Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Účinnosť od: 1.2.2018

1/2018


 
VZN č.1/2018 o nájomných bytoch VZN č.1_2018 o nájomných bytoch.pdf VZN č.1_2018 o nájomných bytoch.pdf (826.7 kB)

 
Účinnosť od: 4.5.2017

6/2017


 
Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 Trhový poriadok obce Santovka Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 Trhový poriadok obce Santovka.pdf Dodatok č.1 k VZN č.4_2015 Trhový poriadok obce Santovka.pdf (352.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.10.2017

3/2017


 
VZN č. 3/2017 O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka VZN č. 3_2017 O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka.pdf VZN č. 3_2017 O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka.pdf (331.9 kB)

 
Účinnosť od: 4.5.2017

2/2017


 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka Dodatok č. 1 k VZN č. 2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka2.pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka2.pdf (359 kB)

 
Účinnosť od: 29.9.2017

2/2017


 
VZN č. 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka VZN č. 2_2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka.pdf VZN č. 2_2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka.pdf (340.4 kB)

 
Účinnosť od: 1.10.2016

3/2016


 
VZN č. 3/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka VZN č. 3_2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka.pdf VZN č. 3_2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka.pdf (396.4 kB)

 
Účinnosť od: 1.4.2016

1/2016


 
VZN č.1/2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Santovka VZN č.1_2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Santovka.pdf VZN č.1_2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Santovka.pdf (327.7 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

2/2015


 
VZN č.2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Santovka VZN č.2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Santovka.pdf VZN č.2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Santovka.pdf (506.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

1/2015


 

 
Účinnosť od: 1.9.2013

4/2013


 
 
Účinnosť od: 1.6.2007

6/2007


 
 

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa predchádzajúcich dvoch odsekov sa nepoužije.
 
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
 
Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 
Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
 
 Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Viac o zákonnej úprave všeobecne záväzných nariadení obce nájdete v §6 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 


Úvodná stránka