Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

POZVÁNKA NA 2. RIADNE ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SANTOVKEVytlačiť
 

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce


z v o l á v a


2. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa
21. februára 2019 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Santovke,
Parková 2, Santovka


 
 

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD SantovkaVytlačiť
 

DI

 

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 vo výške celkových oprávnených výdavkov 2 019 245,74 €. Požadovaná výška dotácie činí 1 918 283,45 €.

   Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb.

   V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme realizovať výstavbu dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia rodinného typu. Rodinné domy sú navrhnuté ako SMART – inteligentné domy, čím zabezpečíme klientom bezpečné bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život. Transformačný proces sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov.

   Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

   Pri príprave projektovej dokumentácii sme postupovali v zmysle Univerzálneho navrhovania objektov komunitných sociálnych služieb, vypracované Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Výstavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby v obci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18. V rodinnom dom na ul. Horná č 18 bude umiestnených 12 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí budú premiestnení zo súčasného nevyhovujúceho pavilónu. V nových rodinných domoch vznikne šesť ubytovacích častí, ktoré budú obývať vždy dvaja klienti. Každá z ubytovacích častí bude pozostávať: vstupná chodba, sociálne zariadenie, kuchynská časť spojená s obývacou časťou a dve samostatné spálne s celkovou výmerou 59,6 m2. Rodinný dom na ulici Ružová č. 26, bude obývať 12 klientov, ktorí sú zapojení do transformačného procesu a budú premiestnený z ubytovacieho pavilónu a z priestorov kaštieľa. Ubytovacie priestory budú kompletne vybavené nábytkom a zariadením. Pozostáva: vstavané spotrebiče, vstavaná kuchynská linka, sedacie súpravy, stoly, stoličky, policové zostavy, šatníkové skrine, nočné stolíky, polohovacie postele, kreslá. Pri výbere interiérového zariadenia sme vychádzali hlavne z funkčnosti a variability – prispôsobenie interiéru pre všetkých klientov s rôznou mierou zdravotného postihnutia. Klientom budú k dispozícii i vonkajšie priestory – vybudovanie terás na trávenie voľného času. V projekte sú dodržané všetky kritéria od umiestnenia, usporiadania, užívania až po priestorové požiadavky všetkých bytových jednotiek, ktoré boli navrhované v súlade s platnou legislatívou a v súlade s Univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj SMART technológie navrhnuté do rodinných domov, ktoré pozostávajú z bezpečnostných prvkov:

- detekcia dymu, požiaru, CO, pretečenia vody

- monitorovanie parametrov v bytovej jednotke /teplota, vlhkosť, vetranie/

- monitorovanie otvorených okien, dverí

- monitorovanie zapnutých elektrospotrebičov

- video vrátnik a kamerová kontrola vstupov

- audio kontrola

Ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou výstavby rodinných domov a ktoré napomáhajú klientovi riešiť krízové situácie sú:

- poplachové tlačidlá /WC, posteľ, kúpeľňa/

- senzor pádu

- pohybové senzory vo výške 30 cm

    Bezpečné bývanie pre seniorov sú v súlade s legislatívou a to najmä v súlade so zákonmi: zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v jeho vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a Zákonom č. 576/2004 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti. Cieľom výstavby rodinných domov je vytvorenie takého prostredia, ktoré je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná v bezpečnom, prístupnom prostredí. Interiérové vybavenie rodinných domov je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým činnostiam poskytovaných v rámci sociálnych služieb (opatrovanie, voľno časové aktivity, stravovanie, ošetrovateľské služby, stretávanie sa s rodinou, kontakt so širšou komunitou atď;) pričom budú zachované najvšeobecnejšie práva v oblasti ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Podľa tepelnotechnického posudku stavby uvažované rodinné domy spĺňajú parametre energetickej triedy A1, čo je globálny ukazovateľ určujúci ultranízkoenergetickú úroveň stavby. (40,3 kWh/m2 a rok) Súčasťou projektu je aj vybudovanie bázy pre opatrovateľský personál na ul. Horná č. 18. V báze bude umiestnená integračná platforma – centrálny pult, v ktorom sa budú sústreďovať všetky informácie o poskytovaných službách (ambulantné, terénne, pobytové) s nepretržitým dohľadom. Báza je rozdelená na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenie. Okrem bázy je v projekte navrhnutá aj výstavba garáží pre osobný automobil určený pre opatrovateľský personál a multidisciplinárny tím, garážové miesto pre prepravnú službu. Ďalej projekt zahŕňa výstavbu parkovacích miest pre klientov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov k novopostaveným rodinným domom s osvetlením, miesta na zhromažďovanie TKO, odstránenie stavieb (strý ubytovací pavilón, garáž) ktoré sa stali nadbytočnými z dôvodu realizácie projektu a následné terénne úpravy, ktoré je potrebné realizovať po búracích prácach. Navrhované projektové riešenie výstavby rodinných domov ako aj interiérové vybavenie je navrhované v zmysle „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“.

