Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Pozvánka na 4. rokovanie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. apríla 2019 o 18:00 hod.Vytlačiť
 

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce


z v o l á v a


4. rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa
25. 04 .2019 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Santovke,
Parková 2, Santovka

Súbor na stiahnutie 00_Pozvánka.pdf 00_Pozvánka.pdf (404.4 kB)

 
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáVytlačiť
 

Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviskáObec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) "Európa investuje do vidieckých oblastí", v rámi OP Program rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov úspor a energie, Aktivita 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, vo výške celkových oprávnených výdavkov 89 880,00 €. Požadovaná výška dotácie činí 89 880,00 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, rozšírenie základnej infraštruktúry a úrovne rozvoja obce Santovka.

Konkrétnymi cieľmi projektu sú:

- zlepšenie siete miestnych komunikácií

- zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

- skvalitnenie základnej infraštruktúry

- zlepšenie dostupnosti pre obyvateľov k ich obydliam

- vybudovanie trvalej prístupovej cesty k výstavbe bytových domov.

V rámci projektu sa buduje prístup na parkovisko, samotné odstavné stojiská, spevnené plochy a chodníky osadením trvalého dopravného značenia a konečnou úpravou terénu so sadovými úpravami, ktoré budú tvoriť prístup k bytovým domom a ich blízkemu okoliu.

Cieľ projektu naväzuje na výstavbu 3 bytových domov. Projekt umožní k bytovým domom priamy prístup po cestnej komunikácii. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí vybudovanie parkoviska a odstavných stojísk pre motorové vozidlá obyvateľov bytových domov, z ktorých bude stojisko určené aj pre osoby s telesným postihnutím. V projekte je zahrnutá výstavba chodníkov pre chodcov, ktoré budú tvoriť bezprostredný a bezpečný prístup k bytovým domom. Trvalé dopravné značenie má slúžiť k plynulej dopravnej premávke a bezpečnosti chodcov. K atraktivite okolia prospeje konečná úprava terénu so sadovými úpravami- zelená infraštruktúra. 

Prostredníctvom projektu dôjde k spojeniu územia, na ktorom sa budú nachádzať bytové domy s miestnou komunikáciou spájajúcou sa so štátnou cestou. Projekt umožní zrealizovať konečnú podobu novej oblasti obce a okolia bytových domov.

Hypertextové odkazy:

EPFRV.SK z 31.07.2014 Úradný vestník Európskej únie L 227/55.

EPFRV

Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 

Oznámenie o začatí konania- výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2018 - NávrhVytlačiť
 


 
 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

    Predaj pozemku, ktorý je vedený na LV č. 1 k.ú. Malinovec v registri C-KN ako p. č. 24/3 o výmere 41 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v obci Santovka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518, je potrebný z dôvodu rozšírenia VN a NN distribučných rozvodov a výstavby transformátorovej stanice zo strany ZSD. Výstavba je nevyhnutná z dôvodu budovania „Novostavby 3x8 b.j. Santovka“, ktorá je investičnou akciou obce Santovka a nepostačujúcou kapacitou terajšej siete VN a NN rozvodov.

   Včasnosť prechodu majetku z obce na ZSD je dôležitá pre dodržanie zmluvných podmienok poskytnutej dotácie a úveru, t. j. včasného skolaudovania novostavby, ktorú bez elektrickej prípojky skolaudovať možné nie je.

  Cena predávanej nehnuteľnosti je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle podmienok ZSD je dohodnutá vo výške 100,- EUR.


 
 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôrVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania- výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby „FTTC_Santovka_0263BR“Vytlačiť
 


 
 

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce SantovkaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Parcelu p. č. 1597/73 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2 v k. ú. Santovka v obci Santovka v zmysle Geometrického plánu č. 231/2017 na oddelenie pozemkov parc. č. 1602/7, 1603/20 a 1597/73 vyhotoveného Štefanom Boďom zo dňa 01 .03.2018, Juraj Lauko s manželkou Svetlanou pravidelne udržiavajú kosením od roku 2003 na vlastné náklady. Odpredaj novovzniknutej parcely bol v minulosti schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.4.2003 uznesením pod písmenom A) bod 9. priamym odpredajom, no k samotnému predaju nikdy nedošlo.

Dôvodom predaja dielu č. 1 parcely p. č. 1597/17- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 mv k. ú. Santovka v obci Santovka v zmysle Geometrického plánu č. 231/2017 na oddelenie pozemkov parc. č. 1602/7, 1603/20 a 1597/73 vyhotoveného Štefanom Boďom zo dňa 01.03.2018, je ten, že na parcele sa nachádza múr/oplotenie Juraja Lauka s manželkou Svetlanou. 

Zámer predať uvedené nehnuteľnosti bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Santovke dňa 21. februára 2019 uznesením č. 48/2019.


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rokVytlačiť
 

Obec Santovka v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky      29 898 kg
Komunálny odpad     176 130 kg

Výpočet = (29 898: 176 130) x 100 = 16,97 %

Percento separácie v obci Santovka za rok 2018 činí 16,97 %.


