Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Pozvánka na 8. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v SantovkeVytlačiť
 

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce

z v o l á v a

8. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa

03. 10 .2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu.


 
 

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierkyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

V prípade parcely p. č.  63/5 - ostatná plocha o výmere 261 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Santovka, zapísanej na LV č. 1 vo výlučnom vlastníctve obce Santovka, v zmysle Geometrického plánu č. 5/2019 na rozdelenie pozemkov parc. č. 1603/21 a 63/5 vyhotoveného Štefanom Boďóm zo dňa 02.08.2019, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor pod číslom 733/2019, prípad hodný osobitný zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ je spoluvlastníkom priľahlého pozemku, ktorý má nepravidelný tvar. Uvedeným postupom (spôsobom predaja uvedenom v uznesení č. 105/2019) dôjde k tvarovej úprave pozemkov, ktorá je aj v záujme obce. Predmetná parcela je územným plánom obce určená ako verejná zeleň a obec na nej neplánuje vykonávať stavebnú činnosť. Údržbou a kosením tejto parcely vznikajú obci finančné náklady.


 
 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti- 1/2 podielu parcely p. č. 1603/1 v k. ú SantovkaVytlačiť
 


 
 

Deň obce Santovka 2019Vytlačiť
 

Dňa 06.07.2019 sme si v obci Santovka pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Santovka. V rovnaký deň došlo aj k slávnostnému otvoreniu Múzea Maďarovskej kultúry a Santovskej vody.


 
 

Schválený Záverečný účet obce Santovka za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytuVytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rokVytlačiť
 

Obec Santovka v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky      29 898 kg
Komunálny odpad     176 130 kg

Výpočet = (29 898: 176 130) x 100 = 16,97 %

Percento separácie v obci Santovka za rok 2018 činí 16,97 %.


 
 


Úvodná stránka