Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebná správa

stavebna sprava Obec Santovka je na základe §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), stavebným úradom.

 

Stavebné povolenie

Sadzobník správnych poplatkov za služby poskytované OcÚ Santovka v oblasti stavebného povolenia podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
1 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia FO 40,00
PO 100,00
2 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
3 Na stavby na bývanie na stavbu rodinného domu            50,00
na stavbu bytového domu              200,00
4 Na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                          25,00
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00
5 Na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu              35,00
bytových domov    100,00
6 Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu garáže s jedným alebo dvoma miestami                             30,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                  30,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka             30,00
na spevnené plochy a parkoviská                                  30,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné  kuchyne, bazény, sklady                30,00
7 Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám garáže s jedným alebo dvoma miestami                             50,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                  50,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                          50,00
na spevnené plochy a parkoviská                                  50,00
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady            50,00
8 Na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa položiek 6 a 7 20,00
9 Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane           100,00
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                              200,00
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                             400,00
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                           600,00
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                        800,00
nad 10 000 000 eur                         1000,00
10 Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50,00
11 Na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2                                  60,00
12 Na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2                                         150,00
13 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre FO 30,00
PO 100,00
14 Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20m2                60,00
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2                    150,00
15 Ohlásenie jednoduchej stavby pre FO 20,00
PO 50,00
16 Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2                                30,00
17 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre FO 10,00
PO 30,00
18

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia      

80,00
19 Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby                                         10,00
20 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe      30,00
21 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                      10,00
22 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 312

23 Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položiek 3 12     30,00
na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre FO 20,00
PO 50,00
terénnych úprav pre FO 20,00
PO 100,00
24 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                              100,00
25 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                   20,00

Od poplatku podľa položky 1 a 2  a 23 – 25 sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa položky 1 súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 12. Od poplatku za položky 13 - 21 sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa položky 9 a od poplatku za návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti podľa položky 24 je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (položky 34).

Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

Podľa položiek 3 - 12 spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení §117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Od poplatku podľa položky 16 je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.


 

Kolaudačné rozhodnutie

Sadzobník správnych poplatkov za služby poskytované OcÚ Santovka v oblasti kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
1 Na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie rodinný dom                                      35,00
bytový dom                                        120,00
2 Na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2                           25,00
ak zastavaná plocha presahuje 25m2                              50,00
3

Na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu              25,00
bytových domov     50,00
4 Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu garáže s jedným alebo dvoma miestami                             20,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                  20,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                          20,00
na spevnené plochy a parkoviská                                  20,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady                 20,00
5 Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám garáže s jedným alebo dvoma miestami                             30,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                  30,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                          30,00
na spevnené plochy a parkoviská                                  30,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady                 30,00
6 Na zmeny dokončených stavieb podľa položiek 4 a 5                   20,00
7 Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane  60,00
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                              120,00
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                             250,00
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                           400,00
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                        530,00
nad 10 000 000 eur    660,00
8 Na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2                                          50,00

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Od poplatku podľa položky 1 - 8 sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Od poplatku za vydanie kolaudačného povolenia podľa položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (položky  12).

Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

Podľa položiek 1 – 8 spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení §117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

INFORMÁCIE PRE STAVEBNÍKA

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu- obci Santovka.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Stavebné povolenie je nutné aj pri stavbe rodinného domu, jeho prístavby, nadstavby a prestavby.

Stavbou je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

 a) spojenie pevným základom

 b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu

 c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe

 d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia

 e) umiestnenie pod zemou.

 Vydanie stavebného povolenia sa týka aj jednoduchých stavieb.

Jednoduché stavby sú

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie

b) stavby na individuálnu rekreáciu

c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m

d) oporné múry

e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

f) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.

 

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

ZMENY STAVIEB PRED ICH DOKONČENÍM

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne vo vzťahu k dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

V konaní o zmene stavby pred dokončením postupuje stavebný úrad primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním. Zmena stavby pred dokončením musí byť prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania.

OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí

b) pri drobných stavbách1, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti

d) pri udržiavacích prácach2, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

 

1Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení

 b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva

b) oplotenie

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

 

2Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň

e) maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu, pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

 

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje

a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov

b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov

c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov

d) pri scénických stavbách pre film a televíziu

e) pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach

f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov

g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa

h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d)

i) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb

j) pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh.

 

Všetky ostatné informácie nájdete v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


 


Úvodná stránka