Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

vyrub stromov Podľa §69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je obec vo veciach ochrany drevín orgánom ochrany prírody. Ak tento neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody - obce. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a §48 zákona, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

 

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa §17 ods. 11 vykonávacej Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. najmä preukázanie:
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Pokutu podľa §90 zákona o ochrane prírody a krajiny do výšky 9 958,17 eura a prepadnutie veci je možné okrem iného uložiť aj za výrub bez súhlasu orgánu ochrany prírody. 

Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10,00 € - fyzická osoba, a 100,00 € - právnická osoba.

SÚHLAS NA VÝRUB DREVINY SA NEVYŽADUJE
1 na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
2 pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
3 na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách
4 pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku
5 ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
6 ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
7 ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny
8 na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2) zák. č. 543/2002 Z. z. 
9 na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom (§ 18a zákona č. 220/2004 Z.z.) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín
10 na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný (§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a) zák. č. 543/2002 Z. z.)

 

AKTUÁLNY CENNÍK ZBERNÝCH NÁDOB
kovová 110 l 26,40 €
plastová 120 l 19,50 €
plastová 240 l 31,50 €

Zberné nádoby je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Santovke.


 

Životné prostredie

Zvoz odpadov

Vývoz odpadu

Október 2019
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3

Filter

Legenda

 TKO

 PLASTY

 SKLO

 PAPIER


 

Vyhľadať podľa textu

Odpadové hospodárstvo obce Santovka

Obec Santovka v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky      29 898 kg
Komunálny odpad     176 130 kg

Výpočet = (29 898: 176 130) x 100 = 16,97 %

Percento separácie v obci Santovka za rok 2018 činí 16,97 %.

 

separovanie odpadu

Triedením odpadu obyvatelia pomáhajú životnému prostrediu a obci. Obci znížia separovaním náklady na vývoz a skládkovanie, pretože zmenšujú objem vyvážaného komunálneho odpadu a životnému prostrediu tým, že znížia objem odpadu na skládke.

Obec  Santovka má organizovaný zber komunálneho odpadu.

Všetky domácnosti  v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami na komunálny odpad. Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje  obec v pravidelných  dvojtýždňových intervaloch, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu.

 

Zvoz separovaného odpadu obci zabezpečujú spoločnosti:

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“, Pukanec    - plasty, sklo a papier     
ARGUSS, s. r. o., Bratislava       - elektroodpad, pneumatiky
MIKONA plus s. r. o., Želiezovce   - objemový odpad (stavebná suť,výkopový materiál...)

 

Všetky podrobosti ohľadom nakladania s odpadmi rieši VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka.


 


Úvodná stránka