    Výstavba bude zahájená po dokončení verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

                                             

                                                                                               Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice ohľadom registrácie chovov ošípaných Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Postup_RCH.pdf Postup_RCH.pdf (590.2 kB)
Súbor na stiahnutie RCH_Priloha1.pdf RCH_Priloha1.pdf (95.2 kB)
Súbor na stiahnutie RCH_Priloha2.pdf RCH_Priloha2.pdf (60.9 kB)
Súbor na stiahnutie Usmernenie_RCH.pdf Usmernenie_RCH.pdf (187.3 kB)

 
 

Pozemkové spoločenstvo „Ilava“ Santovka-Malinovec - Pozvánka na valné zhromaždenieVytlačiť
 

Výbor Pozemkového spoločenstva „Ilava“ Santovka-Malinovec Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 9. marca 2019 v Zasadačke OÚ v Santovke. Prezentácia členov je od 9.00 do 10.00hod. Začiatok rokovania o 10.00 hod.


 
 

Elektronické e-mailové adresy na doručovanie- Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií - Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Obci Santovka pre voľby prezidenta v roku 2019Vytlačiť
 


 
 

Informácia pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Príhovor starostu obceVytlačiť
 

    Prešli ďalšie štyri roky v živote našej obce od okamihu, keď som sa Vám z tohto miesta prihováral podobne ako dnes.

   V uplynulom období sme spolu s poslancami robili všetko čo sme vedeli a mohli pre to, aby sme Santovku rozvíjali a pomáhali jej obyvateľom. Aby sme v rámci možností mohli dobre bývať, žiť a mali k dispozícii potrebné služby. Aj keď sa nám nepodarilo spraviť všetko čo bolo a je potrebné, predsa len sme úspešne uskutočnili mnoho podujatí, realizovali viacero projektov, budovali, písali žiadosti a zabezpečovali chod obce. Osobne som presvedčený, že úspešne, ba až nadpriemerne.

   Santovka je obcou, ktorá je pozitívne hodnotená v širokom okolí. Je lídrom v regióne a známa na celom Slovensku ako obec plniaca si svoje povinnosti a úspešná v rozvoji.  Svoje projekty robíme v súlade s dlhodobými plánmi, ktorých základy sme položili ešte v roku 2007 a 2008, kedy sme pripravili a schválili prvý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

   Pre Santovku na rôznych postoch pracujú šikovní a pracovití ľudia. Okrem toho, že zabezpečujú každodenný chod, podieľajú sa aj na príprave nových  plánov a žiadostí potrebných pre získanie financií na projekty aj ich realizáciu. Veľmi si cením ich prácu a ďakujem im za to, že tak robia. Som hrdý, že s nimi môžem spolupracovať a vyslovujem presvedčenie, že si zaslúžia uznanie a pochvalu aj od všetkých obyvateľov. V kolektíve máme aj mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto a sú platnými členmi kolektívu obce Santovka. Toto moje presvedčenie sa vzťahuje aj na zamestnancov ZpS DD, MŠ a ZŠ, ktoré pôsobia pod obcou.

   Dovolím si v skratke pripomenúť niektoré aktivity v poslednom období: postavili sme multifunkčné ihrisko, optické telekomunikačné vedenie v celej obci, opravili strechu na MŠ a čiastočne ju vybalili novým nábytkom, onedlho na dvore pribudne nové detské ihrisko, dali sme na budovu OcÚ novú strešnú krytinu, zariadili kancelárie. Spravili sme nové podlahy v triedach a zborovni ZŠ, vybudovali počítačovú sieť v celej škole. V ZpS DD sme spravili nové chodníky, vysadili množstvo rastlín, opravili oporný múr, získali sme dodávkové auto pre prepravnú službu a ďalšie veci. Obnovili sme činnosť obecného hasičského zboru a získali dotácie na činnosť a nový protipovodňový vozík s výbavou. Opravili sme chodník na Levickej ulici, začali budovať park pri zastávke v Malinovci, uskutočnili mnoho podujatí, vydali knihu, premiestnili pomník padlých a postavili nový. Sme členmi MAS Tekov-Hont, OOCR Tekov, zaviedli sme elektronické poskytovanie služieb podľa zákona, občania môžu získať na obci výpis z katastra, registra trestov a obchodného registra a iné...

