Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola Santovka

 

Základná škola, Levická 25, 935 87 Santovka
Stupeň vzdelania ISCED 1
Dĺžka štúdia štyri roky
Vyučovací jazyk slovenský
Študijná forma denná
Druh školy štátna
Typ školy neplnoorganizovaná
Názov školy Základná škola
Adresa Levická 25, 935 87 Santovka
Riaditeľ školy PaedDr. Helena Sumeráková
Kontakt 036 6399151
email zssantovka@gmail.com
Zriaďovateľ Obec Santovka
Adresa Parková 2, 935 87 Santovka
Kontakt 036 6399115

 

Charakteristika školy

Základná škola v Santovke je málotriedna ZŠ, kde  sú do dvoch tried spojené ročníky prvý s tretím a druhý so štvrtým. Kapacita školy je približne tridsať žiakov.

Školu navštevujú žiaci obce Santovka a Domadice. Začiatok vyučovania je prispôsobený autobusovým spojom.

Pedagogický zbor v škole tvoria: riaditeľka školy a zároveň triedna učiteľka II. triedy, triedna učiteľka I. triedy,  vychovávateľka v ŠKD a kňaz vyučujúci NAV.

Nepedagogickí zamestnanci sú školníčka a zároveň upratovačka, kuchárka a vedúca školskej jedálne.

Škola sa nachádza v peknom prostredí, s veľkým dvorom a stromami. Je to prízemná budova, v ktorej sú dve triedy, jedna počítačová učebňa, jedáleň, kuchyňa, zborovňa, riaditeľňa, veľká chodba a sociálne zariadenie. Súčasťou areálu školy je hospodárska budova pozostávajúca z troch skladov. Pedagogickí zamestnanci sa venujú mimovyučovacej činnosti v priestoroch útulnej zborovne a riaditeľne. Škola má školskú jedáleň a vlastnú kuchyňu. Priestory školy dopĺňajú toalety a priestranná chodba slúžiaca ako šatňa. Žiaci školy využívajú obecnú knižnicu na rozšírenie čitateľskej gramotnosti.

Škola poskytuje základné vzdelanie rôznorodej skupine žiakov. Nadaným žiakom dáva možnosť rozvíjať svoj talent v oblasti športu, prírodných vied a literárnej  činnosti. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pristupujú učitelia individuálne. V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť realizácie v ŠKD  alebo v záujmových krúžkoch.

 ZŠ spolupracuje aj s inými subjektmi zo sféry školstva ale aj iných rezortov:

MŠ Santovka, Občianske združenie Do školy, Obecný úrad Santovka, obecné úrady zo spádových obcí, Klub seniorov Santovka, Zariadenie pre seniorov Dom dôchodcov Santovka a Domadice, Pedagogicko-psychologická a špeciálno-pedagogická poradňa v Leviciach, obvodný zubný lekár a Roľnícke družstvo Santovka.


 


Úvodná stránka