Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.1/2018 o nájomných bytochVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška „Regulačná stanica plynu“Vytlačiť
 

Verejná vyhláška

     Obec Santovka, zastúpená Ľubomírom Lőrinczom, starostom obce za príslušný stavebný úrad, vyzýva majiteľa stavby „Regulačná stanica plynu“ na pozemku s parc. č. 27/2 (reg. KN-„C“), k. ú. Malinovec, ktorá nie je zapísaná a nie je vedená Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom v Katastri nehnuteľností na liste vlastníctva, s prístupom z Ružovej ulice, aby sa

bezodkladne prihlásil

na Obecnom úrade v Santovke, Parková 2, 935 87 Santovka.

     Predmetná stavba môže ohrozovať majetok a životy ľudí, je v zlom technickom stave a nezabezpečená vhodným oplotením. Ak sa majiteľ neprihlási v priebehu 15 dní od vyvesenia tejto verejnej vyhlášky, objekt bude obcou bezpečne odpojený od inžinierskych sietí, demontovaný a uložený v spolupráci s SPP a ZSE.

    Oznámenie je zverejnené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

      Vyvesené dňa: 02. 08. 2019

Ľubomír Lőrincz

starosta obce


 
 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenieVytlačiť
 


 
 

Deň obce Santovka 2019Vytlačiť
 

Dňa 06.07.2019 sme si v obci Santovka pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Santovka. V rovnaký deň došlo aj k slávnostnému otvoreniu Múzea Maďarovskej kultúry a Santovskej vody.


 
 

Novostavba 3x8 b.j. SantovkaVytlačiť
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Schválený Záverečný účet obce Santovka za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

WiFi pre SantovkuVytlačiť
 

WiFi pre Santovku

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka

Názov projektu: WiFi pre Santovku

Miesto realizácie projektu: Štát Slovensko, Región NUTS II Západné Slovensko, Vyšší územný celok (NUTS III) Nitriansky kraj, Okres (NUTS IV) Levice, Obec Santovka

Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Stručný opis projektu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Santovka k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s., ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1) Areál Základnej školy Santovka - parc. 928/1, LV č. 1 v k. ú. Santovka

2) Areál Komunitného centra Santovka - parc. 172/5, LV č. 1 v k. ú. Santovka

3) Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade Santovka - parc. 74/1, LV č. 1 v k. ú. Santovka

4) Športový areál Santovka - parc.  64/8, LV č. 1 v k. ú. Santovka

5) Zastávka a park SAD Santovka - parc. 68/6, LV č. 1 v k. ú. Santovka

6) Areál Materskej školy Santovka - parc. 1597/9, LV č. 1 v k. ú. Santovka

7) Zastávka a park SAD Malinovec - parc. 192/2, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

8) Areál Zariadenia pre seniorov- Domov dôchodcov Santovka - parc. 36/1, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

9) Areál novovybudovaného objektu v rámci projektu DI ZpS-DD Santovka - parc. 31/1, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

10) Areál Novostavby 3x8 BJ Santovka - parc. 27/1, LV č. 1 v k. ú. Malinovec

Všetky prístupové body sa budú identifikovať ako WiFi pre teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka = stránka obce slogom "WIFI pre teba". Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať ako nové prístupové body pre pripojenie verejnosti na vysokorýchlostný internet na verejných priestranstvách spomenutých vyššie.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


 
 

Zmena a doplnok k územnému plánu mesta Levice č.18Vytlačiť
 


 
 

Komunitné centrum obce SantovkaVytlačiť
 

Komunitné centrum obce Santovka

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Komunitné centrum obce Santovka v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvojaOperčného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, vo výške celkových oprávnených výdavkov 348 311,86 €. Požadovaná výška dotácie činí 330 896,27 €.

Cieľom projektu je poskytnutie komplexných sociálnych služieb na lokálnej úrovni a tým prispieť k sociálnemu začleneniu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra na Levickej ulici č. 27/10. Lokalita na výstavbu bola vybratá na základe najlepšej dostupnosti pre MRK vo vzdialenosti 750 metrov od 1. lokality MRK a 800 metrov od druhej lokality MRK.