   V týchto dňoch prebieha výstavba troch 8 bytových nájomných budov, do ktorých sa budú na jeseň 2019 sťahovať nájomníci. Máme schválený projekt na skvalitnenie bývania pre klientov domova dôchodcov. Teraz pripravujeme verejné obstarávanie na jeho realizáciu, ktorú by sme radi zahájili po dokončení bytoviek, alebo na jar 2020. V procese schvaľovania máme aj projekt na vybudovanie Komunitného centra. Výsledok schvaľovania sa máme dozvedieť začiatkom budúceho roku. Taktiež sme dostali na účet obce príspevok na výstavbu hasičskej zbrojnice. Všetko sú to výzvy do budúcna a obecné zastupiteľstvo a ja budeme robiť všetko pre to, aby sme tieto výzvy úspešne naplnili a dali do užívania tým, ktorí to potrebujú a aj všetkým občanom Santovky.

   Sľúbili sme, že budeme v rámci svojich možností obnovovať chodníky v obci.  Aj na základe Vašich podnetov sa intenzívnejšie budeme zaoberať likvidáciou nelegálne uložených odpadov v našom chotári. Využijeme na to prostriedky určené z EÚ, o ktoré sa budeme uchádzať. Musím ale pripomenúť, že si všetci musíme vstúpime do svedomia a zabrániť ich opätovnému vzniku. Ak neprestaneme vytvárať takéto skládky, pôjde o zbytočné míňanie našich spoločných peňazí a ďalšie ohrozovanie čistoty nášho životného prostredia!

   Život ľudí a aj obce je pestrý, musí sa prispôsobovať okamžitým situáciám a podmienkam. Preto nie je možné všetko dopodrobna naplánovať, dať na papier a sľúbiť. Preto chcem vysloviť moje predsavzatie, že budem robiť maximum pre to, aby sme tu uvedené zámery realizovali, a že budem plniť aj iné potrebné úlohy v prospech obce a jej obyvateľov.

   Verím, že aj v nadchádzajúcom období budem mať podporu poslancov a pochopenie Santovčanov pre to čo budeme spoločne budovať a tvoriť.

   Na záver gratulujem novozvoleným poslancom za ich úspech vo voľbách, verím, že naplnia prejavenú dôveru voličov.

   Kandidátom, ktorí sa nedostali do zastupiteľstva vyslovujem rešpekt za to, že mali záujem a aj odvahu uchádzať sa o zvolenie a ochotu spraviť pre obec niečo užitočné. Preto ich z tohto miesta vyzývam na spoluprácu a pomoc pri realizovaní projektov a aktívnu účasť na potrebných úlohách v prospech obce.

   Občanom Santovky želám všetko dobré. Zároveň prosím o pochopenie a trpezlivosť. Nie všetko sa dá spraviť okamžite a ak sa niečo buduje väčšinou to prináša aj isté obmedzenia a nepríjemnosti.

   S pokorou a rešpektom, ďakujem za prejavenú dôveru vo voľbách a opätovné zvolenie za starostu Santovky. Je to pre mňa česť aj záväzok. Urobím všetko pre to aby som si Vašu dôveru zaslúžil a nesklamal Vás.

 

V Santovke 10. 12. 2018                                           

                                                                                                                      Ľubomír Lőrincz


 
 

Schválený rozpočet Obce Santovka na rok 2019 (2020, 2021)Vytlačiť
 

Zariadenie pre seniorov- Domov dôchodcov Rozpočet 2019 (2020-2021) Zariadenie pre seniorov- Domov dôchodcov Rozpočet 2019 (2020-2021).pdf Zariadenie pre seniorov- Domov dôchodcov Rozpočet 2019 (2020-2021).pdf (545.6 kB)
Obec Santovka Rozpočet 2019 (2020-2021) Obec Santovka Rozpočet 2019 (2020-2021).pdf Obec Santovka Rozpočet 2019 (2020-2021).pdf (655.9 kB)
Obec Santovka Rozpočet 2019 (2020-2021) SUMÁR Obec Santovka Rozpočet 2019 (2020-2021) SUMÁR.pdf Obec Santovka Rozpočet 2019 (2020-2021) SUMÁR.pdf (226.2 kB)

 
 

VÝZVA ZSD na orez a výrub stromovVytlačiť
 


 
 

Program obnovy dedinyVytlačiť
 

Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny číslo 107/POD-402/18 bola príjemcovi dotácie poskytnutá podpora vo forme dotácie vo výške 5.000,00 EUR.

Súbor na stiahnutie logá.pdf logá.pdf (471.3 kB)

 
 

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.Vytlačiť
 

Obec Santovka ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2018 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 31.08.2018 a to buď zaplatením v pokladni OcU, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.


 
 

Nové byty v SantovkeVytlačiť
 

Rovnaké informácie ako v súbore nájdete v zelenom riadku na webovej stránke obce pod názvom "Nové byty v Santovke" a aj v pravom menu stránky po kliknutí na obrázok bytovky.


 
 


Úvodná stránka