 
 

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD SantovkaVytlačiť
 

DI

 

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 vo výške celkových oprávnených výdavkov 2 019 245,74 €. Požadovaná výška dotácie činí 1 918 283,45 €.

   Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb.

   V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme realizovať výstavbu dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia rodinného typu. Rodinné domy sú navrhnuté ako SMART – inteligentné domy, čím zabezpečíme klientom bezpečné bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život. Transformačný proces sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov.

   Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

   Pri príprave projektovej dokumentácii sme postupovali v zmysle Univerzálneho navrhovania objektov komunitných sociálnych služieb, vypracované Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Výstavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby v obci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18. V rodinnom dom na ul. Horná č 18 bude umiestnených 12 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí budú premiestnení zo súčasného nevyhovujúceho pavilónu. V nových rodinných domoch vznikne šesť ubytovacích častí, ktoré budú obývať vždy dvaja klienti. Každá z ubytovacích častí bude pozostávať: vstupná chodba, sociálne zariadenie, kuchynská časť spojená s obývacou časťou a dve samostatné spálne s celkovou výmerou 59,6 m2. Rodinný dom na ulici Ružová č. 26, bude obývať 12 klientov, ktorí sú zapojení do transformačného procesu a budú premiestnený z ubytovacieho pavilónu a z priestorov kaštieľa. Ubytovacie priestory budú kompletne vybavené nábytkom a zariadením. Pozostáva: vstavané spotrebiče, vstavaná kuchynská linka, sedacie súpravy, stoly, stoličky, policové zostavy, šatníkové skrine, nočné stolíky, polohovacie postele, kreslá. Pri výbere interiérového zariadenia sme vychádzali hlavne z funkčnosti a variability – prispôsobenie interiéru pre všetkých klientov s rôznou mierou zdravotného postihnutia. Klientom budú k dispozícii i vonkajšie priestory – vybudovanie terás na trávenie voľného času. V projekte sú dodržané všetky kritéria od umiestnenia, usporiadania, užívania až po priestorové požiadavky všetkých bytových jednotiek, ktoré boli navrhované v súlade s platnou legislatívou a v súlade s Univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj SMART technológie navrhnuté do rodinných domov, ktoré pozostávajú z bezpečnostných prvkov:

- detekcia dymu, požiaru, CO, pretečenia vody

- monitorovanie parametrov v bytovej jednotke /teplota, vlhkosť, vetranie/

- monitorovanie otvorených okien, dverí

- monitorovanie zapnutých elektrospotrebičov

- video vrátnik a kamerová kontrola vstupov

- audio kontrola

Ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou výstavby rodinných domov a ktoré napomáhajú klientovi riešiť krízové situácie sú:

- poplachové tlačidlá /WC, posteľ, kúpeľňa/

- senzor pádu

- pohybové senzory vo výške 30 cm

    Bezpečné bývanie pre seniorov sú v súlade s legislatívou a to najmä v súlade so zákonmi: zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v jeho vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a Zákonom č. 576/2004 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti. Cieľom výstavby rodinných domov je vytvorenie takého prostredia, ktoré je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná v bezpečnom, prístupnom prostredí. Interiérové vybavenie rodinných domov je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým činnostiam poskytovaných v rámci sociálnych služieb (opatrovanie, voľno časové aktivity, stravovanie, ošetrovateľské služby, stretávanie sa s rodinou, kontakt so širšou komunitou atď;) pričom budú zachované najvšeobecnejšie práva v oblasti ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Podľa tepelnotechnického posudku stavby uvažované rodinné domy spĺňajú parametre energetickej triedy A1, čo je globálny ukazovateľ určujúci ultranízkoenergetickú úroveň stavby. (40,3 kWh/m2 a rok) Súčasťou projektu je aj vybudovanie bázy pre opatrovateľský personál na ul. Horná č. 18. V báze bude umiestnená integračná platforma – centrálny pult, v ktorom sa budú sústreďovať všetky informácie o poskytovaných službách (ambulantné, terénne, pobytové) s nepretržitým dohľadom. Báza je rozdelená na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenie. Okrem bázy je v projekte navrhnutá aj výstavba garáží pre osobný automobil určený pre opatrovateľský personál a multidisciplinárny tím, garážové miesto pre prepravnú službu. Ďalej projekt zahŕňa výstavbu parkovacích miest pre klientov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov k novopostaveným rodinným domom s osvetlením, miesta na zhromažďovanie TKO, odstránenie stavieb (strý ubytovací pavilón, garáž) ktoré sa stali nadbytočnými z dôvodu realizácie projektu a následné terénne úpravy, ktoré je potrebné realizovať po búracích prácach. Navrhované projektové riešenie výstavby rodinných domov ako aj interiérové vybavenie je navrhované v zmysle „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“.

    Výstavba bude zahájená po dokončení verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Hypertextový odkaz: IROP

                                            

                                                                                               Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 


Úvodná stránka