Dôjde k naplneniu globálneho cieľa, technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou MRK ako aj cieľ 6.1.3. Výstavbou KC získa celá komunita vhodné priestory na uskutočňovanie všetkých potrebných aktivít na zlepšenie vzájomnej spolupráce, previazanosti a spolupatričnosti. KC MRK zabezpečí zlepšenie ich základných potrieb prostredníctvom vybudovania hygienických a technických priestorov, nakoľko v súčasnej dobe MRK býva v obydliach bez elektrickej energie a vodovodu. Výstavbou KC chceme zlepšiť ich celkovú situácia a to prostredníctvom aktivít zameraných na získanie hygienických, pracovných a vzdelávacích návykov presne cielených na jednotlivé vekové skupiny. KC bude neutrálnym miestom pre MRK a majoritnú časť obyvateľstva, ktoré bude základom pre zlepšenie ich vzájomného spolunažívania, kde postupnými krokmi a vzájomnou spoluprácou dosiahneme a eliminujeme znaky getoizácie a stigmatizácie.

Hypertextové odkazy:

ESF 

Sprostredkovateľský orgán

                         Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáVytlačiť
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáObec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská v rámci Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) "Európa investuje do vidieckých oblastí", v rámi OP Program rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov úspor a energie, Aktivita 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, vo výške celkových oprávnených výdavkov 89 880,00 €. Požadovaná výška dotácie činí 89 880,00 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, rozšírenie základnej infraštruktúry a úrovne rozvoja obce Santovka.

Konkrétnymi cieľmi projektu sú:

- zlepšenie siete miestnych komunikácií

- zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

- skvalitnenie základnej infraštruktúry

- zlepšenie dostupnosti pre obyvateľov k ich obydliam

- vybudovanie trvalej prístupovej cesty k výstavbe bytových domov.

V rámci projektu sa buduje prístup na parkovisko, samotné odstavné stojiská, spevnené plochy a chodníky osadením trvalého dopravného značenia a konečnou úpravou terénu so sadovými úpravami, ktoré budú tvoriť prístup k bytovým domom a ich blízkemu okoliu.

Cieľ projektu naväzuje na výstavbu 3 bytových domov. Projekt umožní k bytovým domom priamy prístup po cestnej komunikácii. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí vybudovanie parkoviska a odstavných stojísk pre motorové vozidlá obyvateľov bytových domov, z ktorých bude stojisko určené aj pre osoby s telesným postihnutím. V projekte je zahrnutá výstavba chodníkov pre chodcov, ktoré budú tvoriť bezprostredný a bezpečný prístup k bytovým domom. Trvalé dopravné značenie má slúžiť k plynulej dopravnej premávke a bezpečnosti chodcov. K atraktivite okolia prospeje konečná úprava terénu so sadovými úpravami- zelená infraštruktúra. 

Prostredníctvom projektu dôjde k spojeniu územia, na ktorom sa budú nachádzať bytové domy s miestnou komunikáciou spájajúcou sa so štátnou cestou. Projekt umožní zrealizovať konečnú podobu novej oblasti obce a okolia bytových domov.

Hypertextové odkazy:

EPFRV

EPFRV.SK z 31.07.2014 Úradný vestník Európskej únie L 227/55.

 

Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytuVytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rokVytlačiť
 

Obec Santovka v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky      29 898 kg
Komunálny odpad     176 130 kg

Výpočet = (29 898: 176 130) x 100 = 16,97 %

Percento separácie v obci Santovka za rok 2018 činí 16,97 %.


 
 

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD SantovkaVytlačiť
 

DI

 

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 vo výške celkových oprávnených výdavkov 2 019 245,74 €. Požadovaná výška dotácie činí 1 918 283,45 €.

   Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb.

   V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme realizovať výstavbu dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia rodinného typu. Rodinné domy sú navrhnuté ako SMART – inteligentné domy, čím zabezpečíme klientom bezpečné bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život. Transformačný proces sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov.

   Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

   Pri príprave projektovej dokumentácii sme postupovali v zmysle Univerzálneho navrhovania objektov komunitných sociálnych služieb, vypracované Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Výstavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby v obci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18. V rodinnom dom na ul. Horná č 18 bude umiestnených 12 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí budú premiestnení zo súčasného nevyhovujúceho pavilónu. V nových rodinných domoch vznikne šesť ubytovacích častí, ktoré budú obývať vždy dvaja klienti. Každá z ubytovacích častí bude pozostávať: vstupná chodba, sociálne zariadenie, kuchynská časť spojená s obývacou časťou a dve samostatné spálne s celkovou výmerou 59,6 m2. Rodinný dom na ulici Ružová č. 26, bude obývať 12 klientov, ktorí sú zapojení do transformačného procesu a budú premiestnený z ubytovacieho pavilónu a z priestorov kaštieľa. Ubytovacie priestory budú kompletne vybavené nábytkom a zariadením. Pozostáva: vstavané spotrebiče, vstavaná kuchynská linka, sedacie súpravy, stoly, stoličky, policové zostavy, šatníkové skrine, nočné stolíky, polohovacie postele, kreslá. Pri výbere interiérového zariadenia sme vychádzali hlavne z funkčnosti a variability – prispôsobenie interiéru pre všetkých klientov s rôznou mierou zdravotného postihnutia. Klientom budú k dispozícii i vonkajšie priestory – vybudovanie terás na trávenie voľného času. V projekte sú dodržané všetky kritéria od umiestnenia, usporiadania, užívania až po priestorové požiadavky všetkých bytových jednotiek, ktoré boli navrhované v súlade s platnou legislatívou a v súlade s Univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj SMART technológie navrhnuté do rodinných domov, ktoré pozostávajú z bezpečnostných prvkov:

- detekcia dymu, požiaru, CO, pretečenia vody

- monitorovanie parametrov v bytovej jednotke /teplota, vlhkosť, vetranie/

- monitorovanie otvorených okien, dverí

- monitorovanie zapnutých elektrospotrebičov

- video vrátnik a kamerová kontrola vstupov

- audio kontrola

Ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou výstavby rodinných domov a ktoré napomáhajú klientovi riešiť krízové situácie sú:

- poplachové tlačidlá /WC, posteľ, kúpeľňa/

- senzor pádu

- pohybové senzory vo výške 30 cm

    Bezpečné bývanie pre seniorov sú v súlade s legislatívou a to najmä v súlade so zákonmi: zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v jeho vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a Zákonom č. 576/2004 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti. Cieľom výstavby rodinných domov je vytvorenie takého prostredia, ktoré je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná v bezpečnom, prístupnom prostredí. Interiérové vybavenie rodinných domov je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým činnostiam poskytovaných v rámci sociálnych služieb (opatrovanie, voľno časové aktivity, stravovanie, ošetrovateľské služby, stretávanie sa s rodinou, kontakt so širšou komunitou atď;) pričom budú zachované najvšeobecnejšie práva v oblasti ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Podľa tepelnotechnického posudku stavby uvažované rodinné domy spĺňajú parametre energetickej triedy A1, čo je globálny ukazovateľ určujúci ultranízkoenergetickú úroveň stavby. (40,3 kWh/m2 a rok) Súčasťou projektu je aj vybudovanie bázy pre opatrovateľský personál na ul. Horná č. 18. V báze bude umiestnená integračná platforma – centrálny pult, v ktorom sa budú sústreďovať všetky informácie o poskytovaných službách (ambulantné, terénne, pobytové) s nepretržitým dohľadom. Báza je rozdelená na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenie. Okrem bázy je v projekte navrhnutá aj výstavba garáží pre osobný automobil určený pre opatrovateľský personál a multidisciplinárny tím, garážové miesto pre prepravnú službu. Ďalej projekt zahŕňa výstavbu parkovacích miest pre klientov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov k novopostaveným rodinným domom s osvetlením, miesta na zhromažďovanie TKO, odstránenie stavieb (strý ubytovací pavilón, garáž) ktoré sa stali nadbytočnými z dôvodu realizácie projektu a následné terénne úpravy, ktoré je potrebné realizovať po búracích prácach. Navrhované projektové riešenie výstavby rodinných domov ako aj interiérové vybavenie je navrhované v zmysle „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“.

    Výstavba bude zahájená po dokončení verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Hypertextový odkaz: IROP

                                            

                                                                                               Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 


Úvodná stránka