Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

vyrub stromov Podľa §69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je obec vo veciach ochrany drevín orgánom ochrany prírody. Ak tento neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody - obce. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a §48 zákona, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

 

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa §17 ods. 11 vykonávacej Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. najmä preukázanie:
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Pokutu podľa §90 zákona o ochrane prírody a krajiny do výšky 9 958,17 eura a prepadnutie veci je možné okrem iného uložiť aj za výrub bez súhlasu orgánu ochrany prírody. 

Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10,00 € - fyzická osoba, a 100,00 € - právnická osoba.

SÚHLAS NA VÝRUB DREVINY SA NEVYŽADUJE
1 na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
2 pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
3 na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách
4 pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku
5 ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
6 ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
7 ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny
8 na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2) zák. č. 543/2002 Z. z. 
9 na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom (§ 18a zákona č. 220/2004 Z.z.) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín
10 na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný (§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a) zák. č. 543/2002 Z. z.)

 

AKTUÁLNY CENNÍK ZBERNÝCH NÁDOB
kovová 110 l 26,40 €
plastová 120 l 19,50 €
plastová 240 l 31,50 €

Zberné nádoby je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Santovke.


 

Životné prostredie

ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN
 ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN.rtf (98.4 kB) (98.4 kB)

Zvoz odpadov

Zvoz odpadov II.Q 2019
 TKO II.Q.pdf (204.5 kB) (204.5 kB)

Odpadové hospodárstvo obce Santovka

Termíny zvozu odpadov v Santovke za II.Q 2019

Dátum Deň v týždni Druh odpadu
4. apríl štvrtok PAPIER
8. apríl pondelok TKO
17. apríl streda TKO
29. apríl pondelok PLASTY
6. máj pondelok TKO
20. máj pondelok TKO
24. máj piatok PLASTY
3. jún pondelok TKO
10. jún pondelok SKLO
17. jún pondelok TKO
27. jún štvrtok PLASTY

 

Obec Santovka v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky      29 898 kg
Komunálny odpad     176 130 kg

Výpočet = (29 898: 176 130) x 100 = 16,97 %

Percento separácie v obci Santovka za rok 2018 činí 16,97 %.

 

separovanie odpadu

Triedením odpadu obyvatelia pomáhajú životnému prostrediu a obci. Obci znížia separovaním náklady na vývoz a skládkovanie, pretože zmenšujú objem vyvážaného komunálneho odpadu a životnému prostrediu tým, že znížia objem odpadu na skládke.

Obec  Santovka má organizovaný zber komunálneho odpadu.

Všetky domácnosti  v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami na komunálny odpad. Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje  obec v pravidelných  dvojtýždňových intervaloch, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu.

 

Zvoz separovaného odpadu obci zabezpečujú spoločnosti:

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“, Pukanec    - plasty, sklo a papier     
ARGUSS, s. r. o., Bratislava       - elektroodpad, pneumatiky
MIKONA plus s. r. o., Želiezovce   - objemový odpad (stavebná suť,výkopový materiál...)

 

Všetky podrobosti ohľadom nakladania s odpadmi rieši VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka.


 

 


Úvodná stránka