Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

slobodny pristup k informaciam Obec Santovka je ako povinná osoba povinná podľa §2 ods. 1) zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií je Obecný úrad Santovka.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak  žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, Obecný úrad Santovka bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne 7 dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť nedoplní, po uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.

Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, príslušný zamestnanec bezodkladne, no najneskôr do 5 kalendárnych dní od prijatia žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnených informácií. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Obec je povinná sprístupniť len informácie, ktoré má k dispozícii. Ak obec nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti postúpi povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi, inak žiadosť odmietne rozhodnutím v zmysle § 18 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Informácie sa po podaní žiadosti sprístupňujú najmä:

- ústne

- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

- telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania, vytvárania nových informácií a prenášania na iný nosič.

 

Postup, ktorý musí Obec Santovka dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa jej podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Obec môže predĺžiť lehotu o najviac 8 pracovných dní zo závažných dôvodov, v prípade sprístupňovania informácie nevidiacej osobe o 15 pracovných dní. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Závažnými dôvodmi sú:

- vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce

- vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti

- preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty

Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 pracovných dní. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak obec prostredníctvom príslušného zamestnanca poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom v zákonnom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak obec prostredníctvom príslušného zamestnanca nevyhovie hoci len z sčasti, vydá o tom v zákonnom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydáva v prípade, ak žiadosť bola odložená. Ak obec v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Zamestnanec po vybavení žiadosti celý spis týkajúci sa žiadosti o informácii uloží a doplní údaje do evidencie.

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa §17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Odvolanie sa prijíma na OcÚ. O odvolaní proti rozhodnutiu zamestnanca a obce rozhoduje starosta obce. Starosta ako odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša OcÚ. Úhradu určí zamestnanec podľa sadzobníka poplatkov. Žiadateľovi oznámi predpísanú sumu a možné spôsoby jej zaplatenia:

- poštovou poukážkou

- bezhotovostným prevodom na účet v banke

- v hotovosti v pokladni Obce Santovka

Úhrady sú príjmami Obce Santovka.

Sadzobník úhrad za materiálne náklady za sprístupnenie informácií v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
1

 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

 

za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,02
za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 0,03
za 1ks CD ROM 1,66
za obálku formát A6 0,02
za obálku formát A5 0,03
za obálku formát A4  0,07
2 náklady spojené s odoslaním informácie  podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
3 Informácie zasielané e- mailom, faxom a telefonicky  bezplatne
4 Informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia sumu 1,00 eura bezplatne
5 Žiadateľ, ktorý predloží preukaz alebo notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo  postihnutú osobu, aj v prípade ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 1,00 eura bezplatne 

 


 

Slobodný prístup k informáciámÚvodná stránka