Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 393
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/2019Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo:Hraničná 12, 815 26 Bratislava DODATOK č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072NR130112Mení sa Príloha č. 2 Zmluva o poskytnutí NFP na základe Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu doručenej dňa 30.11.2018 nasledovne : Predmet Aktivít Projektu0,00 €16.4.2019nestanovený
17/2019Juraj Lauko a manželka Svetlana Lauková, Kúpeľná 510/5, 935 87 SantovkaKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostídiel číslo 1 pozemku p. č. 1597/17 o výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie pozemok p. č. 1597/73 o výmere 91 m2, zastavaná plocha a nádvorie, obe parcely určené Geometrickým plánom č. 231/2017 na oddelenie pozemkov parc. č. 1602/7, 1603/20 a 1597/73 vyhotovený dňa 1.3.2018 Štefanom Boďom, úradne overený pod číslom 211/2018 549,90 €9.4.2019nestanovený
16/2019Ing. Jozef Šimončič, Domadice 167, 935 87 Domadice, SRKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostíparc. č. 24/3 o výmere 41 m2 , zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 24/4 o výmere 51 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, určená Geometrickým plánom č. 011/2018 na oddelenie pozemku parc. č. 24/3, 24/4, ktorý vyhotovil Gabriel Kosztolányi. 432,40 €5.4.2019nestanovený
15/2019SPP - distribúcia, a.s., so sídlom : Mlynské Nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka, Evidenčné číslo zmluvy 1000070319Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúcich z právnych predpisov.0,00 €4.4.201926.3.2024
14/2019Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 LeviceZMLUVA č. 5/1000124117Dodávka z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciu, špecifikácia odberu : 50071-12610-0, ul.Ružová, parc. č. 27/10,00 €4.4.201930.6.2021
13/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDohoda č. 19/15/060/46 Poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zák.č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 20193 325,90 €28.3.2019nestanovený
12/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 19/15/060/45Poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zák.č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 20196 651,80 €28.3.2019nestanovený
11/2019eBIZ Consulting s.r.o., Lehotského 1, 811 06 BratislavaMandátna zmluva uzavretá podľa § 566 až § 576 zák. č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisovMandatár za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre mandanta zabezpečí služby a činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,konzultačné a poradenské činnosti k procesom verej.obstarávania a potrebné podklady pre verejné obstarávanie k nižšie uvedenej podlimitnej zákazke na stavebné práce : Výstavba komunitného centra v Obci Santovka2 020,00 €13.3.2019nestanovený
10/2019Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 599/2018Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu žiadosti sa nahrádza novým znením,ktoré tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.0,00 €12.3.2019nestanovený
9/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účte.Účet samosprávy č. 2239416015/56000,00 €9.3.2019nestanovený
8/2019Strom života, Jelenia 7, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci č. 3/2019Strom života vytvára programy environmentálnej a globálnej výchovy, založené na systémových (historických)základoch, ktoré využívajú inovatívne vzdelávacie metódy.Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností,talentu,čitateľskej gramotnosti...0,00 €9.3.2019nestanovený
7/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €1.3.2019nestanovený
6/2019Húština s.r.o., Hutnícka 154/3, 969 01 Banská Štiavnica, SRZmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkovPoskytnutie služby tvorby Realizačného projektu výsadby v zmysle Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry...1 000,00 €26.2.2019nestanovený
5/2019ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. SZH1111201813 uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods.2 zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovPredmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov ...0,00 €19.2.2019nestanovený
4/2019Západoslovenská Distribučná,a.s., Čulenova 6,816 47 BratislavaZmluva o spolupráci č. 1918400005-ZoSVzájomná spolupráca Zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení uvedených v zmluve potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby Žiadateľa „LE_Santovka 3x8b.j.‚ VNk, Ts, NNk (ďalej len „Stavba Žiadateľa) k distribučnej sústave Prevádzkovateľa s cieľom zabezpečenia podmienok pre budúce pripojenie a budúci odber elektriny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre požadovaný počet budúcich 24 odberných miest, s hodnotou ističa 3f x 20A a 3 odberných miest s ističom 3f x 16A, sumárne požadované pripojenie amperickej hodnoty 528 A.0,00 €12.2.2019nestanovený
3/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby,ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zák.č. 448/2008 Zb. ...Je úprava zmluvných podmienok,práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku... 436 320,00 €7.2.2019nestanovený
2/2019Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaDodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby...Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia0,00 €5.2.2019nestanovený
1/2019Martina Šuhajová, 935 87 SantovkaDohoda o vykonaní práceSkladovanie a ošetrovanie materiálu PIO 179,34 €17.1.201931.12.2019
1/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie účtu SK24 5600 0000 0022 3941 10110,00 €10.1.2018nestanovený
2/2018Silvia Matušková MAZY, 951 61 Čifáre 227Mandátna zmluva Č. 201801Predmetom zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby až do jej úplného dokončenia. 350,00 €13.1.2018nestanovený
3/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaMandátna zmluva č. 23/001/18záväzok banky poskytnúť za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jrdnotlivých ustanoveniach tejto Mandátnej zmluvy na požiadanie Klienta ručenie a záväzok Klienta zaplatiť Banke za poskytnutie ručenia dohodnutú províziu3 400,00 €13.1.2018nestanovený
4/2018ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceDohoda o prevode práv a povinností stavebníkaúprava práv a povinností jej účastníkov týkajúcich sa prevodu práv a povinností prevodcu ako stavebníka podľa príslušných právnych predpisov, ktoré mu vyplývajú z rozhodnutia o povolení stavieb uvedených v tejto zmluve na nadobúdateľa0,00 €16.1.2018nestanovený
