Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Starosta obce

 Ľubomír Lőrincz
 

Ľubomír Lőrincz

Horná 116/16, Santovka


 

 

 

Adresa Horná 116/16, Santovka
Mobil +421 905 948 525
Fax: +421 36 63 99 115
E-mail: lubomir.lorincz(zavináč)santovka.sk
Starostom obce je od 15.12.2006

 

Osobné údaje
narodený 24. októbra 1963  
ženatý, dve deti  
Vzdelanie       
1980-1983  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Profesionálna dráha
1983-1986 TESLA Vráble - Výskumno-vývojová základňa
1986-1990  JRD Santovka - Pridružená výroba - rôzne pozície
1990-2006 Samostatne zárobkovo činná osoba
2006- Starosta obce Santovka
Pôsobenie vo verejnej správe
2007-2010   Komisia zahraničných vzťahov a cestovného ruchu pri NSK Nitra
2010-     Predseda Regionálneho združenia miest a obcí Tekov, člen Rady ZMOS
2015-   Predseda Komory obcí a podpredseda ZMOS
Iné
2013-   Člen Dozornej Rady ZsVS Nitra
2015-   Člen Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje

 


 

Starosta obce

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 

Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".
 
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
 
a) poslanca
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d) predsedu samosprávneho kraja
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
f) podľa osobitného zákona. 
 

Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva takýmto spôsobom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak

a) poruší nariadenie
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom obce.
 
Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
   (12) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
 

Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b) uplynutím funkčného obdobia
c) vzdaním sa mandátu
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu
i) smrťou
j) zrušením obce.
 
Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 
Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási miestneho referenda o odvolaní starostu, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
b) môže vyhlásiť miestneho referenda o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

O návrhu o odvolaní starostu podľa písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 
Starosta je povinný skutočnosti podľa §13a odseku 1 písm. d), g) a h) zákona o obecnom zriadení bezodkladne písomne oznámiť obci.

 

Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [ § 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, patrí plat podľa osobitného zákona. 

Všetky ostatné informácie o starostovi nájdete v §13 a nasl., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 


 


Úvodná stránka