesu a budú premiestnený z ubytovacieho pavilónu a z priestorov kaštieľa. Ubytovacie priestory budú kompletne vybavené nábytkom a zariadením. Pozostáva: vstavané spotrebiče, vstavaná kuchynská linka, sedacie súpravy, stoly, stoličky, policové zostavy, šatníkové skrine, nočné stolíky, polohovacie postele, kreslá. Pri výbere interiérového zariadenia sme vychádzali hlavne z funkčnosti a variability – prispôsobenie interiéru pre všetkých klientov s rôznou mierou zdravotného postihnutia. Klientom budú k dispozícii i vonkajšie priestory – vybudovanie terás na trávenie voľného času. V projekte sú dodržané všetky kritéria od umiestnenia, usporiadania, užívania až po priestorové požiadavky všetkých bytových jednotiek, ktoré boli navrhované v súlade s platnou legislatívou a v súlade s Univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj SMART technológie navrhnuté do rodinných domov, ktoré pozostávajú z bezpečnostných prvkov:

- detekcia dymu, požiaru, CO, pretečenia vody

- monitorovanie parametrov v bytovej jednotke /teplota, vlhkosť, vetranie/

- monitorovanie otvorených okien, dverí

- monitorovanie zapnutých elektrospotrebičov

- video vrátnik a kamerová kontrola vstupov

- audio kontrola

Ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou výstavby rodinných domov a ktoré napomáhajú klientovi riešiť krízové situácie sú:

- poplachové tlačidlá /WC, posteľ, kúpeľňa/

- senzor pádu

- pohybové senzory vo výške 30 cm

    Bezpečné bývanie pre seniorov sú v súlade s legislatívou a to najmä v súlade so zákonmi: zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v jeho vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a Zákonom č. 576/2004 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti. Cieľom výstavby rodinných domov je vytvorenie takého prostredia, ktoré je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná v bezpečnom, prístupnom prostredí. Interiérové vybavenie rodinných domov je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým činnostiam poskytovaných v rámci sociálnych služieb (opatrovanie, voľno časové aktivity, stravovanie, ošetrovateľské služby, stretávanie sa s rodinou, kontakt so širšou komunitou atď;) pričom budú zachované najvšeobecnejšie práva v oblasti ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Podľa tepelnotechnického posudku stavby uvažované rodinné domy spĺňajú parametre energetickej triedy A1, čo je globálny ukazovateľ určujúci ultranízkoenergetickú úroveň stavby. (40,3 kWh/m2 a rok) Súčasťou projektu je aj vybudovanie bázy pre opatrovateľský personál na ul. Horná č. 18. V báze bude umiestnená integračná platforma – centrálny pult, v ktorom sa budú sústreďovať všetky informácie o poskytovaných službách (ambulantné, terénne, pobytové) s nepretržitým dohľadom. Báza je rozdelená na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenie. Okrem bázy je v projekte navrhnutá aj výstavba garáží pre osobný automobil určený pre opatrovateľský personál a multidisciplinárny tím, garážové miesto pre prepravnú službu. Ďalej projekt zahŕňa výstavbu parkovacích miest pre klientov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov k novopostaveným rodinným domom s osvetlením, miesta na zhromažďovanie TKO, odstránenie stavieb (strý ubytovací pavilón, garáž) ktoré sa stali nadbytočnými z dôvodu realizácie projektu a následné terénne úpravy, ktoré je potrebné realizovať po búracích prácach. Navrhované projektové riešenie výstavby rodinných domov ako aj interiérové vybavenie je navrhované v zmysle „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“.

    Výstavba bude zahájená po dokončení verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Hypertextový odkaz: IROP

                                            

                                                                                               Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 


Úvodná stránka