5/2018ZLATNER, spol. s.r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceDodatok č. 1 k Zmluve o dielo evid. č. 39/6/2017úprava práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa0,00 €25.1.2018nestanovený
6/2018Mgr. art. Soňa Bellérová, Južná 16, 949 01 NitraZmluva o dielododanie interiérového návrhu zariadenia Múzeum obce Santovka o výmere 36m2 nachádzajúce sa v miestnosti budovy Obecného úradu Santovka, na adrese Parková 2, 935 87 Santovka4 400,00 €31.1.2018nestanovený
7/2018PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 BratislavaZmluva o reklame.Predmetom zmluvy je propagácia obchodného mena PosAm spol.s.r.o. počas dňa obce Santovka, konaného dňa 07.07.2018.1 000,00 €20.2.2018nestanovený
8/2018Pasienkové pozemkové spoločenstvo Santovka, Parková 2, 935 87 SantovkaDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 03.07.2007...mení sa nový text v Článku IV.bod 1,v Článku IV.bod 2, v Článku IV. bod 50,00 €21.2.2018nestanovený
9/2018ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra, zastúpený : Ing. Štefan StraňákZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovSpolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal.výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci...0,00 €6.3.2018nestanovený
10/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby,ktoré dovŕšili dôchodkový vek...Reg.číslo: 851/2018-M_ORFPredmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby... 392 805,72 €5.4.201831.3.2019
11/2018Santovka pre mladýchZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORUPrenajímateľ prenajíma nájomcovi miestnosť v budove Obecného úradu Parková 2/179 o výmere 62 m2. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v suteréne budovy na prízemí so spoločným vchodom do ambulancií lekárov, v k. ú. Santovka, parc. č. 74/4 KN-C vedená na LV č. 11,00 € (jednotková)30.3.2018nestanovený
12/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb AKombinácia jednej, dvoch alebo troch služieb, ktorými sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služby Internetového prístupu.40,00 €26.4.2018nestanovený
13/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDOHODA č. 18/15/054/45 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ ...1 pracovné miesto :Iný pomocný pracovník0,00 €26.4.201830.4.2019
14/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.1 400,00 €28.4.2018nestanovený
15/2018Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov, Maďarovská 123, 935 87 SantovkaZmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby + Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. soc. službyPlatiteľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi časť úhrady za prijímateľa soc.služby pani Štefánii Toplákovej, trvale bytom Santovka,Maďarovská 123/73... 100,87 €3.5.2018nestanovený
16/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €12.5.2018nestanovený
17/2018Ing. Žaneta VargováZmluva o určení zodpovednej osoby uzatvorená v zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovVymedzenie úloh zodpovednej osoby0,00 €24.5.2018nestanovený
18/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 23/001/18 Dodatok č. 1predĺženie bankovej záruky 200,00 €26.5.2018nestanovený
19/2018DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 BratislavaZmluva o reklame.Propagácia obchodného mena DATALAN a.s. počas Dňa obce Santovka,konaného dňa 07.7.2018.1 000,00 €16.6.20187.7.2018
20/2018Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomociPredmetom tejto zmluvy sú podmienky, za akých Obec Santovka v zmysle §10 ods.6 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Občianskemu združeniu Tekov - Hont, ktorého je členom.30 000,00 €20.6.201830.11.2018
21/2018Etela Struhárová, Poľná 119/4, 935 87 Santovka- MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 126/21 o výmere 17 m2 , zastavané plochy a nádvoria73,10 €23.6.2018nestanovený
22/2018Jaroslav Vörös, Ing. Edita Vörösová, Poľná 118/5, Santovka- MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 143/4 o výmere 21 m2 , záhrada70,00 €23.6.2018nestanovený
23/2018Etela Struhárová, Poľná 119/4, 935 87 Santovka- MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 126/9 o výmere 227 m2 , orná pôda 976,10 €23.6.2018nestanovený
24/2018Mária Murínová, Poľná 120/3, Santovka - MalinovecKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 126/8 o výmere 320 m2 , orná pôda1 376,00 €23.6.2018nestanovený
25/2018Zelený Dom Group s. r. o., Zvolenská 16, Nitra 949 11Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 1/2018dodanie tovaru- rastlín, trávnika, lúky a mulčovacej textílie podľa jednotlivých položiek v súlade s Prílohou č. 1 (rozpočet) odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v prílohe tejto zmluvy5 978,65 €26.6.2018nestanovený
26/2018MUDr. Július Baka a Ing. Zuzana Baková, Bočná 4280/5, 821 04 BratislavaKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiparc. č. 1597/75 o výmere 230 m2 , zastavaná plocha a nádvorie1 138,50 €26.6.2018nestanovený
27/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53,934 01 LeviceDOHODA č. 18/15/52A/76Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby...50,02 €1.7.201831.12.2018
28/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.Zmluva č. 255/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Deň obce Santovka1 300,00 €3.7.201830.9.2018
29/2018Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úvere číslo : 400/151/2018 POoObstaranie nájomného bytu výstavbou : Novostavba bytového domu 3x - 8 b.j. Santovka a technická infraštruktúra,Miesto stavby : Santovka 674 880,00 €4.7.2018nestanovený
30/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo:Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.072NR130112Realizácia Aktivít Projektu -Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, Názov projektu: Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt : časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská89 880,00 €4.7.2018nestanovený
31/2018Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190036544.ÚP uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.0,00 €4.7.201831.12.2018
32/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDohoda o voliteľnom volacom programe MagentaTouto Dohodou sú vymedzené osobitné podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi voliteľný volací program Magenta Office a vybrané elektronické komunikačné služby prostredníctvom telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov VVN (ďalej spoločne aj len Služby)....0,00 €5.7.2018nestanovený
Položky 1-50 z 393


Úvodná stránka